И последен въпрос, тъй като мисля, че е проблем на програмата ми.
При извеждане на служебна бележка по чл.45,ал.1 и 2, т.4 от ЗДДФЛ, програмата включва и направените осигурителни вноски за месец 02  в т.2 като СОЛ.
В конкретика лицето има 39.62лв. осигурителни вноски за 02м по ТД и 127,70лв. за СОЛ.
Трябва ли да се сумират вноските за този месец и тези от СОЛ да присъстват в служебната бележка или е проблем на софтуера?

Осигурителните вноски на лицето в качеството му на СОЛ не би трябвало да фигурират в служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по КТ.
Ще впишете и дохода от трудово правоотношение, но само за месеците, когато лицето е едновременно и СОЛ. И да, нормално е да излиза отрицателна сума при липса на довнасяне и реализиран по-малък от минималния авансов осигурителен доход.
В случая единствено в Т1 и Т2 за януари и февруари.
В указанията към Т2 не виждам подобни новости. В к.3 и к.4 следва да се попълни ОД така, както сте го направила преди корекцията на служителката на НАП.
КрисПетк ,
но в твоето питане не става дума за лице, което е СОЛ в две дружества  и полага личен труд и в двете или бъркам ??? Не е ли питането за лице по ДУК в едно дружество и СОЛ в друго ?
 Колоните не са ли 4 и 5 ?  :blink:

Да, благодаря за корекцията - неволна грешка. :good:
Попълвате колона 3 със сумата от 255 лв. Колона 4 попълвате със сумата 270 лв на месец и върху разликата довнасяте здравни осигуровки.
270 е сумата на месечния доход от наем след приспадане на 10 % необходимо-присъщи разходи.

Сумата от 255лв не е реална (не е доход) - тя е "средство"за определяне на ЗОВ за безработни.

270 лв. е също такова средство, но вече и реален доход. 255 определя авансовите Ви вноски, а 270 - окончателните.
При определяне на окончателния размер на осигуровките не трябва да включвам осигурителния доход по трудов договор за последните 3 месеца, тъй като върху него са платени осигуровки, нали?

Не го включвате в Т1/2 , защото последните 3 месеца лицето не е вече СОЛ.
http://qwerty1/2264-siddo-rezume/

от линка :
" Чл.6 Доходи от недвижимо имущество

Терминът „недвижимо имущество" има съдържанието, което му придава законодателството на държавата - страна по СИДДО, в която се намира въпрос­ното имущество. В повечето СИДДО се доуточнява, че терминът във всички случаи включва имуществото, принадлежащо към недвижимото имущество - добитък и обо­рудване, използвани в селското и горското стопанство; правата, спрямо които се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената соб­ственост; плодоползването на недвижимо имущество, както и правата върху про­менливи или определени по размер плащания, представляващи компенсация за разра­ботване или за предоставяне на правото за разработване на минерални залежи, из­вори и други природни ресурси. Речни или морски кораби, самолети, железопътни и шосейни транспортни средства не се считат за недвижимо имущество.

В този член попадат доходите, свързани с използване на имущество, а не с неговата продажба/разпореждане. Последните са обект на друга разпоредба - печалби от прехвърляне на имущество.

Съгласно Модела доходите от недвижимо имущество се облагат в държавата, където е разположено недвижимото имущество, съобразно разпоредбите на местното законодателство. Тези доходи се облагат и в държавата на която получателят е местно лице, като двойното данъчно облагане се елиминира чрез процедурите предвидени в чл. 23.

Третирането на доходите от използване на недвижимо имущество, намиращо се в другата държава (включително доходи от отдаване под наем), е едно­типно във всички СИДДО и следва Модела."
 за м. декември само е внесло за своя сметка ЗО.

А от кога е безработно това лице ?

ЗДДС за дейността и услугите, извършени
от съдружник в полза на дружеството му

Лиляна Панева
данъчен консултант
__________________

Скрит текст :
http://qwerty1/11676-samoosigurjavashto-se-lice-sol-s-lichen-trud/

от линка : " Декларация 1 се подава с код 12, с код 90 се подава единствено в случаите, в които СОЛ полага личен труд в дадено дружество, но се осигурява през друго такова."

Да приемем , че по някаква причина по ДУК за някой месец на лицето бъде изплатена по-малка сума и то респективно се осигури на по-малък от максималния осигурителен доход. Тогава това лице автоматично следва да бъде подадено с код 12 в Д1 от собствената си фирма понеже ще последва осигуряване . Ако разсъждаваме, че неподаването на Д1 е определящо за код 90 то следва , че в зависимост от осигурителния доход по ДУК в другата фирма този СОЛ ще е един път с код 12 , друг път с код  90 . Има и други теми по въпроса тука с различни мнения, но мисля, че определящо е къде получава възнаграждението за личен труд този СОЛ и къде е задължен да се осигурява в това си качество.
" 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, ..."

Хиксче, аз мисля, че това са случаите, когато СОЛ въобще не подлежи на осигуряване чрез фирмата, а не, както в случая - неподаването на Д1 се налага по съвсем други причини. Тези причини са , че е осигурен на максимума и се осигурява на ниския процент , а не че за неговото осигуряване  не следва да се подава Д1.
Лицето си е СОЛ, подлежи на осигуряване чрез фирмата и подаване на Д1 чрез това дружество, но не се прави поради наличие на гореизброените обстоятелства.
Защо до 30.04.? Питането ми беше за коригираща Д1 на СОЛ за м.03.2019, за коригиране на вида осигурен на 12 вместо 90.

Да, правилно съм Ви разбрала. Написала съм 30.04.2019 , вместо 30.04.2020 - с изтичане срока за подаване на ГДД за съответната календарна година се преустановява и приемането на корекции на обр. 1 на СОЛ за същата година.
Ако се осигурява в дружество 1, а личния му труд е в дружество 2, то тогава дружство 2 ще пусне д1 с код 90, нали така?

Точно така. А Д1 за СОЛ може да се коригира до 30.04.2019 г. , след която дата вече не мисля, че е възможно без предписание от НОИ или молба на място в НАП.
След като СОЛ се осигурява на ниския процент и има ДУК, по който е осигурен на максимума принципно не следва да подава Д1. Код 90 се използва, когато СОЛ получава личен труд, но не се осигурява в дружеството, което му изплаща личния труд. Би могло това да е причината за подаване на информацията с код 90. Според мене обаче лицето получава възнаграждение за личен труд и си се осигурява в същото ООД, но не внася осигуровки поради достигнат максимум по ДУК. Би следвало да е подаден с код 12 .
Може да се осигурява авансово на каквато пожелае сума - важното е при попълването на ГДД да има съответния доход, с който да докаже високия авансов осигурителен доход. В противен случай няма да му бъдат зачетени високите осигурителни вноски.
Всички дни в болнични за СОЛ са от НОИ. Възнаграждението, както и ХХХХХ е писала няма връзка с осигуровките - за дните в болнични не му плащате нищо, но за останалите дни може и да намалите, може и да увеличите, може и нищо да не промените.