ЗДДС
чл.21
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

В случая мястото на изпълнение е съответната страна в ЕС.

чл.125
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период.


ППЗДДС

Чл. 79.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:

3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва "обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона или правилника;


ЗДДС
чл.86
3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Голяма е вероятността работодателят да оспори тези масови болнични и да бъдат отменени, а от там и всички рискове и последствия, предвид описаното. Доста детска работа.

Ще навредят и на лекарите, които им се вържат за тази история.
Подавате Приложение 10. Самите документи към него съхранявате при вас във фирмата.
Регистрирано ли е лицето от ЕС по ЗДДС ?
Да, ако става дума за платец на доходи по граждански договори .
... стойността на получените като обезщетение апартаменти как да определя. В нотариалният акт за предаденото обезщение, няма нито данъчна оценка, нити пазарна цена към онзи момент.

Земята, за която сте обезщетени няма ли оценка ?
Не ползвате ли ТРЗ софтуер ? Или калкулаторите тука ? Кой минимален доход Ви притеснява ?
В част IV - Деклариране на дължимия данък , колона 2 - платец на дохода , ред 1 .
Едва ли един документ ще е заменен от друг. Намалили са бумащината , мисля . Направи ми впечатление, че и без подаване на Приложение 6 и без посочване на сума в кл.80 преди 31.12.2016 системата започна да ми приспада задължение по ЗДДС. :smile1:
Да, може да има ГД с друга фирма, а в собствената си - облигационно правоотношение - стига наистина да има такова т.е. да упражнява дейност като СОЛ с личен труд.
"За м.11 и м.12 няма доход .
Въпросът ми е : за м.11 и 12 в кол.3 сбора от пенсията и 420лв. ли се пише? А в кол.4 нищо ? "

В Т1 в к.3 и 4 не се пише нищо. В Т2 в к.3 се пише пенсията, а в к.4 - 420.

" Полученият доход от личен труд от р.13 кол.5 го деля на месеците от м.04 до м.12 вкл. ?
И какво става в годишната Д6 - здр.вноски за м.11 и 12 трябва да ги включа , нали?"

Полученият доход / к.5 ред 13/ делите на 9 / без месеците в болнични / . И да, включвате здравните осигуровки за 11 и 12 в Д6/13 за 2016.

Всичко , както е описано е правилно. Отворете си файла и вижте дали наистина сте избрали 13.2016 , а не примерно 13.2017 по невнимание.
За едно и също ЕГН  имам два периода за 2015 г. , обаче ми дава грешка / Некоректна година / вече има подадени декларации с различна година /

Най-вероятната причина е, че за 2015 не може да подавате по електронен път / вече / конкретно Д1 . Срокът за това е бил 30.04.2016. Следва да отидете на място .
Чл. 194. (1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:

1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

(2) Данъкът по ал. 1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.

(3) Алинея 1 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:

1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;

2. договорен фонд;

3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.http://balans.bg/904-razpredeljane-na-dividenti-na-uridicheski-lica-ot-es/
Така си ги и въвеждаш - за ЕИК - Булстата, за ДДД№ - BG+ ЕГН .
Минал е вече срокът за корекция на Д6 по електронен път. Ще подадете Д1 и Д6 на място в НАП като Д1 е с код К и верните данни на този служител, а Д6 е с код К и верните суми по фондове за 11.2016.
Да, така е.

http://debal.net/dogovor-za-prokura/

" Какъвто и да е видът на договора, осигуряването е за всички осигурителни случаи върху доход, не по-малък от минималния осигурителен праг по икономически дейности и професии."
Сега очаквам този прокурист да е на 1 час по трудов договор. Ако стане дума :

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=17430.0
То много солено излиза този прокурист...