Mariya , az mislya ,ce boldnatoto se otnasja za poslednite dwe izrecenija.

njamam kirilica i se izvinjawam  ...
ЗКПО
Непризнати разходи за данъчни цели
Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
..................
2. разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон;
Без съмнение след като има плащане и то в брой трябва да има и касов бон. Липсата на такъв прави разхода данъчно непризнат.
В новата декларация обр.6 подавате САМО ДДФЛ със сумата в повече - така първата подадена и тази сега ще дадат общо верните суми .
.......
18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията(не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).

Това за последния ден на месеца е посочено за кои случаи е.
Срокът е 7-дневен от прекратяването на ТД.
Подай си днес , нека си чака - и аз имам от 02.01.2013 чакащо - нали ще си имаш входящ номер.
Подавате една редовна обр.6 за 12.2012 с разликата в повече за данъка.
Проба направих за 01.2013 с код 5, но нещо не е както трябва - не дава да се въведе и запише ДДФЛ.
Да, с код 5 трябва да приема всичко, но при неплатени заплати ДДФЛ не е дължим и не следва ние да го посочваме в обр.6.. При плащането - нов обр.6 и само ДДФЛ.

3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;“
Наистина не записва при код 5 ДДФЛ, обаче ако избереш К - записва. Нещо не е както трябва.
за неплатени заплати за 12.2012 - обр.6 с код 2 без ДДФЛ до 25.01.2013
за СОЛ - до 25 .01.2013
Не е нужно да се маркират предишните - само новата опция.
Да, всички тези данъци в едно платежно и по една вече сметка с 11 11 11. Само защо слагаш в изброените и данък МПС ? Би трябвало само:

ЗКПО
чл.204
........
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Или като заем от собственика на ЕООД-то или като допълнителна парична вноска по чл.134 от ТЗ.
Вече няма връзка между плащането на осигуровките и подаването на обр.1.Подавате обр.1 до 25 число на месеца, следващ този , за който се отнасят данните.
Да, така трябва да е - новостите вече от 01.01.2013.
До 07.01.2013 щяло да е така ............
Ако имаш пред вид декларацията по чл.55 - не се декларира.