Щом като ще го отдаваш под наем не се консервира автомобила, ще го консервираш ако установиш, че една година назад този автомобил не се е използвал за дейността на фирмата.

По принцип консервирането на актив е извеждането му от употреба независимо от причините за това. Това с неизползването една година назад касае начисляването на данъчни амортизации .
16.4-дни без осиг. вноски, признати за осигурителен стаж.
Здравейте колеги ,фирмата спира използването на един ДМА-автомобил и иска да го отдаде под наем на друга фирма на същият собственик.Правилно ли разсъждавам -прекратявам счетводните амортизации от месеца следващ изваждането от употреба ,а данъчните си ги начислявам за 12 месечен период-тоест консеервирам актива,независимо че ще се отдава под наем и ще носи пак икон.изгода на фирмата?

Отдаването на ДМА под наем от фирмата си е пак дейност, от която фирмата има икономическа изгода. Не виждам причина актива да бъде консервиран и да бъде спряно начисляването на амортизации .
Представят се само стандартните документи - не се носи болничния лист.  Само при отпуски искат заповедта за отпуск . :smile1:
ОКД5 с актуалната към датата на подаване фамилия .
Честито и много щастие и успехи !  :smile1:
http://www.tita.bg/page/354

В посочения линк ще намерите отговор на въпроса си - вижте Разяснението на НАП в частта за ЕТ в изложението от линка. Не, осигуровките не се дължат , защото са лични .

от Разяснението :
" Затова както правата, така и задълженията на самоосигуряващото се лице са погасени със факта на смъртта му, поради което не преминават чрез универсалното правоприемство в патримониума на наследниците и не се подава справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. По см. на чл. 5, ал. 1 от КСО , правоприемника на предприятието на починалия ще поеме само евентуалните задължения на праводателя като осигурител по отношение на наети в предприятието лица."
Имах абсолютно същата ситуация. Без подпис на съдружника или на упълномощено от него лице да го представлява на ОС няма да можете да подадете отчета. Пълномощното беше нотариално заверено и въпреки това имахме отказ, защото поискаха покана до съдружника, който отсъства, за да се види, че е поканен , но поради отсъствие се явява негов пълномощник. Поканата беше връчена на пълномощника и подписана от него поради отсъствието на съдружника .
Да, няма за март подадена, но не знам как да станат нещата-да подам за март и корекция на април?

Точно това следва да се направи - за март редовна, а за април корекция .
За тези банкови такси трябва да имате информация и документ в какъв размер са с цел точното им осчетоводяване.

осчетоводяване на фактурата     Дт 411 / Кт 702 / примерно / - 150
плащане по банка                         Дт 503 / Кт 411                       - 125
таксата                                          Дт 60../ Кт 411                        -  25

или     таксата през разчетна сметка /примерно 499 - банката, удържала въпросната такса   
                                         
Дт 60.. / Кт 499                       -  25
Дт 499 / Кт 411                       -  25

И евентуално в договорните условия трябва да е упоменато, че тази такса е за Ваша сметка.
Мисля, че си отговорих. Кода е пак 12, но в клетка 16.4 - дни без осиг. вноски, зачетени за трудов стаж пиша дните.

Точно така , poli ! Лицето има подадена вероятно декларация ОКД5, че упражнява дейност и понеже е осигурено на друго основание на максимума за тази си дейност като СОЛ ще подаде дни , зачетени за стаж без осигурителни вноски .  :smile1:
СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове


3.5. Периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.
хъм и аз това си мисля,ако бяха две  различни длъжности са необходими два договора ,но тук все пак са два обекта а в договора се попълва местоработата и това не знам с един договор дали ще е правилно

Попълнете я  :smile1: - впишете двете работни места и упоменете, че работи по график във всяко едно от тях - това с един ТД.
Подкрепям мнението на Ирена по въпроса.  :good:
Нямате вече нает актив - отписвате ДНМА, защото вече няма такъв.
Премиер, аз също така си описвам каквото е равен, неравен. И ми е много странна репликата, че някакъв запис бил " недопустим " . Не са ме арестували до сега за това, че пиша повече информация .  :smile1:

Хубав ден на всички !
Аз никога не пиша това, а издавам УП-3.

УП3 си е задължително, а и забележката - също, мисля .  :smile1:
Привет!

   Ако дадено лице работи на ТД, например от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., независимо дали на 8 часа или на 4 часа, то това се зачита за 1 година трудов стаж, начислява се клас прослужено време и при тези, работещи на 4 часа като за една година и при оформянето на трудовата книжка се пише една година /пак за тези на 4 часа/?
Когато се попълва УП-3 обаче, при работещите на 4 часа тази една година се зачита за 6 месеца, нали?

Да, правилно - в случая една година трудов стаж и 6 месеца осигурителен , а в книжката - забележка, че осигурителният стаж не е равен на трудовия.  :smile1:
Подайте си ги едновременно, системата ще ги приеме без проблем - не се прави засечка за вид осигурен 12.
Не, не пречи - щом не Ви притеснява плащането в аванс на данъка. Сумата ще стои надвнесена и ще се закрие с подаването на обр.6 за ДДФЛ .
Точно така .  :smile1:
Уведомлението е свободен текст. Попаднах на нещо примерно :
"До ТД на НАП гр. .........

Уведомление
от ........................ .

Уведомяваме ви, че за месец.......е допусната следната грешка:
........................ ........................ ..................

Моля да предприемете необходимите действия за коригиране на резултата по СД ДДС съгласно изискванията на чл. 126 от ЗДДС

дата.........                                    подпис................