Според мене един от двата варианта - или дата след одиторския доклад и преди отказа или дата след отказа. Второто ми се струва най-логично.
Единствено, ако задължителният характер на застраховките ги "извади" от обхвата на чл.204 не бихме ги облагали , но задължителен или не има ли км лично ползване има и "ползване" на застраховката за това време и тука си има едно НО...
       НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
               ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52, тел: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099


изх. № 20-00-15               ДО
дата 22.01.2016                  ТД НА НАП ……………….

      ДИРЕКЦИЯ ОДОП …………
ПРИ ЦУ НА НАП

   

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

Скрит текст :

"По отношение на предоставен за ползване автомобил за лични нужди, например на собственика, при определяне на данъчната основа в сумата на направените преки разходи се включват както разход за изхабяване, така и направените разходи през съответния данъчен период за стоките или услугите, за които лицето е приспаднало данъчен кредит, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на този автомобил. Такива могат да бъдат горива, гориво-смазочни материали и други консумативи, резервни части, ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги, технически прегледи, паркинг, козметика, аксесоари и други. Когато услугата за лични нужди се извършва с използването на собствения персонал, в преките разходи се включват и разходите за възнаграждение на персонала, например при предоставяне на автомобил с водач или яхта с екипаж."

Това указание на НАП третира въпроса от гледна точка на ЗДДС, но бихме могли по аналогия да направим изводи и за данъчната основа при личното ползване - застраховките не са сред присъстващите при определяне на данъчната основа. И аз смятам, че имат задължителен характер и не би следвало да ги облагаме и при лично ползване. Дали ще мине 1 или 100 км за  лично ползване или въобще няма да има такова МПС-то има нужда от 100 % застраховка.
Ама те говорят за "разходи"....

Да, по принцип е така, но ал.2 говори вече и за "суми" . И в тази връзка, ако коментираме разходите за бъдещи периоди май говорим за облагане в годината на счетоводното им отчитане, а не на признаването им за разход.
Не бъркате ли тук? Една сума, която стои на разчет и остава като салдо какво е? Не призната на разход с документ, не е въведен ДА в действие...остава изобщо да не е свързана с дейността и да е изцяло за лични цели, защо сега да се опитват да променят нещо, което отдавна си го има в ЗКПО? Трябва да имаме предвид разходите за бъдещи периоди според мен, за които се опитах да разбера по-нагоре в коментарите какво мислите... :wink1:

 Всъщност не знам дали не бъркам - точно с цел да си изясня и аз повдигнах тази дискусия. Мисля обаче, че ал.2 е за разчетите, както е пояснила в поста си по-горе и gal4eto . Платени суми за лични нужди на собственика и невъзстановени...използв ани пари за лични нужди. Разходите за бъдещи периоди имат също обаче такъв характер - не водят до намаление на счетоводния резултат в годината на счетоводното им отчитане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 1 се прилага и когато отчитането на сумите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

Всъщност , ако имаме суми на разчет , които не са възстановени от собственика в годината на счетоводното им отчитане ги облагаме без значение, че те биха се възстановили в следваща/следващи години . Хм...
В ОК не се попълват данни за дохода по трудовия договор.
Според мен не става въпрос за разходи за бъдещи периоди, а по-скоро за суми отчетени на разчет. Защото ако чл.204 се отнася само за разходи, то би следвало когато разхода бъде признат, тогава да се обложи. Може би ал.2 е изключението за разчетите. Например собственика си купува телевизор с дебитната карта на фирмата и го осчетоводяваме 493/401 /без право на ДК/ и 401/503. Ако не възстанови парите в касата, то сумата по 493 трябва да я обложим.

Точно това беше и питането ми при откриване на темата . Аз също смятам, че основно разчетите са обхванати в тази алинея. Просто не трябва да оставяме суми на разчет, а да "възстановяваме" същите по каса или банка.
Разходите за бъдещи периоди обаче биха могли да се отнесат също към ал.2, мисля.
А за чл. 204 ал. 2 - дали не става въпрос за отчетени разходи за бъдещи периоди - застраховки, абонаменти и др.?

Да, И това евентуално се включва в разбирането на чл.204 ал.2 - един вид имаме разход за бъдещ период , но ако той или част от него има характер на разход за лични нужди - ще се обложим в годината на счетоводното му отчитане. Така излиза...
Май не ставаше с "юрист", трябва "адвокат".

А ако всички счетоводители откажат да вършат нещата, които (евентуално ще) трябва да вършат адвокатите и за всяко нещо бецаален адвокатска такса ...

Точно това ще стане всъщност, защото приеме ли се - забрави да вършиш нещо, което е от компетенцията на друг.
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:

1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;

2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70.

Може би "ще се намерите"  евентуално тука ?
Е, новак, признавам направо ме озадачи. И на мене ми превеждат от Бюрото по труда брутната заплата, а аз плащам чисто / без удръжките / възнаграждение . Такова нещо обаче - да ми остават пари в повече не ми се е случвало - иначе с удоволствие бих ги дала на приход . Откъде ти идват тези пари на тебе не разбрах...
Не е ли достатъчен постът на Алфа в началото на темата с всички контировки по въпроса ?
Минал - колко да е минал -  във вътрешната комисия...
Чл. 204.

Скрит текст :
Не е рядко срещана практика от фирмената разплащателна сметка / и в брой също / да се плащат лични разходи на собственика , за които той впоследствие възстановява парите. Тези плащания обикновено ги даваме на разчет. В светлината на новата редакция на чл.204 и особено във връзка с ал.2 как тълкувате наличието примерно на плащане от банковата сметка за лични нужди, за което не са все още възстановени парите от собственика ? Да не се окаже, че следва да имаме някакво споразумение / може би в писмен вид / относно това, че тези пари ще се възстановят ? Или възстановени - невъзстановени тези разчети ще се третират като разходи за лични нужди ?
За какво служи тази бланка? Да се регистрира на кого (работниците) по колко ваучери са дадени ли? Ако да - не става ли каквато и да е таблица? Или бланка поръчка?

Самата бланка е по образец / точно определен / на доставчика на ваучери "Призма лукс" и служи за отчитане и осребряване на ваучерите от магазините, в които е пазарувано с тях.
Да се коригирам :

1.Фактурата за аванса осчетоводявате
Дт 411 / Кт 412

2.Плащането на аванса осчетоводявате
Дт 503, 501 / Кт 411

Така по Кт 412 остава като салдо преведената авансова сума .
СС 18
Скрит текст :
При получаване на аванса издавате фактура до 5 дни .
Дт 503 / Кт 412 / клиенти по аванси /
Хубаво контрагент митница, ама от митницата ли ги е купил тези 3 бр. автомобили?
Посочва за контрагент физ. лице с 13 бр. 9-ки!

 :good: