Как се определя окончателния/годишен осигуритилен доход?

От Указанията към Приложение 7 на ГДД чл.50 :

Скрит текст :
Колеги, а не трябва ли да има отделни аналитични сметки в група 60 и в 611, и в двете имам предвид?


Разгледайте сайта на институцията по отношение на тази програма или изискайте от консултантската фирма указания. Имат спуснат примерен сметкоплан и специфични изисквания към сметките и документите.
Промените в ЗДДС дават вече право без подаване на опис да ползваме данъчен кредит по фактури преди регистрацията. Тези фактури обаче следва да се вписват с правилната дата, която е отразена на тях. Иначе за целите на ДДС правилно сте посочили, че това е облагаема сделка.
Всичко това е така при условие, че отговаряте напълно на изискванията на чл.74 и 75 от ЗДДС.
...отделна аналитичност по с/ка 611 .

Разгледайте сайта на институцията по отношение на тази програма или изискайте от консултантската фирма указания. Имат спуснат примерен сметкоплан и специфични изисквания към сметките и документите.
Този момент е по-скоро свързан със спазване на счетоводните стандарти отколкото с промяна на счетоводната политика.  :smile1:

То закони не се спазват, че стандарти ли...и това го има.
"Разходите за външни услуги са допустими по т.нар. 3000-10000... "

Здравейте , Angel Halembakov !
За външните услуги е така - ще се признаят, но правилно питащата уточнява, че те ще отидат в стойността на стоката и няма как да бъдат осчетоводени в 602 . По същество няма да бъдат осчетоводени и няма да представляват услуга . И в тази връзка трябва да се види дали програмата допуска покриване на разход за стоки / а може би само продадени ? / .
Ще си я отчетете счетоводно, както сте описали - съгласно счетоводните и законови норми. Дали тази сума ще се признае от гледна точка на програмата - вижте конкретния договор или принципите в самата програма - допустим разход ли е този за целите на програмата .
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=15631.0

Вижте отговор 7 и си отговорете на въпроса съгласно конкретните данни при Вас.
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби...


Няма значение начинът на плащане, ако отговаряте на изискванията на чл.119 ал.1 .
Трябва да правите разлика между финансов отчет на дадена дата и Отчет продажби за целите на ЗДДС.

ЗДДС

Скрит текст :


Приемам, че става дума за стоки / не сте го посочили изрично / . Вижте този линк  и направете аналогия. Разгледайте и ЗДДС в частта за дистанционни продажби.

http://qwerty1/9118-distancionna-prodajba/


Ако става дума за услуга отговорът не е този.
Има няколко счетоводни въпроса, за които се чудим,

Вие сте собственика ли ? С чудене не става - има да се чудите. Най-добре се обърнете към счетоводител , защото тези два въпроса са сериозни и нямат кратки и еднозначни отговори .
 бих искал да зная мога ли да имам регистрирана по ДДС фирма без тя да е започнала дейност

Да. Много фирми вече се регистрират по ДДС едновременно с вписването си в ТР.

бих искал да зная мога ли да имам регистрирана по ДДС фирма без тя да е започнала дейност и да започна да се самоосигурявам?

Осигуряването е в пряка връзка с упражняване на дейност от лицето - ако упражнява дейност се осигурява, ако не упражнява - не.
Благодаря! На мен въпросът ми беше друг, а не каква сума ще получи лицето за положевият от него личен труд

Здравейте,
всъщност съм Ви отговорила точно по същество. Питането Ви е коя сметка да използвате и отхвърляте 604 защото там стоят 610 лв., а Вие изплащате / в пари / друга сума. Този момент обаче не е прецизиран правилно, защото правите удръжка, но погасявате лично задължение на лицето и всъщност изплащате реално 610 лв..
Малко извън темата, но 604 не ми се струва подходяща за осчетоводяване на личен труд на лице с облигационен договор без значение, че данъците по възнаграждението са приравнени към тези по трудово правоотношение. Все пак това не е договор по КТ , а договор с лице, което извършва услуга. Разбира се , ако дискусията е за номера на сметката ще срещнем разнопосочни мнения.
Хубав ден ! :smile1:
На практика все пак му изплащате 610 като част от тях под формата на лични осигуровки за негова сметка.
Ще изплащате 610, а за осигуровките СОЛ ще си внася допълнително парите. Няма да ги удържате.
На с/ка 604 не може да бъде, защото там са начислени 610лв, а не тези, които реално се изплащат.

А колко изплащате ???
В колона 4 - избрания авансово осигурителен доход за дните без болнични
В колона 3 - минималния осиг. доход за СОЛ за дните в болнични

а дали ще ми даде да подам коригираща д6 в намаление?

За юли вероятно не . Не пречи да опитате.