Собственикът е ЕТ. Прави опити да продаде автомобила от ЕТ на себе си като ФЛ за да си го кара спокойно  ,но адвоката е казал ,че ЕТ и ФЛ е едно също и сам на себе си не може да продаде! Голяма гадост!

Вижте чл.27 / дано не бъркам точния член / ЗДДФЛ - там е регламентирано използването на имуществата на ЕТ за фирмени дейности. Описана е процедурата как точно следва да се постъпи.
Здравейте ,
мисля, че при заличаване на Д1 не се попълва изобщо код за вид осигурен - опитайте. Смятам, че една заличаваща ще заличи всичко за това ЕГН и следва да подадете правилната.
При всяко положение на приход, но въпроси поражда начинът на използване на автомобила. Използва се безвъзмездно от собственика ли ? Кой член беше вижте от ЗКПО за отклонение от данъчното облагане.
не за ползването няма никакъв проблем а защото сега се плаща много голям данък печалба

А като са ползвали на разход голям размер на амортизациите и са реализирали по-малка печалба преди не са се притеснявали. Сега обаче не им харесва. Как да кажа - малко несериозно ми изглежда това - взели са си, каквото им трябва . Ако сега "пипнете" ще има данък за довнасяне за предишни години, че и с лихви - направо ми се вижда безсмислено.
значи соларни панели/фотоволтаични/  до сега са били 30% на год. а според мен би трябвало да бъдат 4 % на год.

Какъв е проблемът да си се ползват тези ДМА независимо от факта, че за счетоводни / данъчни цели са напълно амортизирани ? Какво общо има ползването им с начислената вече амортизация ?
ЗКПО, чл. 55
2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:....

Никой не пречи и в ДАП да изберат по-нисък размер на ГАН :) И тогава ще има да променят финансови резултати, данъчни декларации.... Абе не ми се мисли....

За данъчните е ясно, но аз писах за счетоводните.  :smile1:

Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.
Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи

Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.
РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-164 от 22.04.2014 г. относно прилагане на ЗДДФЛ при изплащане на доходи по извънтрудови правоотношения от сдружение на собственици при управление на сгради в режим на етажна собственост

Скрит текст :

Вижте това - може би ще Ви ориентира.
Коригирайте отстъпката - явно не приема закръглението - промяна със стотинка нагоре или надолу решава нещата. Поне при мене. :smile1:
Благодаря ти! Рових, ама до 61у не стигнах:)

То, както е тръгнало скоро ще свърши азбуката за данъчни цели...... :yes3:
https://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

от Указанията под таблицата в декларацията по чл.92 :

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
•   съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
•   работодател и работник;
•   лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Т.е. те са свързани лица, но не се декларират в справката.
Подадох заедно заличаване и редовна Д1, Д6 не съм пипала, приет ми е файла

 :good:
Точно .
Ако изключим работата по администрирането на личния труд използването му / с начисляване на възнаграждение / води до намаляване на данък дивидента. :smile1:
Здравейте отново!

А когато и данъка е в намаление във втора или в трета колона трябва да се напише?

Според мене просто си попълвате поредната колона - важното е да е с код 8 , код  корекция , правилната сума и датата на преди подадената Д6.
Не знам да има някаква програма, която да не изисква никаква намеса. До преди година ползвах една "много ръчна"  :smile1:, но пък безотказна. Сега съм на друга , но каквото и да става след актуализацията не мога да си помисля да не мина проверка човек по човек - искам да кажа не се доверявам сляпо. Никак не ми се струва излишен този труд.  :smile1:
Успех в търсенето на програма.  :smile1:
Има си обнародвана МРЗ за 2017и в момента това е фактът.
Не беше удачен примерът с Метро за фирми, които търгуват с подобни стоки. Изходих от моята практика, където има много малко такива фактури, а и дейността е различна.
Но мисля, че стана ясно за закупените стоки за лично ползване.

Честно казано продължава да ме "гложди" въпросът и не споря, а се опитвам да се убедя, да дискутираме. Фактурата е на фирмата / за каквото и да е - стока или услуга/ . С една дума по документи е фирмена собственост /актив. Някой плаща фактурата 501/... и съдържимото в нея става на лицето ??? Не знам зали се изразявам правилно, но все си мисля, че едното плащане просто не прави стоката от Метро на лицето, което я е взело за себе си чрез фирмата. Така и с други стоки/услуги . Точно това се опитвам да си изясня, но не намирам убедителен довод - според мене излиза, че трябва да префактурираме и при двата варианта.
Ще видим - ще четем разяснения, ще следим практика ...Иначе е просто супер - един разчет, една вноска на каса и всичко е ОК. :smile1: