Значи трябва предписание от НОИ и след това в НАП.

Открили сте си сами грешката - не знам какво отношение изобщо има НОИ в случая.

 Ето какво казва Наредба Н-8 в чл. 6а
"(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите."
Според мене придобива стажа на 16.12.2016, а правото на обезщетение възниква на 17.12.2016.


доп.:след като има и отговор от НОИ всичко е ОК
Правилно е. Под датата, на която лицето придобива изискуемия стаж в Приложение 9  в скоби има текст :
" данните се попълват , когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск " . При тебе е точно така.
Ако корекцията е в увеличение системата я приема и по електронен път - може би защото не се подава с код К , а като редовна .
Правила съм корекция на обр.6 в намаление и без задължителни предписания от НОИ. На място в НАП с молба, обяснение и последваща проверка корекцията беше направена.
А, не така . Не може само да е на ТД.
Има доста материали по въпроса и тука и в чичко Гугъл.
Подаването на Декларация 7 за начало на осигуряване на безработно лице сама по себе си формира вече задължения за здравно-осигурителни вноски на лицето.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13198.0.html#msg78609
Подавате Д1 като посочвате дните в 16.4 - дни в осигуряване без осигурителни вноски и код 12 за лицето.
В рамките на самоосигуряването лицето би могло и да полага личен труд и да управлява - защо е нужен ДУК / освен, ако не е личен избор на висок осигурителен доход / .
По принцип лицето си трупа задължения към НАП по единната сметка и съответно лихви към тях. При декларирането на наема и попълване на Т2 към ГДД следва да прави изравняване на здравните осигуровки и евентуално там в зависимост от сумата могат да му се формират нови задължения.
По въпроса с правото на данъчен кредит не съм прочела в питането Ви обстоятелството каква е дейността на фирмата ви / консултантски услуги и отдаване на имоти под наем / . По този повод доста изчерпателно въпросът е разгледан в материала от този линк - надявам се да Ви е от полза.
http://debal.net/danychen-kredit-avtomobili-goriva/

Скрит текст :
http://balans.bg/8353-kak-da-polzvam-dds-za-lek-avtomobil-i-gorivo/

от линка :
" ДДС при лек автомобил, използван за основната дейност на дружеството или за препродажба

Право на данъчен кредит при покупка на лек автомобил и последващи разходи за поддръжка и гориво възниква само ако автомобилът е предназначен за: транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги, подготовка на водачи на МПС."
Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
.......
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;

Не мисля, че нямате право на ДК, защото отдаването под наем не Ви е основна дейност. В чл.70 ал.1 т.2 не се визира основна, а икономическа дейност. Отдавайки под наем Вие формирате печалба в резултат на тази икономическа дейност.

По 3 въпрос :

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода .

Последен месец за ползване на ДК - 12.2016 .
Например ако ДДС-то е 22000 лв/ първоначално/, данъчните служителни не признават ДДС за 2014 и 2015 год, което например е в размер на 12000 лв . Въпросът ми беше, трябва ли да се начисли на 01.01.2016 год  в ДАПл 22 000 лв или разликата 22000 - 12000 лв, т.е с 10000 лв?

Не мисля, че може да има такова тълкуване и съответно частично признато ДДС. Ако имате пред вид, че е имало констатирано лично ползване, то не следва автоматично непризнаване на ДДС, а начисляване с протокол на ДДС за лично ползване.
От питането става ясно, че не е признато ДДС-то в пълен размер и оттам промяна на стойността в ДАП с размера на непризнатото ДДС  22 000 лв..
С каква стойност на ДДС се увеличава стойността? С остатъчната или с цялата стойност на ДДС на актива?

Какво имате предвид под остатъчна стойност на ДДС ?
 Акта ми излезе на 24.10.16 год. Въпросът ми е: Кога да си начисля ДДС-то на актива в амортизационния план????

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив


Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61.

(2) Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.
закупувате стоката                                                              304/401   100
връщате я при условие, че ще възст. 90 лв                   401/304     90 /или обратно със знак- /
разликата от 10 лв. по договор е за ваша сметка       609/304     10 
Т.е. казвате, че когато връщате стока закупена за 100, но имате КИ за 90 лв Вие си правите счетоводна операция 609/304   10 лв, така ли ?
За да се засекат нещата със склада.

Не, това в случая го казвам за Вас, понеже обяснихте, че съгласно отношенията ви с тази фирма имате рекламация и ще Ви възстановят само 90 лв.. Останалите 10 лв. явно са за ваша сметка. А когато връщам стока си я връщам с цялата отчетна стойност в общия случай.
ГРЕШКА

304               -90
4531              -18
       401        -108

Ами то си е същото като в отговора ми само с обратен знак , но не сте отразили оставащите 10 лв.