Благодаря на create за инфото по въпроса - ето още нещо, с което ще се " забавляваме ", предоставено ни от НАП !  :ok:
Попълването на обр.6 обхваща осигуровките на лицето като СОЛ независимо дали като  свободна професия или като СОЛ в ЕООД - дължимите по ЕГН на СОЛ 2012.
След като не получава доход от положен личен труд в ЕООД то няма друг доход за деклариране освен този от свободната професия.
Получава ли в ЕООД доход за положен личен труд ?
Един да се похвали, че е преодолял този код  :laugh: .Значи вече версията на чл.73 работи. :thumbup:
И нещо друго като тема за размисъл - назначени лица за извършване на определена работа - доБре. В хода на работата не е ли възможно да настъпят обстоятелства, които да направят изпълнението и невъзможно или да се намалят изискванията по отношение на тази работа , а защо не и да я направят излишна за фирмата. С една дума - никога не би се приключила тази работа в първоначалния и вариант. Тогава как ще освободим тези работници ? Защо да не е нормално да е поради намаляване обема на работа ?  :hmmm:
В сключените договори по чл.68 ал.1 т.2 чета, че не е описана работата, за която са наети лицата. Как тогава ще се установи е ли свършена или не тази работа, за която са наети като такава няма упомената ? Как бихте доказали, че наистина са назначени за определена работа, а не са на постоянен трудов договор примерно ?
Бихте ли споделили как сте постъпили ?
".....кога е срока за подаване на Д6 съдържаща само ДОД с код 5 на РЗ за м.01.2013, които не са изплатени..."

Д6 само с ДДФЛ подавате при изплащане на заплатите , когато и да е това.
И да - до 25 число на месеца следващ месеца на изплащане на заплатите.
Ако заплатите за януари 2013 сте начислили на 15.02.2013 и подавате обр.6 - да, датата на подаване и датата на начисляване в този пример са 15.02.2013 и това е правилно.
Правилно е, обаче датата 31.01.2013 по принцип не е по подразбиране, защото начислението ЗА 01.2013 може да стане и ПРЕЗ 02.2013. Важното е до 25 число да подадете информацията.
Именно, тука не става дума за никакъв договор или сделка, по която да има плащане и да има ограничение за сумата в брой за това.
ФЛ и ЕТ са едно и също лице. ЗОПБ регламентира, че ограничението за суми над 15 000 лв. не се отнася при теглене и внасяне на пари от и по собствени сметки. В случая не виждам причина да не може ФЛ да  вземе от собствената си сметка 20 000 лв. в брой.
При редовно издавани при всяко плащане служебни бележки на лицето нямате задължение да му издавате обобщена за цялата година.
Съгласно ДР на ЗДДФЛ пар.1 т.26 и полагането на личен труд е приравнено на трудово правоотношение за целите на облагането на лицето. Договорът с лицето обаче не е по КТ. За сумата от 600 лв. не е необходимо нищо и никъде да подавате, освен информацията обр.1 и 6.
Подава обр.1 и обр.6 с ДДФЛ върху сумата на изплатения личен труд. Осигурява се авансово върху избран осигурителен доход, но не по-малко от 420 лв. и при подаване на ГДД прави изравняване на о, ако има такова.
Можете да си свалите от страницата на НАП програмния файл за справката по чл.73 и да попълните след инсталация. После именно този файл прикачвате.


http://nap.bg/page?id=300
Служебната бележка се издава на лицето  "  ......в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а/ облагаем доход от трудови правоотношения, както следва: "   
 В случай, че не е придобит доход не се издава служебна бележка.
Не мисля, че за корекция на неправилно подаден код НКПД има санкция. Важното е в трудовия договор да е правилно записан и да го коригирате в системата на НАП.