Следва да Ви възстановят данъка, а внесеният в повече от фирмата данък ще прихванат от следващи задължения . Удържаният Ви данък е недължимо внесен и си го дължите Вие, а не фирмата. :smile1:
Не, вече не било необходимо да се подава ОКД5. Това категорично потвърдиха от НАП.

Не следва да се декларира, че упражнява дейност ли твърдят от НАП / с което няма как да се съгласим / ? Защото именно това " съобщава " ОКД5, а ако лицето е пенсионер и не желае да се осигурява просто няма да посочва избор на вид осигуряване .
Малко да продължа темата. Съгласно писмо на НАП  " От 1 януари 2010 г. лицата, които получават доходи на основание разпоредбата на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, задължително подават информация за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ по реда, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица."

Писмото прикачвам към темата. По граждански договори не декларираме ДДФЛ с обр.6 , а ДДФЛ на доход от личен труд на СОЛ се декларира. Явно за целите на новата ал.10 личният труд ще се разглежда като трудово правоотношение / а не само за целите на ЗДДФЛ / и за него ще си подаваме обр.1 независимо дали лицето / СОЛ е осигурен на максимума на основание чл.4 ал.4 от КСО.
Така е, create , СОЛ не е в чл.4 ал.1 , а в ал.3 !  :thumbup:
Това не променя обаче питането дали , ако лице на ТД осигурено на максимума е и СОЛ дали личният труд попада в доходите от трудово правоотношение или от извънтрудово и оттам подаването или не на обр.1 .
Само да допълня, че ако е първия вариант - с минаване на разходите през 601, то отговорът е дала ХХХХХ.
При втория вариант - без минаване на разходите през 601, а направо натрупването им в 613 - не се отразяват в ОПР. :wave:
Приех, че 613 не е разходи за бъдещи периоди, а разходи за придобиване на ДМА - нали така е озаглавена и темата . И ако се натрупват разходите директно в нея не намира отражение в ОПР.
".....направо 613/401. Ако е втория вариант, къде се отразява в ОПР "

Не се отразява в ОПР. Като въведете в експлоатация ДМА ще начислявате на разход амортизациите, които ще намират място в ОПР - разходи за амортизации.
Мен ме притеснява факта, че над т. 26 пише:
§ 1.  По смисъла на този закон:

А "този" закон е ЗДДФЛ, а не КСО.
Също има много неясноти в понятието "работа без трудово правоотношение". ГД е най-тесния обхват.


Права си - по смисъла на ЗДДФЛ личният труд е трудово правоотношение. Иначе си е на основание на граждански договор. Един път няма да има нещо, което да бъде недвусмислено и категорично...........Ка то се замисля обаче обр.1 за личен труд си съвпада с обр.1 на СОЛ като има разлика единствено в клетки 31 и 31А за обл. доход и ДДФЛ. Когато личният труд е и единствен доход - няма проблем - подаваме си обр.1 , но ако СОЛ има ТД на максимума тука е питанката - подаваме ли за личния труд ?
26. "Трудови правоотношения" са:
.....................
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;


И за тях няма как да е приложима новата ал.10 , алфичка.  :smile1:
26. "Трудови правоотношения" са:
.............
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Това нещо колко пъти сме си го повтаряли и чели и като дойде такъв момент пак се чудим.......какъв смисъл са вложили "законотворците" в Н8 .

" (10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодек- са за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.“


Личният труд ще си го "отглеждаме" като трудово правоотношение и няма да се отнася за него новата ал.10 ми се струва.........
Не бях стигнала до този момент........Какво става примерно .....Да кажем СОЛ е осигурен на максимума като СОЛ и получава личен труд в същото ООД / ЕООД. Единствен доход е . Излиза, че хем е осигурен на основание чл.4 от КСО на максимума , хем има ГД .Без съмнение личният труд е на основание наличие на граждански договор за СОЛ.

" Създава се нова ал. 10:„(10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодек- са за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.“

Тука не се получават нещата по този сценарий - няма как да не се подаде обр.1 за СОЛ , този осигурителен доход му е единствен и то на максимума за пълен месец.Трябва да се подаде.
Интересен е моментът, в който СОЛ има трудов договор на максимума. И получава доход от личен труд. Излиза, че за този личен труд няма да се подава обр.1 ?
ХХХХХ,
като го чета само ГД се изключва от подаването на обр.1 в случай, че лицето е осигурено за пълен месец на максимума.


" Или ако по ТД е на максимума, то за втори ТД, за ДУ, за СОЛ и т.н. не се подава Д1"
Ако не подаваме за другите дни в осигуряване , но без осиг. вноски то наистина няма откъде да дойде 5 за 4...........хм, признавам, че още се колебая.........
Снощи го четох това. Излиза, че ако едно лице, осигурено по чл.4 ал.1 КСО е осигурено на максимума за пълен месец и едновременно има граждански договор, то за този ГД не се подава обр.1. Така ли го разбирате ?
Дано при разминаване / явно в стотинки ще е / между обр.1 и обр.6 софтуерът на НАП да ни изписва и сумата на неравнението, за да го " равним " .
Щом двете декларации си говорят и се сравняват за едни и същи суми и за едни и същи периоди какъв е смисълът от Д6? Явно нещо недомислям.

И аз си помислих в първия момент , че обр.6 в този случай е излишен, но после размислих. Ако не подаваме обр.6 ние, макар и след проверка и сравнение с обр.1 не се знае как системата ще ни " закръгля " сумите за осигуровки и никога няма да сме сигурни дали сме точни до стотинка в плащанията на осигурителните вноски спрямо очакванията на софтуера на НАП. 
Да, за наетия актив имате право на данъчен кредит.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4391.msg22033.html#msg22033
От питането става ясно, че услугата е " услуга - консултация и засаждане на посадъчен материал на друга фирма /клиента/ " . В случая е важно правилното разбиране на СС 18 и то в частта му за извършване на услуги.

"  Извършване на услуги
7.1. Приходът, свързан със сделката за извършване на услуги, се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на счетоводния баланс, при условие че резултатът от сделката може да се оцени надеждно.
7.2. Резултатът от сделката за извършване на услуги се оценява надеждно, когато са изпълнени едновременно следните условия:
а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;
в) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи;
г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат надеждно да бъдат измерени."

Консултацията не е ли извършена, а посадъчният материал не е ли посаден ?
Освен ТД и ДУК замисляли ли сте се за СОЛ ?

Има доста теми по въпроса - потърсете, тука копвам една - не е най-подходящата, но ще ви насочи.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8510.msg48653.html#msg48653