По принцип КИ се издава при намаление на количеството или единичната цена на стоката / услугата. В случая, ако правите точно такова намаление на цената издавате КИ .Ако обаче не коригирате цена, а в договора е записана сумата на неустойката в този случай то не следва въобще да коригирате фактурата нито да издавате КИ към нея. Следва да си преведат парите на основание договора и съответно да издадете фактура за получената сума.
Нямате проблем да разпределите дивидент, ако имате неразпределена печалба. Изплащането му не е обвързано със задължителни срокове - веднъж разпределен можете да го изплатите , когато имате пари за това. При вземане на Решение за разпределяне на дивидент ще съобразите само, че дължите данък дивидент в определените за това срокове, както и подаване на декларация чл.55 . Съобразете се с ЗОПБ и евентуално го изплатете от сметка в случай на суми равни и над 15 000 . Ако в касата няма пари, а те са в подотчетното лице естествено може да ги възстанови и след това да платите дивидента .
Упражняването на дейност от собственика на ЕООД и в този смисъл полагането на личен труд е определящо за началото на неговото самоосигуряване. Такава дейност той определено извършва в конкретния случай , оборудвайки се с активи за бъдещата работа на фирмата. Не можем да свързваме началото на дейността с първата приходна фактура, а с полагане на труд, свързан с предмета на дейност на фирмата. В подобни случаи би могло да се пусне ОКД5 за определени дни в месеца и после да се прекъсне дейността . В такъв смисъл подкрепям мнението на Алфа по отношение на осигуряването.
Да, ако този мобилен апарат ще го ползвате в дейността на фирмата.
Касовият апарат не е за вид дейност, а за обект - след като дейностите се извършват в различни обекти не може с един касов апарат да обслужвате и двете дейности.  :smile1:
Правите запис за корекция на уведомление за нов договор ли ? Задавате ли правилно всички реквизити / т.е. същите като на подаденото вече уведомление вкл. и датата / като само променяте заплатата ?
Да, с код 28. Но пък това е код за лица само със здр.-осиг.вноски, а такива в случая няма. Може би трябва да пробвам с код 01 и само нули?

Как да няма - нали този пенсионер е на трудов договор, непризнат за трудов стаж ?

" пенсионер на трудов договор за неплатен отпуск "
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;
- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;
- 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
- 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия;
- 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;
- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
- 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;
- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
- 12 - за самоосигуряващи се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 14 - за работещи без трудови правоотношения;
Благодаря!
Д1 няма как да се подаде с нули, програмата не я приема.

С код 28 ли я пробвате ?
Правилно е. В този случай предписанието цели единствено дните на работника да са в правилната позиция в обр.1.  :good:
Преди да пуснете с код 04 вижте тези разлики точно сумите по граждански договор ли са да не стане двойно задължение - може да са подадени и за гражданския договор , но с код 01 - проверете си преди да пускате нова колона . А декл.чл.55 е задължение на платеца на дохода в случая.
И аз за първи път подавам Д1 и Д6 за граждански договор. Срока на договора е от 01.05.2014 до 30.05.2014 г. , като изплащането е в същия месец. Лицето работи по трудов договор в друга фирма. Малко наивно се доверих изцяло на програмата, подадох ги и ми ги отхвърли. Като загледах Д6 е същата като миналия месец (имаме 1 назначено лице по тр д-р). В посочените грешки пише код за вид плащане 4 декл обр.1 ДОО = хххлв./Декл. обр6 ДОО= 0.00лв./Разлика ДОО= хххлв.
Очевидно не е разнесена сумата с удръжките от Д1 в Д6 за гражданския договор. Въпроса ми е трета колонка ли да пускам в Д6 за ГД и с код 4 ли да бъде тя?
Извинявам се ако въпроса ми е зададен неясно :)

От това, което пишете за вида на грешката ми се струва, че тя е неравнение на обр.1 и обр.6 и ви дава съобщение с колко е разликата .
Няма ли да се получи разминаване с информацията от касовия апарат в НАП, ако запиша тази продажба в ддс за м май

Касовият апарат отчита направените плащания , а не документира извършени сделки и не е задължително да има равнение на касовия апарат с направените продажби.

Ако имахте нулев отчет на КА, а продажба по фактура по банка - нали НАП ще видят и в този случай, че няма равнение ?
Тя продажбата пак си е станала май, а плащането е "минало" през юни. Не виждам защо да сторнирате юни - просто тогава само ще си отразите плащането , а самата продажба си отразявате за май , както е и в действителност.
Затова питам може ли да продам левове от левовата каса и да си заприходя евро във валутната каса?

Може, стига да ги продадете наистина.Ако ли не - нямате документална обоснованост на тази покупка на валута и това е една фиктивна счетоводна операция. Нали редното е да отговорим как е по закон, защото другият вариант " незаконният " е ясен и не бихте питали - ще си осчетоводите покупка без да има такава .
Реално няма да купуваме валута, предполагам, че собственикат ги е взел от познат.

Можете да оформите тази сума като заем от собственика или друго лице или като допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ и да ги внесете във валутна каса или сметка . От там при съобразяване с изискванията на Валутния закон и ЗОПБ платете на доставчика.
Не искаме да минава през банка или обменно бюро, а само като покупко-продажба по касов път.

Ако не купувате реално валутата няма да имате документална обоснованост за тази операция. Друг е въпросът, ако собственикът си ги има парите във валута - тогава си заведете сумата по сметка каса във валута.
Здравейте,

 Може ли от наличността в лева да направя операция за покупка на валута и по този начин да си заприходя необходимите евра във валутната каса?

Без на практика да купувате валутата ли ?