Такаа, да копна текста докрай, защото частта в горния пост не Ви касае изобщо :

"Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура"

Ако вземем предвид Вашите обстоятелства излиза :
1.За предходната година /2016/ не сте били задължени и не сте подали декларация
2.За годината, за която се отнася настоящата декларация/2017/ е избран редът по ЗКПО /ако е така/

Отговаряте и на двете условия от тази част на указанието и следва да чекнете и ред 2. Нещо ми убягва смисълът, но така излиза.
От текста под табличката :
2. Ред 2 се попълва от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация,


Съвсем е ясно - ако сте фирма, учредена 2017 - да. За другите - не.
При подаването на Д1 за авансовите вноски нямате попълнени клетки 31 и 31А за облагаем доход и данък. След изплащането на възнаграждението ще следва да ги попълните по аналогия на изплащане на личния труд на СОЛ.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

В тази тема има едно Указание на НАП за попълване на Д1 в подобни случаи. Мисля беше отговор 61 - потърсете.
2. По вторият въпрос излиза че Д1 за този доход е трябвало да се подаде миналата година? Така ли е?
Иначе лицето всеки месец си подава Д1 за авансовото осигуряване през дружеството.

Правилно сте постъпили . Подавате Д1 за авансовите осигурителни вноски. При изплащането на възнаграждението подавате корекция на Д1 за месеца на полагане на труда и съответно Д6 . Ако това стане 2018 г. при деклариране дохода на лицето за 2018 ще подадете и коригиращи Т1 и Т2 за минали години.
Имам регистрирана фирма ЕООД , която не е по ДДС.
Понеже стоката в онлайн магазините е с начислено KDV , ....

За турската фирма това е износ и той е с нулева ставка за ДДС няма как да получите стоката с ДДС. Може в онлайн магазина стоката да е с включено ДДС, но при изпращане като износ няма да Ви го начислят.

И последно не разбрах-ЕТ без дейност подава ли декларация /Приложение 11/ за неактивност в НСИ, и докога е срока?


От сайта на НСИ :
Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, подават декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

http://www.nsi.bg/bg/node/15784

За сроковете - от Заповедта на НСИ :
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2017/Zapoved_20171221_NSI-NAP.pdf
30.04.2018

В НСИ се подава, а в ТР - не декларация за неактивност на ЕТ без дейност.
https://www.odit.info/?s=6&i=314813&f=2

В този линк има приложен и един отговор на Министерството на финансите. Съгласно него - не , не подаваме.
При мене 498 е вероятно твоето 493.  :smile1:
Използвай 493 за приключване на разчета, да.
Аз имах до преди година такъв ЕТ.

Вземах следните контировки :

411/709     -   1000 / примерно /
411/4532   -     200   
411/709    -   - 1000   / минус /
411/498   -      1000
498/501   -      1000
  Незнам правилно ли разсъждавам-в случая няма свързани лица ...
Май има...
https://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

"Свързани лица" са:
.............
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
Здравей, ditzve !

по т.1  - да, така е, но би следвало фактурата да бъде само за частта от наема на ФЛ-ЕТ. Не за цялата.

по т.2 -да, така е, не се издава и касов бон

по т.3 - да
Деклариране на разходи на дружество в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, изплатени на нотариуси

Лорета Цветкова – главен експерт в НАП
Скрит текст :
За нотариуса доходът е сумата без ДДС.
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

И да - не влизате в хипотезата на чл.97А и не следва да се регистрирате.

Това е в случай, че можем да причислим услугата, предоставена на  booking.com като такава по настаняване х хотели и т.н..
Всъщност важното в случая е не дали сте регистрирани по ЗДДС, а дали сте данъчно задължени по смисъла на ЗДДС. А Вие сте такива.  :smile1:
Включва се - 5 лв , а на СОЛ / какъвто е нотариусът / не се издава СИС и служебна бележка.
След заличаването няма какво да коригирате - редовна.
КТ чл.222
..............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Всичко е, както сте го описали. :good:
Да се допълня - може и със заличаване и след това редовни декларации с верните данни.Когато заличавате гледайте датите на Д6 в подадените декларации / редовни и заличаващи / да са еднакви.
При мен в случая има двойно подадена декларация 1 и 6 ако подам с код К Д 1 и 6 няма ли да остане пак двойно декларирана сума /имам на предвид не трябва ли да се направи заличаване /

След корекцията остава последно подадената декларация с код К. Натрупват се сумите по редовните декларации.