Едно добро пожелание е от НАП да почнат да обръщат внимание и на правоспособността на съставителите на ГФО на фирмите, защото до момента това е един неконтролиран от никого процес. ГФО се подписва от кого ли не, често дори и от самите собственици - за правоспособност и дума не става. :smile1:

По повдигнатия въпрос - във Вашия случай управителят може да си е такъв без да отговаря на изискванията на ЗСч, след като Вие имате правоспособност и можете да съставяте и подписвате ГФО. Не е необходимо и да Ви назначават по ДУ - достатъчно е качеството Ви на правоспособен счетоводител във фирмата.
 :wave:

Пак ще се повторя, но изискванията за съставител са за физическото лице - съставител. За счетоводното предприятие като такова няма изисквания по отношение на неговия управител / ръководител .
 :wave:

КТ

Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение

 Чл. 128. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.
Обр.1 ще подавате само за самоосигуряването в фирма А, а в случай, че не полага личен труд във фирма Б за там няма да има обр.1. При полагане на личен труд във фирма Б ще подавате обр. 1 с код 90 .
diana_1 ,
Как се казва твоята 493 ? В индивидуалният сметкоплан биха могли да се въвеждат сметки с номера и наименования съобразно спецификата на конкретната фирма - няма ограничения за това. Може би други кредитори ?
" Уместно ли е сега на направя аналитичност на сметка 493 - стар собственик и нов собственик на капитала и патите да седят по партидата на стария. След това с РКО да му ги изплатя от касата ? "

Може би по-правилно би било тези пари да бъдат прехвърлени в друга разчетна сметка, защото все пак ЕООД има само един собственик. В Решението за направената парична вноска би трябвало да е упоменато до кога и при какви условия трябва да бъде възстановена сумата .
Два пъти им начислете ДДС-то  :laugh: , заслужават го........
И аз не давам такава декларация за попълване - не ми се струва нормално, както и Ирена пише тя е валидна само за момента , а впоследствие може и да са настъпили промени .....Всеки си е създал някакъв стереотип на работа - важното е да няма проблеми, а едно нещо в повече не е страшно.  :smile1:
"......няма никакви документи а собственика и идея си няма......."

Точно защото такива собственици никога идея си нямат поставят счетоводителите в невъзможност да си гледат работата - вероятно и предходното счети е трябвало да попълни някак касата.........
При този запис е важно да запишете след 31.07.2013 включително.
Лично аз в книжката пиша датата на прекратяването на трудовото правоотношение - във Вашия случай - 01.07.2013 г..
Ако тези надвнесени пари стоят свободни в справката за плащанията на НАП , което можете да проверите с ПИК на лицето или с упълномощаване с ел.подпис спокойно можете да внесете по-малко по ЕГН от следващи осигурителни вноски.
Точно това тълкование на НАП ме накара да се замисля, но аз не съм декларирала никаква дейност пред НАП.

Това, че започвате да упражнявате дейността, за която питате по отношение на ГД е причина да обявите и дейност пред НАП от ЕТ . Така мисля по този въпрос.  :smile1:
 :wave:
Ирена, мисля си дали смисълът на въпроса не е, ако това ЕТ е неработещо и собственикът сключи ГД дали трябва да се самоосигурява чрез ЕТ-то и това да е причина да подаде ОКД5, но нека питащата поясни.......
 :wave:

Скрит текст :

Чл.35 ЗСч. определя изискванията за съставител на финансови отчети като физическо лице, а не като юридическо. Смятам, че щом имате тази правоспособност в качеството си на физическо лице и можете да бъдете съставител не е необходимо да имате ДУК в тази фирма , за да съставяте и подписвате отчети .
Би било добре с оглед документиране на договорните задължения между гръцката фирма и фирма А , съгласно които фирма А се задължава да наеме фирма В , а и след извършване на услугата да се състави протокол за приетата работа , извършена от фирма В.
Мисля, че трябва да се издаде една фактура, защото комисионната не е договорена като сума, доколкото разбирам и ще се яви разлика от цената на услугата на фирма В и договорената с гръцката фирма.


ЗДДС
..........
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:

1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
КТ
...........
Чл. 167. (1) (изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползуват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползуват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Наредба за работното време
........................ ........
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските поради раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползува от бащата (осиновителя). В този случай отпускът се ползува и прекратява и при условията и по реда на чл. 45 и чл. 46, без да се изисква съгласието на майката. Когато този отпуск се ползува от лице по чл. 164, ал. 3 КТ, се спазват изискванията на чл. 46, като съгласието по чл. 167, ал. 1 КТ се дава от бащата. В тези случаи към молбата за ползуване на отпуска се прилага и акт за смъртта на майката или акт от здравните органи, който установява заболяването на майката и срока, за който е необходимо отпускът да бъде предоставен на лицата по чл. 167, ал. 1 КТ.
Ако в договора е предвидено фирма А да получи комисионна за извършване на услугата - да, по-правилно е да издаде фактура и получи само тази договорена комисионна. Ако обаче в договора е указано фирма А да извърши услугата независимо по какъв начин - фирмата или чрез наемане на друга такава - в този случай фирма В издава фактура на фирма А за услугата, а по силата на договора фирма А фактурира на гръцката фирма.