В Е-услуги на НАП пише "Декларация по чл.92 от ЗКПО и чл.92 от ЗКПО без дейност за доходите на юридически лица".Е за това питам.

Няма вече формуляр 1010А за фирми без дейност. Подава се само 1010 и с нея се декларират определени обстоятелства - може и указанията в ел.услугите да видите - ХХХХХ е дала подробен отговор.
Правите си правилната декларация - тя ще остане последно валидна. Тази фактура, която е анулирана нали си е при вас с оригинала ? Подавате я като анулирана - нали сме задължени да включваме в дневниците и анулираните фактури .
Имате време да си подадете правилната декларация - в срок ще сте. Надплатената сума ще си стои и при следващо задължение ще я ползвате .
Може и така, както си го описала и е по-лесно.
Иначе " по учебника " :
За разликата в повече - редовна Д6 само с тази разлика.
За разликата в по-малко - Д6 с код корекция, с правилната сума по фонда, който се намалява и другите суми - еднакви с вече подадената.
За тези, които това ги интересува :

КСО
............
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г.)
§ 154. (В сила от 01.01.2018 г.)

 (1) Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Можете да я покриете при наличие на сума по кредита на 122 към момента на вземане на Решение за това независимо от годината на формиране на печалбите.
Не трябва да подаваш уведомление, още ровече, че нямаш смъртен акт.

Ако работникът е починал, но така и никой не донесе акта какво се случва ?
Здравейте ,
имам следния въпрос ! Физическо лице отдава под наем апартамент на фирма полага ли му се 10 % нормативно признати разходи ?

Апартаментът е на самото ФЛ, а не е етажна собственост. Полагат се 10 % НПР.
Отстъпката ползате, ако :

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:
•подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 януари на следващата година;
•към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
•данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.
какви контировки правите? 421/498 и превода 498/503 ли?

Може и така / вероятно 498 при Вас е ЧСИ ? Аз контирам направо 421/503 с аналитичност ЧСИ .
Всички фирми с този вид дейност / особено с онлайн търговия и плащане в брой по куриер / имат тези проблеми и въпроси. Не знам някой идеално да е разрешил проблема. Дори издаването на самата касова бележка с цел да бъде пратена със стоката и тогава получени парите / не по банков път, а в брой / не е много редно действие. Все пак издаването на касова бележка документира получаването на парите. Това с издаването на КБ и после извеждането на неплатените пари по тази бележка / което е просто някакъв абсурд / е голяма играчка според мене. Още повече, че тези сторно касови бележки често се отнасят за отказана стока , за която е издаден касов бон предходни дни.
При всяко положение извеждайте за деня сумите, намалени със сторно касовите бележки издадени в самия ден. Една идея по-достоверно ще е.
" Какво се случва с попълването на касовата книга, при положение че даден клиент не си вземе стоката и съответно се налага да се анулира касовия бон след няколко дни,а същият касов бон вече е изведен служебно когато е издаден? "

Бихте ли обяснили какво означава това ?
Имам доходи от дейност като свободна професия и от Трудовия договор.Други доходи нямам.

Не вписвате тогава в Т2 здравните осигуровки. Ако имахте доходи от наем щеше да е необходимо.  :smile1:
Интересува ме ,дали в ГДД освен ,че съм СОЛ да отбележа също и че съм бил лице ,което си е внасяло само ЗОВ. И тези вноски по 18.40,дали трябва да ги вписвам в Табл.2 или изобщо не им е там мястото?
Зависи.
Всъщност какви доходи имате ?
 Предполагам, че към 31.12 сте наясно със ситуацията, следователно следва да си начислите приходите. 

Точно в случая с очаквани приходи по Програма СС 20 казва друго . :smile1:
Сега погледнах една книжка - там си има графа - "за време от-до" и след това "изплатена сума" .
И така може, но иска доста следене и внимание - защо не определите един интервал на фактурите от кочана , който да не се включва в номерацията на фактурите от програмата ? Може да се посъветвате с програмистите на медицинския софтуер как после да се прескочи / и може ли / този интервал при автоматичното номериране на ф-рите от софтуера .
Само за информация - на продукта от медицинския софтуер можете да издавате и други фактури, а не само за РЗОК - има възможност за това.Трябва само да го разгледате по-внимателно, за да видите възможностите, които дава.
това вече го направих, но се чудя дали да не подготвя ГФО както миналата година с нулеви стойности за ТР, Объркваме това, че приложението е едно и също

Хм, излиза, че за целите на НСИ декларираме, че предприятието не е извършвало разходи съгласно ЗСч, но за ТР не може да се декларира подобно нещо при наличие все пак на дейност и разходи. Вашата идея е по-близо до истината. За НСИ - въпросната декларация, а за ТР - ГФО.
Попълнените на хартиен носител декларации за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията за 2017 година.

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

http://www.nsi.bg/node/15833/

Вижте евентуално повече за онлайн подаването на същите тези електронни адреси.
Дали важи това и за фирми с оборот под 500 лв, за които подаваме същото приложение 11 в НСИ?


Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 02 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


http://www.nsi.bg/node/15818/