И си подменете за тримесечието сметките за изплатени суми и служ. бележки, ако сте давали такива.

ФЛ ще може даже да ползва / евентуално / и отстъпка за данъка , ако си подаде до 31.03.2015 ГДД чл.50 по ел. път.  :smile1:
Здравейте,

за последното тримесечие на 2014г сме удържали на наемодателя данъка. Сега ако ние го платим дали ще има проблем?

По-добре му върнете парите и да си плати той ДДФЛ с подаване на ГДД.
В задължения към свързани лица - салдо към 31.12.2014 , ако сумата не е върната.
избирате от падащо меню м. януари после м. декември и посочвате 2014 г.
т. е януари -декември 2014г

 :good:
Да, ако тези суми са доход на ЧСИ.
Вече може да се подава обр.6 / 13 за СОЛ с ПИК. Днес подадох и получих и вх. № за приета декларация обр.6 и ГДД чл.50 / също с ПИК / .  :good:
Здравейте, да попитам как според вас трябва да се попълни ред 8120, приспадане на данъчна загуба ако имам загуба за пренасяне от 2012,2013 и 2014 резултата също  е загуба, в клетката сумата с натрупване ли се посочва, всичко което е за пренасяне

Клетка 8120 е за приспадане , а не за пренасяне на данъчна загуба. След като 2014 сте на загуба / данъчна, предполагам / какво ще приспадате тогава ? Не следва нищо да пишете там в този случай.
Закон за счетоводството
....................
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
....................
10. "Инвентаризация" е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.
Е, това с инвентаризацията направо и "промени" ролята ! Инвентаризацията  всъщност има задачата да установи има ли липси и излишъци в действителност, а не да даде информация какво е употребено или вложено.
" имам фирма-ООД, чиято дейност е закупуване и монтаж на щори и дограма."

Смятам, че имате две дейности - продажба на дограми и щори и монтиране на същите. От питането става ясно, че закупувате дограмите и щорите като готов продукт, а не ги дообработвате или изработвате. Дограмите и щорите, които закупувате следва да бъдат заведени като стоки . Услуга е самото монтиране и приходът от него отчитате като приход от услуги.
След като няма наети лица във фирмата съдружникът вероятно е СОЛ и е подал декларация за упражняване на дейност като такова. В случая определено полага личен труд , а това дали ще има или не възнаграждение за него е отделен въпрос. То по принцип / възнаграждението / не е задължително.Полагането на личен труд с полагащо се за това възнаграждение обаче според мене е най-оптималния вариант , приложим в случая , но това си е въпрос на собствена преценка.  :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
........би трябвало да има норматив, колко боя се изразходва за боядисване на елемент или на цял автомобил. ....

Как може да има норматив за такова нещо ? Една кола ще изисква по-малко, друга повече.......боите и те различни...изискванията на клиента и те........
С продажбата на автомобила "неусвоената" част от застраховката автокаско вече няма да представлява данъчно-признат разход за продавача . Същият няма да черпи "ползи" от нея и няма да има обстоятелства за ползването и поради факта, че МПС-то, за което се отнася това автокаско не е вече собственост на фирмата-продавач. Не става дума в питането няма ли префактуриране на това автокаско, което е отнесено за бъдещи периоди от продавача ? Или пък дали застрахователят няма да възстанови направените вноски по застрахователни премии на същия за сметка на такива от вече новия собственик ?
Документ, независимо от наименованието му, съдържащ реквизитите по чл.7 от Закона за счетоводство . :smile1:
Някой може ли да публикува формуляр за такава сл. бележка? Благодаря предварително!!!

Редовете са по желание на клиента .  :yes3:
ЗДДС чл.126

Скрит текст :


Чл.126 ЗДДС е този, който Ви трябва в случая, а не чл.75 ЗКПО. Приключвайте си нормално и без последствията на тази грешка. И вижте чл.126 ЗДДС.  :smile1:
Вероятно това действие - да се преведе сумата за сеялката направо на доставчика е упоменато в договора или в някакво споразумение към него. В този случай възниква задължение по отпуснат заем без обаче да има задължение към доставчик , защото същото ще е погасено от институцията, отпуснала заема.

за условието преводът да бъде направен на доставчика

Дт 401 / Кт 152

по фактурата от доставчика

Дт 204 / Кт 401

/ това, както се казва на прима виста - може да има и по-коректно решение /
Отписвате и кредитирате приходна сметка без повече да преобразувате.

http://balans.bg/5220-otpisvane-na-zadyljenija-kym-dostavchici/
Непопълването на справката не Ви лишава от правото Ви за приспадане на данъчната загуба при формиране на данъчна печалба при условията на ЗКПО.
ЗЗД
........
Чл. 110. С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.

Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
а) вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.
г) (зал. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

при отписване  - Дт задължение за лихви / Кт приход