Запазване стойностите на данъчния амортизируем актив
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);
2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти;
3. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.);
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
Не са изключения случаи , когато се налага един работник да вземе отпуската си по основния трудов договор, за да работи по втория , че и по третия........Не може да има ограничаване на това право на работника ми се струва. Иначе най- готино си е - и двете едновременно и хайде, на море.......... :clap:
Хм, можеш ли да кажеш нещо против МТСГ........ :no:


http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=183805
Нито е задължително, нито е препоръчително.....може да се ползва в произволно време от работника. :wave:
Аз не можах да разбера защо собственикът не си управлява след като така или иначе се самоосигурява, а като не желае да ходи по разни инстанции пълномощното на този човек би му било достатъчно да подаде разни документи и прочие където е необходимо без непременно да бъде осигурен, а още по-малко на каквато и да е длъжност ....... :hmmm:
Управителят - външно лице за фирмата няма да сключи трудов договор със себе си, а назначаването му на ТД ще стане с договор между двете страни - юридическото лице от една страна и самият той като физическо лице - от друга.
milami ,
Собственикът на фирмата би могъл да се самоосигурява , като за това подаде декларация, че упражнява дейност в нея и в рамките на това самоосигуряване би могъл да съвместява и полагане на личен труд за основната дейност на фирмата и за управлението на същата. Финансово сумата от 123.06 лв. или 108.36 лв. за лични осигуровки върху 420 лв. вероятно е далече по-малка от осигуряването на управител - външно лице и би спестил всички други въпроси, които сега си поставяте.
Ако все пак държите нещата да са така, както ги описвате и да има управител-външно лице, то регистрирането на трудовия договор е в срока, посочен по-горе от irenabrili . Не пишете за каква фирма става дума - ЕТ, ЕООД или ООД ?
Управителят - по ДУК или на трудов договор ? Практиката е с примери и по двата варианта, но дали назначаването на управител на трудов договор е юридически издържано ?
Едно становище, което, ако не друго дава повод за размисъл.........

http://www.raabebg.com/statii/mozhe-li-da-se-premine-ot-trudov-dogovor-km-dogovor-za-upravlenie-i-kontrol-i-kak
Има нещо такова - нали, за да си връчи молбата за отпуск трябва да се е върнал на работа........И реално да се е върнал на работа титулярът дали значи реално да работи, да полага труд или може да се завърне на работа и да си поиска отпуската ? Иначе официалните отговори на различни институции са удобни - казано е, значи е така. Приемаме го като решение.......евентуално . :hmmm:

Кодекс на труда
.......................
Трудов стаж по трудово правоотношение
 
 Чл. 351. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп., ДВ, бр. 67 от 1999 г., в сила от 27.08.1999 г., предишен текст на чл. 351, ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г.) Трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.

Ако трудовото Ви правоотношение беше от 1 число, то щяхте да имате един месец ТС , но считано от 07.05.2013 времето за трудов стаж е това, записано вече в трудовата Ви книжка.
" Пак не ми отговаряте на питането-за интервала от 01.05.2013 до 06.05.2013 дали имаме 6 дни трудов стаж ,или нямаме -това е без значение ,при положение, че ДНИТЕ КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ  И СА ОТРАБОТЕНИ В ТОЗИ МЕСЕЦ ,НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ КАТО ЦИФРА. "

Напротив - това  е от значение и точно за това в трудовата Ви книжка не е писан 1 месец трудов стаж.

" Не получих отговор на въпроса ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ЧЛЕН 9 ,ако е в сила. "

Да, в сила е и се прилага , но не и за месец, в който сте назначена от 07 , а не от 01 число.
(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.

Смятам, че за да се приложи към случая на питащата тази алинея същата е трябвало да бъде на трудов договор за целия месец от 01 до 31 число включително. Не би било правилно да смятаме, че за интервала от 01.05.2013 до 06.05.2013 имаме 6 дни трудов стаж при положение, че нямаме дори действащ трудов договор за този интервал.Изчисляване на трудовия стаж
 
  Чл. 355. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
(3) (изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица.
(4) За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по начина, установен в предходната алинея.
(5) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) По този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя.
Моето мнение е, че би трябвало от БТ да не ви правят по никакъв начин проблем с превода на парите при направен запор на заплатата на лицето и вноска от ваша страна на сумата по този запор. Ако обаче те все пак не се съгласят / не коментирам колко основателно или не би било това / ще трябва да разговаряте и с ЧСИ по възникналата ситуация.
Това всъщност е възможен вариант, ако ЧСИ запорира сметката в банката, а не заплатата при вас.
Както се казва : " Ами сега ? "  :smile1:

Така си е,  svetlakercheva , правилното е да се направи удръжката от заплатата , остава да го приемат и от БТ. Техните " притеснения " ми са доста странни ,  но така или иначе като те превеждат парите ще трябва да се разберат с фирмата. Не виждам да има проблем, ако към документите за БТ се представи и запорното съобщение като доказателство за правомерността на направената удръжка.
Освен да си изплатите на лицето цялата заплата, после то да внесе сумата за запора с ПКО и да наредите превода към ЧСИ. С БТ много трудно човек се разбира за нещо , което не спазва точно буквата и закона - техния, де........ :smile1:
начисляване на заплатите                                     Дт 604 / Кт 421
начисляване на удръжките                                   Дт 421 / Кт 455  - осиг. вноски от работника
                                                                          Дт 421 / Кт 454 -  ДДФЛ

осигуровки за сметка на работодателя                  Дт 605 / Кт 455

начисляване на дължимата от общината сума       Дт 499 / Кт 709 - със сумата на 604+605
при получаване на сумата                                   Дт 501, 503 / Кт 499

Не знам какви сметки имате във Вашия индивидуален сметкоплан като номерация - само илюстрирам един възможен вариант.
Имате два варианта - приход-разход или минаване на сумите през разчетна сметка.
Струва ми се, че не сте посочили в клетка 34 нетно възнаграждение 420 .