Имам подадена декларация по чл.55 за ДДФЛ за наем и същият платен - всичко това на 10.01.2013 г. - стои ми обаче все още като задължение - колко ли да чакам или да отивам да проверявам - не знам след кой ден вече не е нормално да е така.........притесних се, че и сумата е доста голяма.
Корекции на обр.1 по електронен път може да правите за 2012 г. до 30.04.2013 г..
Да - дължими по закон, а не неплатени.
 " На какво основание посочения доход изплатен еднократно през м. Декември може да се разглежда като средномесечен за 2012г., т.е. разделен на 12 месеца? Само в такъв случай месечната данъчна основа ще е отрицателна?!"

Няма такова основание - важното в случая е какво е договорено с лицето и за кои месеци - не следва доходът да се дели средномесечно. За изплатения труд би трябвало да имате договор с лицето или поне Решение на едноличния собственик на ЕООД. Там би трябвало да е определено за кои месеци и каква сума договаряте за 2012 г..
Освен годишна декларация обр.6 - нищо друго.
Или точно обратното - няма вече значение каква е формата на ЮЛ ?
Всъщност не сме сигурни как по месеци и за кои точно е доходът и какъв е размерът на осигуровките за всеки месец. Важното е в случая да е принципно изяснена процедурата, а питащият да съобрази данните си спрямо текстовете от закона.
 :thumbup:


irenabrili , така е потвърдено и двойно сигурно ! :laugh: :give_rose:
ЗДДФЛ
.......
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Когато СОЛ получава доходи от личен труд в дружеството, чрез което се самоосигурява се подава с код 12. Неправомерно е неначисляването и неудържането на ДДФЛ при изплащането на дохода от личен труд през 12.2012 ,ако ДДФЛ е следвало да бъде начислен.
Доходът от личен труд на съдружник - СОЛ в същото дружество са приравнени на доходи от трудови правоотношения - виж ДР на ЗДДФЛ параграф 1 т.26 " и ".
Следвало е при изплащането на сумата да бъде начислен и удържан ДДФЛ и с размера на същия да бъде подадена и декл. обр 6 в определените за това срокове.
Ако правилно разбирам въпроса Ви подали сте обр.6 и сега искате да подадете корекция в намаление.

от указанията за попълване на обр.6
Скрит текст :

за корекция на обр.6 - можете да подадете и с ел.подпис в определения за корекции срок

Скрит текст :
продажба                 Дт 411 / Кт 709     1000
изписване                 Дт 709 / Кт 205     7000
приключване на 709  Дт 709 / Кт 123    - 6000
Всъщност като нямате начислявана амортизация изписването на ДМА с цялата стойност от 7000 лв. би трябвало да бъде Дт 709 -други приходи / Кт 205 , ако приемем, че осчетоводите продажбата по сметка 709 - други приходи или която е според Вашия сметкоплан.
Може би ще има, то вече това стана нещо обичайно ........аз съм подала всички декларации обр.1 и 6 на старата си програма ТРЗ и всички са приети успешно. Би могло това да ти е вариант ?
В статистиката подавате декларация , че няма дейност през 2012 - има формуляр за това на сайта на НСИ. В НАП - обр.1010 А, въпреки, че мнозина споделят мнението, че щом изобщо нямате стопанска дейност не трябва да подавате 1010 А. От предпазливост обаче бихте могли да подадете .
От указанията за попълване на уведомление по чл.123

Указание за попълване на Уведомление за смяна на работодател

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател. В случаите, в които промяната на работодателя не води до промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ, чрез който се провежда осигуряването уведомление не се подава
Вижте по-горе цитирания чл.126 ЗДДС - изглежда без него няма да стане.
Да, можете да вземете ПИК на фирма по ЕИК. Ако фирмата е ЕТ с ПИК на физическото лице се виждат и задълженията на ЕТ. В този случай не Ви е необходим. За ООД / ЕООД ще Ви издадат ПИК по ЕИК.
Ако фактурата е била в брой това не трябва да е повлияло на резултата за месеца, при банково плащане пък ще е дало отражение. Така или иначе вече е коригиран пропуска макар и не по реда на ЗДДС.  :thumbup: