Декларацията по чл.92 ЗКПО е за фирми с дейност - образец 1010 и за фирми без дейност - образец 1010 А. Юридическите лица не са освободени от подаване на декларация по чл.92 дори когато са без дейност . В този случай се подава обр.1010 А . Само да добавя, че юридическите лица без дейност не са освободени и от публикуване на ГФО в ТР.
" Всъщност до края на 2013 г. ще имам може би 7 фактури - 6 от ВиК за вода 0.50 лв. на месец и фактурата за нулев ГФО, друга дейност може и да не извършвам. И заради 7 фактурки трябва да плащам 123 лв. на месец осигуровки..."

Тези фактури от ВиК само не предполагат дейност, което е в основата на осигуряването, така че не бързайте да си плащате рекета............... :wave:
Алфичка, това защото е минала давността . :yes3:

Зависи от приемащия на гишето , пресен пример , СОЛ-ка в ЕООД  си е внасяла осигуровките 2 год , без да е подавана ОКд-5 , сега подаде със задна дата и нямаше глоба
"...........подавам ОкД 5 възможно най-скоро "

Това е най-доброто вместо да сте винаги в притеснение, още повече, че явно не бездействате и дейността Ви е в ход .
Успех ! :wave:
Имате три варианта :

- подавате сега със закъснение и Ви глобяват.

- подавате сега с дата за начало на дейността от днес или седем дни преди това и не осчетоводявате фактурите , които не можете да анулирате, а които можете - го правите със съдействие на доставчика

" Най-честният " е първият, най-удобният, макар и не законосъобразен - вторият .

- нищо не подавате, ако анулирате фактурите, които може би са съществени за Вашата дейност и решавате де факто кога е най-добрият момент да започнете дейност от гледна точка и на документалната обоснованост на дейността Ви
И аз също не Ви разбрах - приех, че става дума за издадена от Вас фактура........няма как да анулирате чужда фактура - това трябва да направи издателят и.
Алфа вече е пояснила.


Не ви разбрах. Друга фирма е издала фактура на моята фирма. Дали бих могъл да анулирам тази фактура, защото е от началото на м. май.
"..........или дори анулирани се счита, че фирмата е започнала дейност? "

Не, чак толкова не....... :bow:
Вероятно са първи фактури, вероятно и компютърни - просто да си започнете от № 1 после ?
Осигуряването е по ЕГН на СОЛ и вече в бланката няма поле за указване чрез коя фирма ще се самоосигурява лицето. При подаване на ОКД5 за втората фирма се декларира само начало на дейност в нея, но не и начало на самоосигуряване доколкото такова вече е на лице в друга фирма.
Важно е питащият да уточни от какви точно сделки е осъществен оборотът от 50 000 лв. , защото, както отбелязва и ХХХХХ по-горе да не се окаже, че е трябвало да се регистрира преди започването на дейността на фирмата в Германия и на практика оборотът да е без значение.
  Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (ново загл., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

    Чл. 97а. (нов, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
(3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.

(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Може би попадате в хипотезата на чл.97 А ?
" Активите остават със сегашните си стойности в ДАП и САП.
Следва , че трябва при качването на фактурите по описа в дневник Покупки , за които искам данъчен кредит да ги осчетоводя Дт 4531 / Кт 709   , след това при получаването на парите Дт 503 / Кт 4538
Отразявам го като приход по сметка 709 и не правя годишно изравняване на ГДД , не го посочвам никъде в ГДД .
На прав път ли съм ? "

Да, точно така , diana_1 .  :thumbup:
Запазване стойностите на данъчния амортизируем актив
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);
2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти;
3. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.);
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
Не са изключения случаи , когато се налага един работник да вземе отпуската си по основния трудов договор, за да работи по втория , че и по третия........Не може да има ограничаване на това право на работника ми се струва. Иначе най- готино си е - и двете едновременно и хайде, на море.......... :clap:
Хм, можеш ли да кажеш нещо против МТСГ........ :no:


http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=183805
Нито е задължително, нито е препоръчително.....може да се ползва в произволно време от работника. :wave:
Аз не можах да разбера защо собственикът не си управлява след като така или иначе се самоосигурява, а като не желае да ходи по разни инстанции пълномощното на този човек би му било достатъчно да подаде разни документи и прочие където е необходимо без непременно да бъде осигурен, а още по-малко на каквато и да е длъжност ....... :hmmm:
Управителят - външно лице за фирмата няма да сключи трудов договор със себе си, а назначаването му на ТД ще стане с договор между двете страни - юридическото лице от една страна и самият той като физическо лице - от друга.
milami ,
Собственикът на фирмата би могъл да се самоосигурява , като за това подаде декларация, че упражнява дейност в нея и в рамките на това самоосигуряване би могъл да съвместява и полагане на личен труд за основната дейност на фирмата и за управлението на същата. Финансово сумата от 123.06 лв. или 108.36 лв. за лични осигуровки върху 420 лв. вероятно е далече по-малка от осигуряването на управител - външно лице и би спестил всички други въпроси, които сега си поставяте.
Ако все пак държите нещата да са така, както ги описвате и да има управител-външно лице, то регистрирането на трудовия договор е в срока, посочен по-горе от irenabrili . Не пишете за каква фирма става дума - ЕТ, ЕООД или ООД ?
Управителят - по ДУК или на трудов договор ? Практиката е с примери и по двата варианта, но дали назначаването на управител на трудов договор е юридически издържано ?
Едно становище, което, ако не друго дава повод за размисъл.........

http://www.raabebg.com/statii/mozhe-li-da-se-premine-ot-trudov-dogovor-km-dogovor-za-upravlenie-i-kontrol-i-kak
Има нещо такова - нали, за да си връчи молбата за отпуск трябва да се е върнал на работа........И реално да се е върнал на работа титулярът дали значи реално да работи, да полага труд или може да се завърне на работа и да си поиска отпуската ? Иначе официалните отговори на различни институции са удобни - казано е, значи е така. Приемаме го като решение.......евентуално . :hmmm: