" Какъв е срокът, в който трябва да поискам отписване на старите си неплатени публични задължения, за които е настъпила давност, така че текущите ми удръжки за данъци и осигуровки да не се насочват за тяхното изплащане?

До 31 декември 2013 година.

Дали този принцип ще се запази за всяка година, за която настъпва давност по отношение на дължими наши задължения? В смисъл примерно дали през 2014 ще продължи технологията - погасяване по давност на задължения от 2008 и едва тогава удържане на тези задължения в случай, че не са погасени от текущи вноски по единната сметка..........
Това е едно добро начало с отговори на новите въпроси.......Благодаря , алфа ! С една дума след 01.01.2013 г. е добре да видим задълженията за стари периоди по фирмите и да подадем документ за погасяването им по давност до 31.12.2013 г..
По същия повод ходих на консултация в НАП. Категорични са, че финансов лизинг е само, ако е издадена фактура за цялата стойност. Иначе го разглеждат като наем, а не като актив, без значение как е оформен договора.  :no:

Дали това им становище е правилно или не не знам, но определено лизинговите компании си спестяват ДДС на гърба на лизингополучателите издавайки им само фактури за частичните плащания, а не за общата сума , когато това е необходимо.
Интересно ми е следното положение - сега, като поискаме да ни издадат документ , че нямаме задължения често като задължение излизат суми, които на практика не са дължими, а се обвързват и всичко си идва по местата. Дали такива суми ще си ги прихващат автоматично пък после ще изясняваме защо , кога и как.......? Представям си как си плаща дадена фирма ДДС-то и се оказва , че част от него е отишло за някаква такава " дължима " сума, а ДДС-то останало ненапълно издължено.......Просто си разсъждавам на " глас "..........
Не прочетох никъде да има опция да бъдем уведомявани какво ще си вземат от нас без да ни питат...........
Интересно при име и ЕИК на различни фирми за задължено лице как са избрали да разнесат на ЕИК-а, а не на името.......Пожелавам ви да отстоите правото си, а не да приберат поредните грешни пари ....
ЗКПО
чл.26
....
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разход, отчетен от доставчик по Закона за данък върху добавената стойност за начислен от него или от органа по приходите данък върху добавената стойност за извършена доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни доставки и доставки по повод дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; тази точка не се прилага за разходи, отчетени в резултат на корекция на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност;

Във Вашия случай не сте начислили ДДС на разход и нямате основание да увеличавате финансовия резултат.
Все пак не бих изключила възможността в НАП това плащане да е " висящо " и неотразено по ничия партида поради несъвпадението на името на фирмата и посочения ЕИК. Проверете на място и може да се окаже , че проблемът не е голям. Успех !
Лина, аз определено не съм специалист в тази област - само някои наблюдения от личен опит да споделя. Имам по фирмите наети на трудов договор на 4 часа, защото били ЗП и одобрени по дадени програми. Те изисквали , ако ЗП работи на трудов договор да бъде на 4 часа. Едно лице даже се оказа, че трябвало да връща пари, защото по неговата програма искали това условие да е изпълнено 3 години назад във времето. В такъв смисъл добре проучете въпроса да не се окажете неинформирана и после да връщате взети пари.
Поднесено , както се казва сдъвкано и готово за употреба - благодаря много за навременната и така прегледно поднесена информация! :flowers:
.............Срочен трудов договор, сключен на основание чл.68 ал.1 т.1,  автоматично е преминал в безсрочен с изтичане срока на договора, като не е сключван нов договор или ДС за това........

Все пак бихте могли да подпишете едно ДС с цел промяна срока на предизвестие, ако този 3 месечен срок не е целесъобразен - още повече, че след като договорът е вече безсрочен  имате и законово основание за това.
Отговорът на този въпрос зависи много  от члена от КТ , по който сте назначена. Също така не е без значение и как е разбрал работодателят, че сте бременна - уведомили ли сте го за това писменно ? Дайте още информация по въпроса.
Защо длъжникът да трябва да възстанови сумата под формата на заем ? Не виждам проблем в тристранния договор да е записано просто да възстанови сумата по сделката на поемателя. Ако длъжникът няма пари да плати, то по-добре да заеме тези пари и да си плати задължението вместо друг да го плаща и той да ги връща заемообразно.
И аз се замислих, но нека " отлежи " малко  казуса...........
Ако допуснем, че помещението е било старо и без смяна на дограмата то не е можело да функционира може да бъде защитена и тезата, че това не са разходи за подобрения и оттам - формиране на ДНА, а разходи за необходим ремонт на това помещение. Обичайно действаме на принципа на предпазливостта и формираме ДНА при положение, че често това са обикновени разходи за ремонт.
Климатикът си е ваш ДМА, ако отговаря на условията за това - не е нито ремонт, нито подобрение. Ако напуснете помещението един ден можете да си го вземете и него. Начислявайте си му амортизации по общия ред.
Да :)

Да - попълва същите клетки или Да - греши ? :)
Да - същите клетки.
Елена -С, пошегувах се, разбрах ти отговора, но просто стана като игра на думи. :laugh:
ЗОПБ
..........
чл. 2. Законът не се прилага при:
               1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
               2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
               3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
               4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
               5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
               6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.


Не намирам след изключенията въпросната ситуация - според мене би трябвало да ги връщате по банков път. Впрочем една вноска ли е за 80 000 или няколко за обща сума от 80 000 ?
А имате ли въобще някакво основание да завеждате като нематериален актив разходите за ремонт на нещо, което не притежавате нито ползвате под наем............поне не и за данъчни цели.
........... ще загуби ли майчинството

То нали е прехвърлено на бабата ?
Ако имахте сключен договор за наем амортизацията щеше да бъде за срока на договора. След като нямате договор за наем , а правите ремонт възниква въпросът - как ремонтирате нещо, което нямате.........
ЗКПО
чл.16
..........
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
.......................
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;


Безвъзмездното ползване на помещението би се считало за отклонение от данъчното облагане. Както е писала и irenabrili , за да имате право на данъчно признат разход за ремонтите би трябвало да имате договор за наем на помещението. Право на данъчен кредит също имате - според мене независимо за какъв срок сте наели актива.