За Вас големият риск е не данъка, който така или иначе ще платите, а как ще се тълкува този "доход" от страна на ползвателя. Ако лицето е част от персонала - като доход в натура, ако е собственик - като скрито разпределение на печалбата.

С това последното не съм много съгласна . Прикачвам една полезна по въпроса статия на Л.Мермерска.
Благодаря Ви, а според Вас допълнителните вноски включват ли се при слабата капитализация по чл.43 ЗКПО?

По принцип тези разходи за лихви, които са дължими на физически лица, но не са изплатени са изключени от регулацията по силата на чл.43 ал.3 т.3 ЗКПО. . В случай, че същите са изплатени се регулират по чл.43.
В една своя публикация по повод данък уикенд Л.Мермерска пише :
" При изясняване на обстоятелството, че новият данък е неприложим, веднага се преминава към следващ по вид данък върху разходите или се счита, че е достатъчно разходът в полза на физическото лице да се посочи, като разход несвързан с дейността и проблемът с облагането и осигуряването на физическото лице е решен."

Та обмислете нещата внимателно.
т.е със сумата на АД-то не следва по преобразувам, но със сумите на двете физически лица да, тъй като попадат в обхвата на чл.42 ЗКПО ?

Точно така !
С тази сума не следва да правя преобразуване на финансовия резултат в ГДД, според мен е данъчни признат разход тази лихва по допълнителните вноски?

Ако лихвите се дължат на физически лица и те не са изплатени - да, данъчно признати са, НО при изплащането. Кое те кара да мислиш, че не влизат в обхвата на чл.42  като при положение, че става дума за доход на физически лица категорично са там ?
...актив, който не се използва за дейността. (Не се ползва ддс, няма амортизации).Посочва се в увеличение на финансовия резултат в ГДД.

При това положение какво точно давате в увеличение ?
Аз бих си осчетоводила редовно разходите за всичките месеци с фактури, пък нека някой докаже , че не съм извършвала дейност.

Как да докаже, че не е извършвала дейност - налице си е такава по всички правила. По-скоро прибързано е подадена декларация за прекъсване на осигуряването. А осигуровки със задна дата си водят и лихвите след тях.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/139234/0/


Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Скрит текст :

Не виждам проблем да си има неразпределена печалба от минали години и печалбата да се натрупва с годините там.
Здравейте, получените ми доходи са 100%   по банков път, над 80% от тях все още са в банката, останалите са теглени в брой, моля да ми кажете имам ли право на 1 % отстъпка?

Всъщност питането е има ли право лицето на отстъпка или не -  за 2016 няма право, защото няма отстъпка по този член все още.
Иначе сигурно ще има достатъчно поле за размисъл как ще процедираме по въпроса.
Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
 За данъчни цели, сумата на дарението я посочвам в увеличения в годишната декларация.

Всъщност ще увеличите финансовия резултат със сумата на превишението над данъчно признатия размер на дарението.  :smile1:
Всъщност след като лицето се облага по чл.29 ЗДДФЛ не е данъчно задължено лице по ЗКПО / вижте чл.2 ЗКПО / и не дължи данък върху разходите по ЗКПО.
Закрила при уволнение


Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;


Имате закрила и тя не зависи от това кой ползва майчинството.
Дружество приема ГФО през януари,
Сега собственикът иска да си разпредели дивидент, с днешна дата/b].

Това са две различни и независими събития. Фактът, че ГФО ще се публикува по-късно не отменя обстоятелството, че към датата на изготвяне на ГФО не се разпределя никакъв дивидент. Дишайте спокойно.
Благодаря. Мислих и за такова решение, но няколко от фирмите са с доста голяма дейност и голям документооборот и не знам как бих могла да го защитя един ден.

От тука нататък ще направите нещата да са регулярни, а за 2016 трябва да имате все пак съставител. То счетоводството може да е водено - в смисъл обработка на документите, а договорът да е само за съставяне на ГФО.
В началото,когато е регистрирана фирмата е декларирано пред НАП това обстоятелство,че съдружниците няма да полагат труд.

Такова деклариране на неполагане на труд просто не съществува.
Затова търся решение, а фактическата обстановка е такава каквато констатирате.

Пуснете по един ГД на всяко лице, което се явява съставител за дадена фирма. Договорът може да е от 2017 за годишно приключване на 2016 г..
Съгласно ЗСчетоводството ГФО трябва да се подпише или от счетоводно предприятие / в случая не виждам да има такова / или от съставител - ФЛ. Това лице обаче трябва да е в трудовоправни или облигационни отношения с фирмата. В конкретния случай не виждам да има такова лице.
Ако трябва да се отговори еднозначно на въпроса Ви - при така описаната ситуация няма кой да подпише ГФО на фирмата .
Не, не правите, но след като лицето е СОЛ следва да го отбележите в ГДД.Не чеквайте подаване на 2004 и вероятно това ще Ви позволи да не подадете / ако това е целта - да не подавате 2004 / .
Ако подавате декларацията онлайн след като чекнете , че лицето е СОЛ ще Ви поиска и попълване на Т1 и Т2 независимо, че няма да има изравняване.