Ако и двата договора са на едно място няма проблем да се проследят нещата. Както обаче е писала и Марпан, ако единият е до 15 число / примерно / и е на едно място, а вторият е след това на второ място като и двата са платени няма как по първия да предвидят и начислят осигуровките.
100 000 / 0.95 = 5263.16

или 105263,16*5% = 5263,16

/ това от училище  :smile1: /
609/501    -  100 000
609/425    -       5 263.16
425/459    -       5 263.16
459/503    -       5 263.16

/ номерата на сметките са примерни /
Какви са счетоводните записвания и за данъка, т.е ако имам 100 000 лв изтеглени пари, начислявам 5% , а именно 5000 лв.

609/501 100 000

 , а данъка?

Данъкът не е 5000 лв. , а е 5263,16 , защото при 105263,16 лв . разпределен дивидент лицето ще получи чисти 100 000 и ще дължи данък 5263,16.
На място ги има образците. Дават ти ги, попълваш и подаваш.
При липса на доход нямате удръжки, а възстановяване на сумата от работника .
Откъде сте ги удържали като лицето няма доход ?
Разколебана съм от мнение на колеги ,че съществува кореспонденция 706/605,1
                                                                                                                              706 /604,1   ???

А тези колеги , ако правят себестойност как ли я осчетоводяват ...


Намирам Вашето осчетоводяване за правилно и съобразено със счетоводните стандарти. Не се разколебавайте. :smile1:
Имам включена фактура в дневника за покупки м.12.2020г. за получена услуга.Днес установих,че е издадена за другата ни фирма/имената са почти еднакви/.Какво следва да направя през м.Януари - да я включа със знак  минус отново в дневника за покупки?

Ако следваме закона - прилагате чл.126 ал.3 т.2 ЗДДС
Ако следваме "линията на най-малко съпротивление" - това, което предлагате би Ви свършило работа.
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл.326 , ал.2 в следните случаи :
3.при намаляване обема на работа
За обезщетението разбрах, но е важно по кой чл. от КТ ще ме освободят. Искам да съм подготвен.

Кой може да каже по кой член ще Ви освободят като не се знае никаква фактология ? Молба за напускане ли сте подали ? Изпитателен срок ли имате и в рамките на този срок ли ще стане прекратяването ? Намалява обема на работата ли ?................
Не, справката съгласно чл.73 ал.6 е за " ... изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. "
 преди година бях регистриран и получавах, ако не ме лъже паметта по 9,00 лв на ден,

След като не са минали 3 години от отпускане на последното обезщетение независимо от члена, по който ще бъдете освободен ще получавате минималното обезщетение за 2021 / мисля, че е 12 лв., но проверете все пак / в продължение на 4 месеца.
"Математически" - да, но основното тука е законовото положение, че при упражняването на дейност без значение от нейните резултати СОЛ е длъжно да се осигурява на минимума.