Значи за изготвянето на ГФО е достатъчно да има ОПР. Толкова. Не е забранено обаче да има баланс . Сега вече с възможностите на счетоводните програми балансът си е просто едно разпечатване на документ / не изключвам засечките и проверките по него и от счетито / .
Е, пасатчето е по-право от мене, направо си е точен .  :smile1:
Честно казано ми е било винаги малко странно това положение. ЕТ, регистрирано по ЗДДС и съответно води двустранно счетоводство така или иначе си има баланс. Още повече за целите на съставяне на ГФО в Закона за счетоводството е отбелязано, че същото това ЕТ може да има ГФО, който се състои само от ОПР.
И автоматично / дали и правилно - не знам / си правим извода , че щом ГФО може
да е само от ОПР значи в НСИ това ЕТ попада в предприятия, несъставящи баланс.
Имам едно такова ЕТ и чинно си попълвам и баланси и прочие справки - някак не ми е нормално другото. Не претендирам обаче , че съм права. :smile1:


7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
ЕООД ако има неразпределена печалба 1500лв. един ден ако реши да плаща девидент 5 % внася 75 лв, плаща ли се данък печалба за тази неразпределена печалба

Като дойде този един ден за разпределение на дивидент на неразпределената печалба отдавна трябва да е платен данъка и.
Не бих делила Д6 за едно лице.
Заличете с код 13, после проверете актуалната справка за задължения и ще видите какво ще се получи. Това мога да Ви посъветвам. Или ще заличи всичко и ще подадете нова редовна или ще заличи само с код 13 и ще остане правилната.
Отдавна не съм заличавала и се опитвам да разсъждавам по пътя на логиката. Не всичко е логично обаче... :smile1:
В другата тема има изказано мнение, че заличава всичко , но как да потвърдя нещо от преди 4 години ?
        Доколкото разбрах няма как да се сключи договор за наем, което да е основание за ползване на този разход. Затова не мога да разбера какво трябва да е на лица, за да се ползва този разход.
   

чл.27 ЗДДФЛ
При попълване на Д1 с код 3 за заличаване, дава опция да се избира и попълва Код за вид осигурен.
За м.02.2006 имам 2 въведени Д1 - едната си е напълно коректна Д1 с код за вид осигурен 12, а другата е грешна с Код за вид осигурен 13.
Как следва да процедирам - ако изпратя заличаваща Д1 с код за вид осигурен 13, тази заличаваща Д1 всичко ли заличава за месеца или само грешния дублиран запис?

Сега погледнах едно Д1 с НАП-ската програма. По-горе съм отговорила, че не иска вид осигурен, но да- иска си. Само при уведомлението за заличаване иска единствено ЕГН. Смятам, че при заличаването ще се заличи не всичко, а само записът с кода на вид осигурен 13. После може да проверите в справката за задълженията - мисля, че срещу задължението там се изписва и входящия номер на декларацията, с която е формирано.
Нещо не става ясно - имате граждански договори със суми под МРЗ и подавате Д1 ?
На сайта на НАП си има актуално Указание за попълване на Д1 за 2017.


от него :
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.).
Забележки:
Точка 34 се попълва и в случаите, в които т. 21 не е попълнена, но е попълнена т. 31.
Точка 34 не се попълва, когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен някой от следните кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98.
Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28.Причината е, че това ЕГН / ПИК-ът е на ЕГН-то мисля / не е осигурител на работниците и системата търси ЕИК на работодател.
Не мога да пусна по електронен път нова банкова сметка към НОИ, за изплащане на болничен лист. Имах стара сметка / от преди 2 и повече години/ но тя е закрита. Сега попълвам раздел 2 на приложение 9 и ми отхвърлят записа.  Къде бъркам?

Ако попълните банковата сметка в Раздел 1 ще Ви приеме записа, но в Раздел 2 не винаги става. Въпреки, че Раздел 2 е за промяна на обстоятелства често дава грешки при банковата сметка. Попълнете я в Раздел 1.
Тоест Баланс, ОПР, ОПП, Справка за дълготрайните активи и т.н...

Все пак ГФО и ГОД са различни неща . :smile1:
Не бях поглеждала изобщо и се учудвам, че тази година НСИ позволява подаването на хартия след като миналата това не ставаше.

http://www.nsi.bg/tsb/wp-content/uploads/2016/02/INFO-GOD_2015-2.pdf

от линка :
" През 2016 г. нефинансовите предприятия, съставящи баланс, застрахователите, инвестиционните предприятия, пенсионно осигурителните дружества и пенсионните фондове подават ГОД единствено по електронен път, в реално време (on-line) чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИС „Бизнес статистика” на следния интернет адрес https://isbs.nsi.bg. Нефинансовите предприятия,"

Интересно какво ги е накарало да променят това обстоятелство за 2017 ...
А при това подаване на банковата сметка имате ли в Приложение 9 описан и болничен ?
Преди подаването на ГДД следва да сте подали онлайн и отчета в статистика. Входящият номер излиза автоматично / от системата на НСИ се предава в системата сна НАП /  - няма опция да го нанесете на ръка, както и да го подадете на гише.
Веднъж заприходени не е необходимо да ги инвентаризирате по курс на валутата, по която са закупени. Те вече следва да имат формирана цена в склада.
осигуровките - по ЕГН
ДДФЛ               - по ЕИК на фирмата