При същия случай водих работника в болнични - в крайна сметка ТЕЛК издаде болничния лист и го представихме в НОИ. Ако те притеснява да постъпиш така то по-добре да водиш работника в неплатен отпуск и след това да коригираш подадената информация обр.1 и 6.
 :wave:
Аз напълно подкрепям предложеното от Ирена ! Копирам тука част от запитването на Дея, която част е повече от озадачаваща - имам пред вид мнението на институциите по въпроса.

" Условието е точно такова-да се самонаемем! ....................... Не признават, самоусигуряване, говорим за самонаемане! "

Как ще стане тази магия един собственик на ЕООД да се самонаеме без да се самоосигурява ............Изглежда , както пише и Ирена , се задават нови форми на осигуряване .
В моя случай става въпрос затова, че настоящия/стария ми работодател иска копие от договор и уведомление по чл. 62 за назначаване, а не че новия иска някакви документи.
Извинявайте ако не съм Ви разбрал какво имате предвид :)

Да, неволна грешка - имам пред вид работодателят, при когото сте назначен да замествате.
КТ
..............
Договор за придобиване на квалификация

 Чл. 229. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да сключи договор с лице, което постъпва или е постъпило в учебно заведение за придобиване на квалификация.

(2) С договора по предходната алинея работодателят се задължава:
1. да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението;
2. след завършване на обучението да приеме обучаващия се на работа по придобитата квалификация за уговорения от страните срок, който не може да бъде по-дълъг от 6 години.
(3) С договора по ал. 1 обучаващият се задължава:
1. да завърши в срок обучението си по уговорената квалификация;
2. да работи при работодателя в уговорения срок.
(4) При виновно неизпълнение на задълженията по ал. 2 и 3, доколкото не е уговорено друго, неизправната страна отговаря съгласно гражданския закон.

Мисля, че за да бъдат освен счетоводно и данъчно-признати тези разходи трябва да са изпълнени условията по чл.229 от КТ. За собствено дете условията не трябва да се различават от тези за друго лице .
Чл. 327. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, доп., ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
.....................
7. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;


Ако за Вас са изпълнени горните условия то новият Ви работодател трябва да има доказателство за наличието на обстоятелствата по т.7 и има право да изисква тези документи.
" КСО и Наредба Н-8 , казват че информация за лица работещи по извънтрудови правоотношения  се подава до 25 число на месеца ,следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Смятате ли , че системата на НАП ще ми начисли лихви по Д6 за осигуровките като ги подам за всеки месец по отделно с дата на изпращане август и ги платя осигуровките през август тоест преди 25 септември."

Основното в случая е кога е изплатено възнаграждението. В случая то е изплатено през август и осигурителните вноски са дължими септември. Не дължите лихви и системата няма да Ви начисли такива. Обр.1 правилно ще подадете за всеки месец на упражняване на дейността.


Ако получавате месечно под една МРЗ след приспадане на необходимо-присъщите разходи и не сте осигурена на друго място осигурителни вноски не се дължат.
".......От своя страна получателя на услугата ще му удържи данък /10%/като му издаде сметка за изплатени суми за 1000.00- /25% НПР/х 10%=75.00 лв. "

Ако не е СОЛ - ganorga си знае . :smile1:
" От своя страна получателя на услугата ще му удържи данък /10%/като му издаде сметка за изплатени суми за 1000.00- /25% НПР/х 10%=75.00 лв., които ще внесе в бюджета......"

Ако лицето е самоосигуряващо се няма да се издава СИС и няма да се удържа данък от платеца на дохода , а ФЛ ще издаде документ за получената сума.
Убеждавам се на практика, че винаги има още какво да се въведе, още какво да се промени и така до безкрай. И с това ще се справим , било ли е да не можем , а и имаме ли изход. Явно е в ход максимата, че не трябва да има застой , а динамика, особено в данъчните закони . Колко ли е полезно обаче това ? Всяко правителство с ноу - хау и ние с нови закони за спазване . До следващите........
Последната подадена декларация е актуална - не се налага да правите нищо.  :wave:
Ако имате повече обекти трябва за всеки един да има такъв човек. :ok:
Да - точно така - издавате заповед , че съгласно чл.....определяте лицето.......да представлява фирмата пред органите на ИТ.
Ще подадете искане за възстановяване на сумата, която би следвало да бъде записана в кл.80 и сте пропуснали да го направите. Ще приложите и Приложение 6 . Няма да имате проблем да ви възстановят ДДС-то.
" Ако баща ми  издаде пълномощно да го представлявам при определени сделки, контакти и т.н. няма нужда да внасям никакви осигуровки нали така? "

 :ok:
След като няма прекъсване в дните между двата болнични вторият болничен е изцяло за сметка на НОИ, независимо , че не е продължение на първия според диагнозата .
Подкрепям мнението на Елена .
Обърнете се към фирмата, която ви обслужва касовите апарати - съобразено с факта, че плащането е по инвойс касовата бележка не трябва да съдържа начислено ДДС.
Ако главното счети не мисли така да поеме отговорността, както е писала и Ирена.


платено е в БГ
" Мога ли да бъда направен или назначен като търговски представител или като представител на фирмата на баща ми  без възнаграждение и без да внасям допълнително осигуровки..."

Едно пълномощно не би ли свършило по-добра работа ?
" Има фактура издадена в брой....... "

И е платено в България или Гърция ?