Разбирам от питането, че адв. дружество се състои от двама адвокати - съдружници, а третият е външно лице за дружеството и е подизпълнител . В случая със съдружниците защо е необходима изобщо фактура ? Биха могли да си вземат хонорара под формата на изплатено възнаграждение за личен труд. За адвоката , който не е съдружник не виждам основание да не си начисли ДДС във фактурата, но пък то ще му бъде платено от дружеството при изплащане на сумата. От друга страна дружеството за размера на ДДС по фактурата на този адвокат ще си ползва данъчен кредит.
1.Да, важна е датата на вземане на Решението
2.код 110000
3.Вписването на периода в платежното на практика е без значение, но по принцип следва да се пише тримесечието, за което се дължи данъка
4.Плащането е когато има пари.
Здравейте, по какви причини мога да отказвам предлага от Бюрото по труда работа?
Примерно, мотив за отказ ли е ако не ме удоволетворява заплащането на посочената позиция?

Според мене можете да отказвате без значение какви са причините за това. Важното в случая е какви са последиците от този отказ.
 ЗНЗ
чл.20
(4) Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато:
........
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) откажат да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по този закон, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

Вече друг въпрос е какво ще рече подходяща работа, но предполагам преди това се правят някакви уточнения по този въпрос  с кандидата.
Изх. № 24-30-47
Дата: 28.10.2009 год.

Скрит текст :
Подавате Д1 с код корекция и чеквате, че не следва да се подава Д6.
Имах предвид, че такава е практиката - да се изпраща писмо за изпълнените предписания. А относно това дали е задължително и в кой нормативен акт е отразено попитайте ИТ - те най-точно ще кажат.
Има срок на предписанието.Затова питам трябва ли да ги уведомим писмено?

Такава е обикновено практиката.
т.е. може да се изисква и 3 месеца предизвестие, ако договора е безсрочен

Чл. 326. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
В такъв случай този текст кога се прилага?

Чл. 334. Освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) и трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни.

Вземам си думите назад за предизвестието  - верно, че става дума за втори ТД. и все пак отправна дума е "може" - може и 15 и повече, каквото се договори. :good:
1.Да, може договорът да е безсрочен
2.да
3.Не - 30 дни при безсрочен и 3 месеца при срочен ТД
4.Да, може да не се подписва, но не пречи и да има такова съгласие в случай, че обстоятелствата се променят.
ЗДДС
чл.75
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 не възниква и не може да се упражни от регистрираното лице, ако регистрационният опис е подаден след 45-ия ден от датата на регистрация.
Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.

(2) Правото по ал. 1 възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:

1. налице са изискванията на чл. 69 и 71;

2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация;


Здравейте
При подаден със закъснение опис за наличните активи при регистрацията по ЗДДС може ли да се направи нещо ?

Според мене - не . Поне по закон.
 Когато възнагражденоето по ГД за м.12.2017г. се изплати в м.01.2018г. трябва ли да се удържи данък?

Да, доходът е получен 2018 и платецът дължи ДДФЛ за първо тримесечие на 2018.
За съжаление калкулатора изисква въвеждане на данни за 12 месеца назад, а при мен доходът на трудов договор е само от 1 месец. преди това е граждански договор и борса който не мога да въведа като осигурителен доход.

За тези месеци извън трудовото правоотношение въведете МРЗ.
направих с минус и плюс, само да видя как да излъжа и програмата, защото с този номер не мога да вкарам пак фактура, трябва да е протокол,

Може би не Ви забранява да използвате фактура с минус, а само Ви съобщава, че вече има въведена такава . Това е само предупреждение , а иначе би трябвало да можете да въведете със знак минус отново фактура.
 трябва ли да се представи на работодателя болничният все пак ще му бъде издаден със същата дата болничен от болницата сдед изписването ?

Да, трябва. Следващият болничен ще подадете по-късно, а дните в него ще ограничите като елиминирате дублиращите се с този болничен в момента.
Ако ЧФЛ беше и съдружник съм съгласна с Вас, че при липса на възнаграждение по ДУК не следва да се осигурява на прага на управител. Следва обаче да се осигурява като СОЛ. В случая обаче СОЛ не е възможна опция . Първото, което ми прави впечатление в ситуацията е, че външно за дружеството лице полага труд безвъзмездно и това води до чл.16 ЗКПО и в тази връзка се счита за отклонение от данъчното облагане . Каква е логиката и смисъла едно ФЛ да работи и да не получава нищо ?
По-скоро да си зададем въпроса следва ли управител - ЧФЛ , външно за дружеството , да се осигурява ?
По отношение на здравното осигуряване има нюанси - дали е със статут на постоянно или временно пребиваващ. Потърсете теми и тука - има такива - и има мнения на колеги с опит в подобни ситуации.
Дружество Х ЕООД е с едноличнен собственик ЧЮЛ (регистрирано извън ЕС).
Според мен като самоосиг.се лице не следва и не може, защото собственик е ЧЮЛ.

Да, това е така.

Като управител следва, но само ако получава възнаграждение.
Чета чл.4, ал.1,точка 7 от КСО ....

От кой точно текст правите това заключение ?
От статията в "Експертис"  / прочетохте ли я ? /:
" Следователно, ако не са налице някои от специфичните случаи за определяне на данъчната основа, данъчната основа при продажбата на лекия автомобил е договореното възнаграждение между вас и получателя на доставката, увеличена и/или намалена с елементите по чл. 26, ал. 3-5 от ЗДДС."