Марпанче, просто в писмените обяснения по повод искането ще отразиш точно това обстоятелство, че лицето има НПР и не изготвя подобни регистри. Не следва нищо да правиш - искането си е стандартно, но който изготвя - дава, а който не е задължен - не.
Аз имам личен труд на няколко СОЛ-а и им плащам според това къде има пари - в касата или по банка. Не съм им изисквала нищо по този повод. В крайна сметка важното е да се плати.
В подобни случаи обикновено се казва "Имала съм проверки и съм нямала проблеми" . :smile1:
Защо да не е възможно ?
Декларирайте си дохода без бележка, платете си данъка, а декларацията може да си я подадете с ПИК онлайн или по пощата, за да нямате бюрократични пречки.
 не трябва, то си следи дали ще достигне 50000 лв. облагаем оборот, като включва и стойността на тези доставки до страни членки на ЕС, нали така?

 :good:
Ако изчакате до 25 май няма да има нужда. :smile1:
Според мене са си текущи разходи . Не е задължително да има приходи в резултат на тези разходи - съпоставимостта на приходи и разходи вече не е сред принципите, залегнали в чл.26 от Закона за счетоводството.
Какво би променило обстоятелството, ако договорът е трудов ? Може би няма да имаме услуга и да попадате в т.4 ? Ако прецизираме останалите точки може би ще намерим основание и сред тях . :smile1:
Аз мисля, че не изпълнявате последната точка от изискванията на т.30 от ДР.
За какво точно е бил този ГД след като фирмата е нямала дейност ?
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
.........
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

Вижте дали изпълнявате или не това условие -  СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове . Ако съгласно СС 21 признавате приходи не сте предприятие без дейност.

У мен е.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21929.100.html

Марпанче, виж отговор 105 от тази тема - колежката го е правила и описва процедурата.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21929.100.html

Марпанче, виж отговор 105 от тази тема - колежката го е правила и описва процедурата.
Наистина сте пропуснали вече срока за ползване на данъчния кредит. Осчетоводете си въпросната фактура за месец 02.2017 без право на данъчен кредит и дайте месец за експорт 03.2018. Програмата Ви дава възможност за това. Така ще си осчетоводите разхода и ще закриете салдото по сметка доставчици . Фактурата ще влезе в дневник покупки за 03.2018 без право на ДК без да даде отражение в счетоводството за 2018.
...фирмата не е осъществявала дейност и автомобила е ползван изцяло за лични нужди .

Не отговаряте на изискванията за фирма, неосъществявала дейност. Имате приход съгласно СС 8 .
Скрит текст :

Ако формирате разходи по чл.204 при положение, че автомобилът се ползва само за лични нужди - да, начислявате и данък и не преобразувате. Разходът и данъкът са признати за данъчни цели.Вижте ЗКПО чл.206.
Аз мисля,че ще се признават,ако са документирани с пътен лист  и се вижда ,че автомобила се е ползвал само за служебни цели.

Е, може и за други цели да е ползван - важното е да е документирано всичко правилно. :smile1:
Може ли собственика с личния си ел. подпис да публикува декларация за ЕООД - то си без дейност в Търговския регистър?

Само няколко отговора над питането Ви е отговорено на точно същия въпрос.
Следва ли да се отчете като приход и да се обложи с корпоративен данък в ГДД чл.92 за 2017 г
СС № 8
.............
3.2. Печалбата или загубата за отчетния период включва:
а) печалбата или загубата от обичайната дейност, и
б) извънредните статии.
..............
4.3. Като извънредни статии се представят:
...............
в) сумата на получените застрахователни обезщетения.
ЗКПО
.........
Чл. 70. (1) Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването и през следващите 5 години.

(2) Данъчно задълженото лице упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.


Вие ще приспаднете изцяло данъчната загуба за 2015 г..Това обаче е първата Ви година след реализиране на данъчната загуба за 2016 и следва да приспаднете частта от нея до изчерпване на данъчната печалба. В противен случай следва, че сте избрали да не приспадате данъчната загуба от 2016.
Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
................
3. разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели;

Във Вашия случай разходът обаче е признат за данъчни цели . :smile1: