Закон за счетоводството

Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

Скрит текст :
Ако имате средно или висше икономическо образование / за което не съобщавате / плюс  изискванията за стаж - да. Ако нямате икономическо образование / средно или висше / независимо от стажа - не.
Облекченията в ЗСч за ГФО са благодарение на усилията АССП.

Безспорно ценна придобивка , както и предложеното от АССП и прието вписване на съставителите в данъчните декларации. Стъпка по стъпка видимо е направеното за  издигане авторитета на професията .  :good:
Ех, чела-недочела аз - всичко си идва на място. Доста по-облекчени са нещата със съставянето и публикуването на ГФО.
Благодаря ти много и хубав ден ! :smile1:
Благодаря ти много , Катя !  :good:
Интересно защо са упоменали в ал.4 само малките предприятия, а микропредприятията - не / имам предвид по отношение на непубликуване на ОПР / .

Допълнителен материал: Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуванеМикропредприятия

ЗСчетоводство
чл.29
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

критерии за микропредприятия :
чл.19
(2) Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

Малки предприятия
ЗСчетоводство
чл.29
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

критерии за малки предприятия:
чл.19
(3) Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.


Съгласно промените в ЗСчетоводството ГФО, което ще съставяме и публикуваме за микропредприятията ще включва съкратени баланс и ОПР, а за малките предприятия - съкратени баланс, ОПР и Приложение. Средните и големи предприятия съставят пълен комплект ГФО съгласно СС 1.

Бях останала с впечатление , че можем да публикуваме за микропредприятията само баланс, но не го намирам като потвърждение никъде.

Целта ми е или да потвърдите написаното или , ако нещо е пропуснато да коригирате с цел да уеднаквим практиката си по въпроса.

ЧНГ! Хубава и спорна година! :smile1:
за касовата бележка :
" ”Когато плащането се извършва чрез „ Изипей ” АД, Epay.bg, Paypal, Ebg.bg следва да се извърши проверка в публичния регистър по чл. 17 от ЗПУПС, за да се установи дали посочените дружества фигурират в този регистър като лицензирани платежни институции. При положение, че същите са посочени в регистъра се налага извода, че ще се осъществява плащане на/чрез дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. В тези случаи вече по силата на чл. 3, чл. 1 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележка от фискално устройство.” Писмо № 96-00-533/13.12.2011 на НАП."

И съм съгласна с bobo , че вероятно имате ситуация, при която следва да възстановите пари на трето лице.
Един линк за най-обща насока по въпроса :
http://novacon.bg/blog/?p=332

Осчетоводяването си е ОК, но прочетете и си преценете характера на тези разходи - социални, за лични нужди , несвързани с дейността и др., а оттам и облагането им.
От личен опит Ви споделям, че след като не разполагате с документ за плащане и Ви търсят сумата ще следва да я платите. В противен случай ще Ви стои като задължение и ще Ви търсят за нея. Освен в КАТ , ако не разполагат с някаква база данни за платени глоби, но не съм чула да са помогнали точно те на някого по този начин.
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598

30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.)
Скрит текст :
djidja83 е дала по-горе отговор на въпроса. Аз по-скоро исках да насоча питащата да провери дали няма всъщност дейност с тези три фактури, защото няма как да знаем съдържанието им и това, как са нещата в светлината на пар.1 т.30 ДР от ЗСчетоводството.Иначе не е отпаднало задължението за публикуване на ГФО от ООД при липса на дейност.
Прочита се т.30 пар.1 от ДР на ЗСчетоводството и се търси отговор с тези 3 фактури има или няма дейност това предприятие.
мисля си вариант на трудов за по чл.114.

Да, вариант е след като по някаква причина не желаете лицето да е СОЛ.  :smile1:
Според мене в момента, в който този съдружник започне да извършва каквато и да било дейност в дружеството т.е. да полага личен труд той става и СОЛ. Вероятно има и други мнения, но аз мисля така. :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=10666.0
Според мене до 05.03.2017 вкл..
Изплащате си на лицето 20 лв., а същите приспадате от общата сума на ДДФЛ за месеца при плащането на ДДФЛ за фирмата. Няма влияние колко данък има лицето в конкретния месец и обр.1 си е стандартен - без влияние на тези 20 лв.
има ли срок за подаване на корекция на уведомление по чл.62-допълнително споразумение? Объркала съм срока вместо до 27,12 съм написала друга дата

Няма срок - когато си откриете грешката - коригирате.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа.
Трябва да имате идентичност в отчитането на това плащане. Ако платите и отчетете плащането през 2016 ще подадете и това лице в справката по чл.73 , а съответно от НАП ще очакват то да си подаде ГДД 2016. В същото време то няма да я подаде, защото ще отчете , че му е платено 2017. С една дума не може и двете страни да сте удовлетворени в никакъв случай и не виждам никакъв смисъл от такава "заигравка" .