Не мога да хвана вяра, че с ДС си променила и са ти приели уведомлението в системата на НАП от ДОПЪЛНИТЕЛЕН да стане ОСНОВЕН.  :noexpression:

Съжалявам за което , но би могла да опиташ . :smile1:
Опитай се да подадеш уведомление за ДС и да видиш дали ще стане с промяна на основанието и тип на документа. 

Споделям - с допълнително споразумение съм променяла основанието на ТД и съм подавала уведомление , което е и прието . В справката за трудовите договори в НАП ТД беше с код 01 , както беше променен с ДС. Имаше една тема, в която бях писала за това по друг повод, но сега не мога да я намеря.

Само да допълня, че това не е обстоятелство за деклариране с уведомление, но съм го направила с цел лицето да има правилния код в НАП. Питащата би могла само да коригира обр.1 в частта на вид осигурен като се има пред вид, че не би могла да подаде уведомление със задна дата. По същество това не е обстоятелство за деклариране .
 Мисля, че от до тук изказаните мнения е сигурно едно - няма законово уредена процедура във връзка с питането в темата. Няма смисъл всеки да цитира някого с идеята това да е правилното мнение . Дори и в отговори на НАП по разни въпроси сме намирали двусмислено изразена позиция , за да бъде прикрита липсата на такава. Със сигурност сред основанията за прекратяване на ТД в Кодекса на труда не намирам такова , което да е свързано с прекратяване на договора в случай, че той е станал основен / а е бил втори / . Дори и без ДС , а само с промяна на кода за вид осигурен в обр.1 смятам, че въпросът би бил решен . И всички тези идеи за прекратяване или не са само заради това да подадем обр.1 с код 01 вместо 04 .
Не искам да вземам отношение към това дали да четем или не някого .
Обстоятелствата, за които ще се уведоми НАП са единствено промяна на длъжността и срока на договора / съгласно указанията за попълване на уведомлението / и ако те не се променят няма какво да се обявява чрез уведомление.  В питането нямаше посочени такива обстоятелства, които ще се променят, а само това , че договорът става основен. :smile1:
Продължаване на допълнителен трудов договор при прекратяване на основния

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Трудово право
   При нас работи лице по втори трудов договор - чл. 111, във вр. с чл. 68, ал. 1. т. 1. от КТ. Основният трудов договор при другия работодател е прекратен на 31.08.09 г.. Трябва ли вторият трудов договор (при нас) да се прекрати и да се подаде уведомление за нов - на 8 ч. работен ден, който на практика става основен? И как това ще се отрази в трудовата книжка? Или УП 3?

   Прекратяването на основния трудов договор при друг работодател няма отношение към трудовото правоотношение по трудовия договор за допълнителен труд при друг работодател. Поради това не съществува задължение за прекратяване на допълнителния договор поради прекратяването на основния трудов договор. Задължението за уведомяване на ТД на НАП и ТП на НОИ за прекратяването на трудовия договор и на осигуряването по него е на работодателя, който е прекратил договора.
По отношение промяната на допълнителния трудов договор, тя трябва да бъде уредена с допълнително споразумение на страните по него. С това споразумение страните могат да уговорят друг вид на договора, продължителността на работното време, новото трудово възнаграждение, както и всички други условия за изпълнението на договора. За тези условия се уведомява ТП на НАП, тъй като се променят осигурителните условия по договора.
Прекратяването на основния трудов договор при първия работодател се отразява от него в трудовата книжка. В нея се отбелязва придобитият по този договор трудов стаж и осигурителен стаж. Трудовата книжка се предава на втория работодател, който отбелязва в нея нужните данни, включително началната дата, от която започва да тече трудовият стаж при този работодател. Докато лицето е работило на пълно работно време по основния трудов договор при първия работодател, по допълнителния трудов договор не му се начислява трудов стаж. Осигурителен стаж се начислява само ако трудовият договор за допълнителен труд е за работно време най-малко три часа. Този осигурителен стаж се вписва в удостоверение по образец УП 3. Удостоверението се издава при прекратяване на трудовия договор с втория работодател. Трудовият и осигурителният стаж по станалия вече основен трудов договор с втория работодател се изчисляват и вписват в трудовата книжка при прекратяване на този трудов договор.
С други думи, вторият работодател издава удостоверение УП 3 за осигурителния стаж по допълнителния трудов договор и отделно от това заверява трудовия и осигурителния стаж по допълнителното трудово правоотношение, придобити след датата, на която е бил прекратен първият трудов договор.
Ще напомним, че зачетеният на основание чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО допълнителен осигурителен стаж, вписан в издаденото удостоверение УП 3, се зачита само за пенсия.
12.1 за СОЛ не се попълва . 
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=52039
Всъщност, в поредица от "свои" мнения МТСП "казва", че ТД по член 111 трябва да бъде прекратен с прекратяването на осн. ТД..., а не че основанието му може да се сменя с ДС....
Де да знам....


Според мене няма никаква причина да се прекратява ТД само за това, че е станал по силата на възникнали обстоятелства основен. Дори обр.1 с код 01 би трябвало да е напълно достатъчен. Така мисля .  В духа на отговора ма МТСГ няма изрична разпоредба и за това, че договорът следва при тези обстоятелства да бъде прекратен. :smile1:
Аз бих сключила ДС за промяна основанието на договора с датата на промяната - това обстоятелство не се декларира - и бих подала корекция на обр.1 като лицето ще бъде вече с код 01 на вид осигурен. Всъщност ще се заличи обр.1 и ще се подаде отново вече с вид осигурен 01.
Мисля да подам нулева декларация в ТР, обаче все пак ще има промяна най - малкото в БАЛАНСА - "неразпределена печалба", "Касови наличности" и т.н.
Освен това се чудя, защо се води нулев ГФО, все пак сумите от предходния период се прехвърлят...

В ТР не следва да подадете нулева декларация, а ГФО. ГФО официално не се води нулев , а изразът е станал синоним на ГФО на фирма без дейност в "разговорната реч" и по същество е неправилен. Балансът на едно юридическо лице никога не може да е нулев, а във вашия случай си има и движение по различни пера.
Е, нали е пояснено в поста от 10.33 , че 20.05.2014 е първи неработен ден .
Щом като ще го отдаваш под наем не се консервира автомобила, ще го консервираш ако установиш, че една година назад този автомобил не се е използвал за дейността на фирмата.

По принцип консервирането на актив е извеждането му от употреба независимо от причините за това. Това с неизползването една година назад касае начисляването на данъчни амортизации .
16.4-дни без осиг. вноски, признати за осигурителен стаж.
Здравейте колеги ,фирмата спира използването на един ДМА-автомобил и иска да го отдаде под наем на друга фирма на същият собственик.Правилно ли разсъждавам -прекратявам счетводните амортизации от месеца следващ изваждането от употреба ,а данъчните си ги начислявам за 12 месечен период-тоест консеервирам актива,независимо че ще се отдава под наем и ще носи пак икон.изгода на фирмата?

Отдаването на ДМА под наем от фирмата си е пак дейност, от която фирмата има икономическа изгода. Не виждам причина актива да бъде консервиран и да бъде спряно начисляването на амортизации .
Представят се само стандартните документи - не се носи болничния лист.  Само при отпуски искат заповедта за отпуск . :smile1:
ОКД5 с актуалната към датата на подаване фамилия .
Честито и много щастие и успехи !  :smile1:
http://www.tita.bg/page/354

В посочения линк ще намерите отговор на въпроса си - вижте Разяснението на НАП в частта за ЕТ в изложението от линка. Не, осигуровките не се дължат , защото са лични .

от Разяснението :
" Затова както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице са погасени със факта на смъртта му, поради което не преминават чрез универсалното правоприемство в патримониума на наследниците и не се подава справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. По см. на чл. 5, ал. 1 от КСО , правоприемника на предприятието на починалия ще поеме само евентуалните задължения на праводателя като осигурител по отношение на наети в предприятието лица."
Имах абсолютно същата ситуация. Без подпис на съдружника или на упълномощено от него лице да го представлява на ОС няма да можете да подадете отчета. Пълномощното беше нотариално заверено и въпреки това имахме отказ, защото поискаха покана до съдружника, който отсъства, за да се види, че е поканен , но поради отсъствие се явява негов пълномощник. Поканата беше връчена на пълномощника и подписана от него поради отсъствието на съдружника .
Да, няма за март подадена, но не знам как да станат нещата-да подам за март и корекция на април?

Точно това следва да се направи - за март редовна, а за април корекция .
За тези банкови такси трябва да имате информация и документ в какъв размер са с цел точното им осчетоводяване.

осчетоводяване на фактурата     Дт 411 / Кт 702 / примерно / - 150
плащане по банка                         Дт 503 / Кт 411                       - 125
таксата                                          Дт 60../ Кт 411                        -  25

или     таксата през разчетна сметка /примерно 499 - банката, удържала въпросната такса   
                                         
Дт 60.. / Кт 499                       -  25
Дт 499 / Кт 411                       -  25

И евентуално в договорните условия трябва да е упоменато, че тази такса е за Ваша сметка.
Мисля, че си отговорих. Кода е пак 12, но в клетка 16.4 - дни без осиг. вноски, зачетени за трудов стаж пиша дните.

Точно така , poli ! Лицето има подадена вероятно декларация ОКД5, че упражнява дейност и понеже е осигурено на друго основание на максимума за тази си дейност като СОЛ ще подаде дни , зачетени за стаж без осигурителни вноски .  :smile1: