Да побутна темата, че въпросът е интересен.
По принцип определянето на авансовата вноска за свободна професия е на база реално получени доходи.
Да, точно така - начислявате ДДС, включвате в дневника за продажби.  :smile1:
Моля да ни съобщите, че сте платили 1500 лв. от фирмената разплащателна сметка , а не 500 от джоба си и всичко е ОК.  :thumbup:
Благодаря delphine,

Не мога да намеря еднозначен отговор и много, много се притеснявам
 :no: Мисля да платя сумата за ДДС-то за месец май от моя джоб. Как само искам да мога да приспадна ддс-то от месец април...
дано СУП-ата ми приеме приспадането....
Моля ако някои има практически опит да се включи, много ще съм благодарна!
 :wave:
Процедурата е възникнала 04.2013 и приключва сега - с подаването на СД ДДС за 06.2013 . Имате за възстановяване 2000 лв. за април и 500 за плащане за май, тъй като не сте приспаднали данъчния кредит от април в размер на 500 лв.. Следва да платите 500 лв. за 05.2013 , а да приспаднете 2000 от юни 2013 и на практика да приключите процедурата с плащане на 1500 лв..
Ако приемем, че лицето не е СОЛ то вече коментирахме обр.1 в случай на ГД.
Не знам обаче защо едно вещо лице може да не е СОЛ...........може би има някакви разпоредби в особени случаи.....


Скрит текст :
" здравейте,
искам да попитам подава ли се декларация образец 1 за несамоосиг. се лице, което е осигурено на друго основание и което и декларирало, че за месеца, за който е положил труда по извънтрудовото си правоотношение, е осигурен върху максималния осигурителен доход(не дължи осигуровки), а само му е удържан авансов данък? "


Доколкото знам вещите лица са самоосигуряващи и не би трябвало да им се удържат нито осигуровки, нито ДДФЛ, а от там не се подава и обр.1 за тях.
Да, ако изпитателният срок е и за двете страни, а не само в полза на работодателя.
Кодът си е за лице по ГД, както бихте го подали, ако си имаше начислени осигуровки.

А, ето и Кактус15 дава едно рамо. :wave:


не, незнае програмата, :)))
добре тогава - как да се процедира в този случай?
какъв код осигурен се избира(за вещо лице)?
П.С. Програмата дава възможност за ръчно въвеждане на данни за декл. 1...
Дали " знае "  програмата Ви , че лицето е осигурено някъде другаде на максимума  ? Има ли в нея въобще някаква опция да задавате това обстоятелство ? И не винаги програмата е " меродавна " - имаме на местно ниво един инспектор, който преди да почне работа " проверява " програмите и тогава започва......... :laugh:

Аз смятам, че при задължение да се начисляват осигурителни вноски, но при наличие на осигуряване на максималния осигурителен доход на лицето на друго основание следва да се подаде обр.1 без дни в осигуряване.
Ако лицето не беше осигурено на максимума на друго основание , както разбирам по ГД при Вас е трябвало да има осигуровки върху сумата, която му плащате. Наличието на осигуровки върху максималния осигурителен доход обаче Ви освобождават от начисляването и удържането на осигуровки по ГД на лицето. Смятам, че трябва да се подаде обр.1 без дни в осигуряване и само с ДДФЛ.
Ако по ГД се изплаща сума под МРЗ след приспадане на НПР то не следва да се подава обр.1, защото нямаме основание за начисляване на осигуровки върху сумата.
Мисля, че разликата в двата варианта е именно в това, че при единия трябва да начисляваме осигуровки, но не го правим, защото имаме осигуряване на максимума на друго основание, а при втория вариант осигуровки въобще не се дължат.
здравейте,
искам да попитам подава ли се декларация образец 1 за несамоосиг. се лице, което е осигурено на друго основание и което и декларирало, че за месеца, за който е положил труда по извънтрудовото си правоотношение, е осигурен върху максималния осигурителен доход(не дължи осигуровки), а само му е удържан авансов данък?Аз мисля че в този случай не трябва да се подава декларация 1, но се допитах до служител в НАП, който ми каза че трябва, тъй като имало връзка с трудовия стаж!Само че програмния продукт не ми генерира данни за декларация 1, от което си и правя извода, че щом няма осигурителни вноски, а само данък , няма и да се подава образец 1!

благодаря в аванс!
Мисля, че ведомостта е основният документ в случая . Начислен работен ден, внесени осигуровки, отразен ден и в ТК........
 :wave:

Премиер, определено не би могло едновременно да е вярно, че има 1 работен ден и има заповед за освобождаване , считано от 01.10.1982.. Едно от двете не е вярно. Въпросът е кое от двете твърдения. След като обаче има начислено възнаграждение във ведомостта мисля, че основното е отразеното в нея - не бихме начислили на никого работен ден без да има такъв, нали ? В този случай заповедта не е правилно издадена - поне не и датата , фиксирана в " считано от....." . Ако някой проверяващ трябва да установи тези факти би погледнал и присъствената форма като потвърждение на правилността на начисления работен ден.
 :wave:
Доколкото всяко физическо лице декларира своя ДДФЛ е редно и всяко да си подаде декларацията по чл.55 ЗДДФЛ, още повече, ако договорите с наемателя са за всяко от тях поотделно .
Всички 45 дни от този болничен са от НОИ. :smile1:
от сайта на НОИ

http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/1855-ostaj13

извадка от текста в линка

Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, 6 и 7 и ал. 2 КСО за времето след 31 декември 2002 г., а за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 - за времето след 27 декември 2003 г., се зачита и изчислява така:

.....................
6. времето на отпуските за бременност, раждане и осиновяване, както и за отглеждане на дете, в размерите, определени в КТ - изцяло, независимо от продължителността на работното време;
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособностт а и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.Да - изчисленията Ви са правилни. :smile1:
КТ
..............
чл.327
......
7. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;

7а. (нова, ДВ, бр. 7 от 2012 г.) работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.

Да , може .  :smile1:
След като програмата "показва" 20 се запитах дали е така ?


Лицето ще го съкращават и пита колко дни отпуск му се полага за да го начислят като обезщетение :)
Ели , тя  jeni1 писа правилно - Пропорционално на времето,което се признава за трудов стаж за същия период.


Ама се попита - по-точно ? :smile1:
Какъв точно всъщност е въпросът Ви ?

Ако става дума за лице , което ще освобождавате от 01.07.2013 то Ви е даден правилен отговор.
Ако лицето ще продължи да работи и ТД няма да бъде прекратяван то има право на пълния размер платен отпуск за годината в размер на 20 работни дни. Друг е въпросът колко дни ще му разреши работодателят - нали си има и график на отпуските ?