дали да не направя един договор за безвъзмездно ползване
ЗКПО
................
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
................
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
...............
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;


Хубава и спокойна вечер :)

Подобно ! :smile1:
Според мене всяко лице - съдружник в дадено дружество, което упражнява дейност в същото без значение  каква е тя следва да се осигурява. Ако лицето извършва дейност като съдружник извън управленската следва да е СОЛ / . Ако извършва единствено управленска дейност може да е с ДУК или СОЛ / или и двете / . Ако лицето - съдружник и управител - извършва само управленска дейност, няма ДУК или договорено възнаграждение за управленската си дейност, то същото това лице следва да е СОЛ.
Не засягам варианта с трудов договор, защото не е предмет на питането.
Или с две думи мнението ми по въпроса - да, следва лицето да се самоосигурява.
ще продаваме книги , закупени директно от автора.
Проблемът е , че авторът е физическо лице и трябва да измисля начин -документално обоснован , за да закупим тези книги и да ги препродаваме.

Не измисляйте нищо .  :smile1:
Лицето, издаващо и продаващо книгите си би следвало да Ви издаде документ с реквизитите по чл.7 ЗСч. .
1. Едно придружително писмо- в него отбелязвам един брой опис на хартия.
2.Един опис като в него описвам болничните и приложение 15-2 бр. и  приложение 7-1бр.


В придружителното писмо отбелязвате в т.1. Общ брой приложения към болнични листове (включително допълнително представени) - 3 броя. В самото придр. писмо не се отбелязва, че представяте опис специално - тази информация се съдържа в т.12 от писмото .
Можете да ги занесете и сега, след като вече са представени. За всеки болничен правите по едно приложение 15 / както вече описахме по-горе / като към единия маркирате и декларацията за банкова сметка и в придружителното писмо ще имате три представени Приложения.
" Но за сега е така не работи нищо извън България."

Дали да не се хванем за думата и да ни зарадва косвеното "признание", че все пак има нещо, което работи в България ?  :ok:

Иначе дано нещо се промени за Вас в добра посока. :smile1:
Ако подавате едно приложение 15 то в първата клетка е 1, а във втората поредният му номер / за този болничен лист / също 1. В описа ще имате 1 бр. приложения / болничен не носите и в описа не излизат брой болнични - те са вече подадени от лекаря / .
То годишно преизчисляване се прави във всяка фирма ... :wink1:

Годишното преизчисление се прави от основния работодател на лицето по трудов договор.
Може ли да уточним ,ако работника е на два договора в две различни фирми в двете ли фирми да подава деклерации...

Предполагам при основния работодател, който прави и годишното преизчисление на ДДФЛ.
Така изглежда. Това е добър вариант.

Направо не повярвах на очите си и още чакам вие да го потвърдите ! То предишното беше като личните лекари - нямат право да откажат на пациент, та и нашите "пациенти" не можехме да ги откажем по наше желание / много "социално" беше направено отказването / .
Правилно ли виждам и разбирам ?
Този формуляр за отказ от пълномощие / приложила съм го и като прикачен файл / го разпечатах от страницата на НАП. Не съм ползвала такъв отдавна и ме изненада малко. Преди сякаш упълномощителят се отказваше от нас , а сега имаме възможност да направим този отказ ние, упълномощените лица ??? Излиза, че упълномощеното лице декларира чрез този формуляр, че се отказва от упълномощаването и самото упълномощено лице си носи формуляра в НАП ?
Направо се зарадвах на тази възможност ! Права съм май или ... ???
В Д1 код 01 е за вид осигурен и няма никаква връзка с уведомлението. В указанията за попълване на уведомлението недвусмислено е посочено, че договор по чл.114 е с код 12.
Благодаря,за след 24,09 ми е ясно че целия отива като облагаем, повече се колебая за периода от 07/тогава е създадена фирмата и регистрирана по ЗДДС/ до 24.09 как да опиша оборота - данъчната основа ли да посоча като облагаем оборот или целия, с включения ДДС?

данъчната основа
Смятам, че е редно да анулирате неправомерно издадените фактури с начислено ДДС и да издадете правилните . Клиентите не биха имали право на данъчен кредит за неправомерно начисленото от Вас ДДС . За продажбите на дребно и получените срещу тях пари не знам какво би било възможно да се направи - целият оборот по касов апарат / извън този по фактури в брой , за които бихте анулирали издадените вече документи и издали правилните /  би следвало да отиде в обл. оборот / ако отговаря на характеристиката за такъв, разбира се / .
Всъщност трябва да видите дали към 01.10.2015 нямате 50 000 за 12 месеца назад и да е трябвало да подадете тогава - до 14.10.2015 документи за регистрация. Иначе принципно след 24.09.2015 не е следвало да издавате фактури с начислено ДДС като нерегистрирани в този период по ЗДДС.
 Няма да е СОЛ, но освен управленска дейност ще участва с личен труд в дейността на фирмата.

Как тогава няма да е СОЛ ? Най-накрая с този ДУК , на който държите , да не стане и ДУК и СОЛ. Вярно , че е осигурен на максимума, но независимо от това трябва да вземете принципно правилно решение.
Моля,посъветвайте ме как да постъпя,защото самоосигуряващото се лице е юрист и казва,че може да се издава СИС и сл.бележка.

Ако самоосигуряващо се лице беше бай Пешо, дето не може да чете щяхте да имате затруднение, но юриста със сигурност би могъл да чете, нали ? Дайте му една бланка на СИС и нека прочете текста под надписа "Сметка за изплатени суми" :

" Този образец не се попълва, когато получателят на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода"

Иначе, ако чете , но не му харесва да не декларира, че е СОЛ / обаче и сам да си попълни ГДД после / .