СОЛ до 01.11.2017г. се е самоосигурявал във фирма "Х". От 01.11.2017г. декларира дейност (като собственик на ЕООД) във фирма "Y" и прекратява дейност във фирма "Х" (като собственик на ЕООД) .

За това, че прекъсва дейност във фирма Х подадена ли е ОКД5 ? Ако не е - стои активен статус , но без осигуряване, което се извършва чрез Y  вече.
Защо ОКД5 - нали пишете, че управителят по ДУК не е собственик на капитала ? Можете с анекс към договора да спрете възнаграждението за този период. Не знам как биха подходили контролните органи - те винаги ни "изненадват" с различното си мислене кое е и кое не е дейност.
Здравейте, а когато финансирането обхваща два отчетни периода 2020 и 2021 год как процедирате. Финансирането се отчита като такова в годината на получаване , но в 2020 год. какви записвания трябва да се направят.

Тоест 60.. опик /401 или 501     
след това  611/60..    и......нататък как

Приключвате си нормално годината. Нищо специално. Като получите финансирането следващата година 503/70...   впоследствие  и 70../123 .

Аз не приключвам 611 със 705 .
Благодаря и аз смятам, че няма проблем както и ако клиент поиска да плати фактура по банка в брой , няма да го върнем я, защото ние не използваме супто.

И да ползвахте пак няма защо да откажете парите.  :smile1:
Осигуряването е функция на упражняването на дейност. В такъв смисъл, ако този управител няма какво да управлява не следва и да се осигурява.
Да, ако получават възнаграждение за личен труд с код 102.
В случая самоосигуряването е оставено докато тече процеса по годишно приключване на фирмата.

Имаше една подобна тема и колега даде доста интересно и практично предложение - в договора за приключване на фирмата да се впише, че счетито приключва и подава декларации в институциите в определените за това срокове след прекратяване дейността на фирмата. Нещо в този смисъл - ще потърся. Иначе не виждам защо докато се приключва СОЛ-ът трябва да се осигурява. Най-много за ден да си пусне ОКД5 и да подпише документите, но и това е спорно дали е необходимо - ОКД5 де, не подписването . :smile1:
Винаги съм намирала противоречие в това едно лице да се самоосигурява във фирма, която по всички параметри отговаря на определението за фирма без дейност. НОИ не биха заверили осигурителен стаж, ако няма подадена декларация, а от друга страна фирмата си е без дейност, защото не намирам в описаното никакви причини да се посочи такава. Като казвам не биха заверили в същото време сигурно има и заверени такива - разнопосочна практика . Дори бих попитала какъв код на дейността бихте посочили ? Вероятно на последната упражнявана поради липса на друг.
Мисля, че не бива да се слага знак на равенство на фирма с дейност и упражнявана дейност от СОЛ , но това си е лично мнение. Често постъпваме така, както не бихме имали проблеми. :smile1:
ЗСч
ДР
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

Какво от гореизброените има в тази фирма освен хонорар за приключване , който не се вписва в смисъла на нито една от подточките ?
Фирма без дейност не подава декларация.
А не, тогава знам, че не може. Да е мислило, когато през януари съм питала дали иска да се смени процентът :)

Нещо не е , както трябва това с неможенето сякаш . Напълно в реда на нещата е човек, спрял дейност да няма идея дали и кога изобщо ще я започне отново.
Е, това дали е с дейност или без не зависи от това дали има някакви разходи изобщо, а дали отговаря на определението за фирма без дейност съгласно ДР Пар.1 т.30 от ЗСч.
Пъпешче, можеше и по-лошо да е , ако преди лицето е било на ниския процент, а сега би пожелало от лятото примерно да стане на високия. ..
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 17 от 2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.

И аз мисля като Марпан.
Ако прекъсването и отново възобновяването е през календарната година тогава няма да може, но мисля при прекъсване предходна година и възобновяване следваща си е избор за годината и би трябвало да не е проблем.
100 000 / 0.95 = 5263.16

Да се чете 105 263,16.
Елементарно уравнение, но понякога като си блейка
Не само на тебе се случва. :smile1:
чл. 38. .
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата.

Разбира се, че е така.
Ако и двата договора са на едно място няма проблем да се проследят нещата. Както обаче е писала и Марпан, ако единият е до 15 число / примерно / и е на едно място, а вторият е след това на второ място като и двата са платени няма как по първия да предвидят и начислят осигуровките.
100 000 / 0.95 = 5263.16

или 105263,16*5% = 5263,16

/ това от училище  :smile1: /