Дори и лицето да получава възнаграждение за това, че е шофьор то това му възнаграждение би могло да бъде в качеството му на СОЛ полагащ личен труд съгласно ДР пар.1 т.26 и от ЗДДФЛ, което правоотношение не е по КТ.
Далила, щом лицето е СОЛ е декларирало, че упражнява дейност като такова и полага личен труд този труд може да бъде и за шофьор, като за това не се налага да се осигурява и по ТД.
Упражняването на личен труд е условие за самоосигуряване на съдружника в ООД или на собственика на ЕООД , същият, както и алфа отбеляза , не е задължително да получава възнаграждение за това , но със сигурност упражнява трудова дейност съгласно ДР от ЗДДФЛ и самоосигуряването е достатъчно за покриване на осигурителните му задължения.
" Когато едновременно с трудовата си дейност по трудовия договор (в случая - като шофьор) такова лице упражнява и трудова дейност по управление на дружеството като съдружник или управител, то подлежи на осигуряване и на двете основания - като шофьор по трудови договори и като самоосигуряващ се съдружник, респективно като управител на същото."

ДР пар.1 т.26 и на ЗДДФЛ приравнява доходите от полагане на личен труд на съдружник на доходи от трудови правоотношения.В този смисъл съдружникът е в облигационни правоотношения с дружеството и получава възнаграждение за положен личен труд , а дейността му е трудова. Смятам, че декларирайки упражняване на дейност в дружеството съдружникът се самоосигурява и получава доходи за извършване на тази си дейност в качеството си на СОЛ като за това не е необходимо да има сключен трудов договор.
В тази връзка изразявам несъгласие с изразената позиция  като все пак трябва да имаме предвид, че съдружникът има право да бъде на трудов договор и то , ако дружеството е ООД  без това обаче да е задължение за него.
За ТР - целия ГФО .
Тези доходи от граждански договори, върху които са удържани и внесени всички дължими суми за осигуровки не следва да се отразяват в таблици 1 и 2 според мене.
Ако удържате окончателен данък лицето не подава ГДД чл.50, обаче добре проверете дали ФЛ отговаря на определението за чуждестранно лице. Това, че живее в чужбина не го прави автоматично такова и е много вероятно да е местно ФЛ по смисъла на ЗДДФЛ и да трябва да удържате данък и лицето да подава ГДД.
pmihaleva ,
Ти си напълно права, че наемът трябва да се отнесе за месеците, за които е начислен . Същият може да се плати и наведнъж, но това няма да означава, че само за един месец ще направим ограничаването до максималния осигурителен доход в таблица 2.
Всъщност питащата не е уточнила за какъв период става дума и аз по презумпция приех, че се отнася, а не само, че е платен за тези три месеца.
Ако платеният наем през всеки от трите месеца се отнася и за тях, то отговорите са такива и правилно е изчислила довнасянето.
Ако наемът е за повече месеци то същият трябва да се разпредели между тях , независимо кога е платен.


И дано dyndla ни прочете.
Трудов договор по КТ се регистрира в НАП .
Това е правилният член от КТ за стажант и според мене не би могъл този стаж да е неплатен.
Само копирам част от указанията за попълване на приложението за наемите към ГДД 2012 ........

" На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които сте задължени да правите за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), включително определените за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. ".

Ако СОЛ получава доходи от личен труд в собственото си ЕООД то те се декларират със служебна бележка за доходи от трудови правоотношения и се попълва приложение 1 от ГДД.
Според мене - не , освен ако не е в неплатен отпуск за времето на стажа, което обаче обезсмисля самата идея за назначаване по такъв договор.
Изчисленията са правилни - за месеците на получаване на наема ограничавате дохода до максималния - 2000 лв. на месец и разликата от 3480 лв. е облагаема с 8 % здр. осиг. за довнасяне в размер на 278.40 лв..
Щом не виждате значи няма подадени - това е признак , че не сте успели да подадете.
В този случай - не.
".........не е получило друг доход........."

Не трябва.
Не - в случай, че лицето не е самоосигуряващо се .
" Отскоро съм пенсионер за прослужено време и възраст ... "

Колко отскоро ? Ако за времето на получаване на доходите от наем 2012 г. сте имали период, през който сте бил безработен , то за това време дължите здравни осигуровки в размер на 16.80 лв. на месец . След придобиване на правото на пенсия това задължение отпада.