Да, за дните на неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж лицето има право на обезщетение по чл.224.
" Чл. 224.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ; изм., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ ) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.01.2012 г.; Частично обявена за противоконституционна в частта "за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176" - ДВ, бр. 91 от 2010 г., с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ; особеното влизане в сила от измененията от бр. 58 от 2010 г. отм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. "

А щом работникът е ползвал неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж, значи отговорът на въпроса Ви е в текста на чл.224 от КТ.
" ......това означава ли че за 2012 е ползвало 13 работни дни и от 01.01.2013 може да ползва нови 30 работни дни....."

Да, за всяка календарна година има право на 30 работни дни неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж.
Пак ще питам...като казвате платени заплати,Дод трябва ли да е внесен,за да се посочи  в декл.6.

ДДФЛ трябва да е дължим - заплатите изплатени - за да се посочи в обр.6 .
Декларацията по чл.55 от ДДФЛ, нали е за доходите на физическите лица и свързаните с тях данъци.
А за Данъка върху представителните разходи - каква декларация трябва да се подаде?Предполагам, ще е някоя друга?!??

Да, така е - не съм догледала въпроса, Лоренца е дала правилен отговор.
Трябвало е да подадете декларация по чл.55 ЗКПО.
Да, така е - не се правят никакви удръжки освен ДДФЛ, лицето подава ГДД чл.50 и фирмата декларира дохода в справката по чл.73 , а ДДФЛ се декларира и в декл. чл.55.
Всъщност НАП се интересуват единствено отчетът да е подаден в НСИ, ако е на хартиен носител те го пращат служебно. Входящият номер от НСИ е достатъчен и не е нужно нищо да прикачвате.
" За 2011г  изплатени са 900 лв през април 2012 /чисти / без никакви удръжки.
1.Има ли някакво нарушение относно деклариране и удръжки от страна на фирмата
2.Достатъчно ли е фирмата да издаде служебна бележка за изплатени 900 лв, и да декларира това в НАП с декл 73.а лицето да си декларира този доход с годиш декларация за 2012"

След като лицето е СОЛ правилно му е изплатена сумата без удръжки за осигуровки и ДДФЛ от страна на платеца на дохода. Не е необходимо фирмата да издава служебна бележка за изплатения доход - СОЛ ще си декларира този доход в приложението за доходи от граждански договори и ще впише тази сума в таблици 1 и 2 за изравнителните вноски за 2012 г.. Следвало е обаче да издаде за получения доход от 900 лв. фактура - не от ЕООД-то - или документ с реквизитите, изисквани от ЗСч. Фирмата - платец на дохода ще декларира изплатената на СОЛ сума в справката по чл.73.
Пламена Димова, вероятно няма да възразите да Ви приложа едно становище на НАП, което е съвсем недвусмислено по въпроса.
Ако разбирам правилно въпроса Вие влагате произведени от Вас материали ? И в този случай те би трябвало да са не в 302, а в 303 ? А самата фактура за услугата - да, бихте могли да я разделите като приход от услуга и отделно приход от продажба на продукция, зависи от Вашата счетоводна политика по въпроса. Аз бих осчетоводила услугата заедно с вложените материали в 703, защото по същество Вие не продавате продукция, а влагате такава като необходима за извършване на услугата.
Дт 601 / Кт 302 - с размера на вложените материали
Дт 611 / Кт 601 - 611 - разходи за извършената услуга
Дт 703 / Кт 611 - с размера на вложените материали в услугата
Дт 411 / Кт 703 - услугата и включените материали
Дт 703 / Кт 123 - резултат от извършената услуга
Малко не е по темата, но това ми хареса " Когато няма друг изход-търсете друг вход! ".
Само ще добавя, че дори да има друг вход - изходът е същият.  :thumbup:
Благодаря на create за инфото по въпроса - ето още нещо, с което ще се " забавляваме ", предоставено ни от НАП !  :ok:
Попълването на обр.6 обхваща осигуровките на лицето като СОЛ независимо дали като  свободна професия или като СОЛ в ЕООД - дължимите по ЕГН на СОЛ 2012.
След като не получава доход от положен личен труд в ЕООД то няма друг доход за деклариране освен този от свободната професия.
Получава ли в ЕООД доход за положен личен труд ?
Един да се похвали, че е преодолял този код  :laugh: .Значи вече версията на чл.73 работи. :thumbup:
И нещо друго като тема за размисъл - назначени лица за извършване на определена работа - доБре. В хода на работата не е ли възможно да настъпят обстоятелства, които да направят изпълнението и невъзможно или да се намалят изискванията по отношение на тази работа , а защо не и да я направят излишна за фирмата. С една дума - никога не би се приключила тази работа в първоначалния и вариант. Тогава как ще освободим тези работници ? Защо да не е нормално да е поради намаляване обема на работа ?  :hmmm:
В сключените договори по чл.68 ал.1 т.2 чета, че не е описана работата, за която са наети лицата. Как тогава ще се установи е ли свършена или не тази работа, за която са наети като такава няма упомената ? Как бихте доказали, че наистина са назначени за определена работа, а не са на постоянен трудов договор примерно ?