Правилно ли да разбирам, че ако лице е съдружник и същевременно е управител на ООД (няма ДУК) може да се осигурява като СОЛ без личен труд в същото дружество?!

След като лицето е СОЛ няма как да е без личен труд. След като един съдружник упражнява дейност / дори и управленска / в едно дружество той вече полага личен труд и има качеството на СОЛ. Съвсем друг въпрос е дали има възнаграждение за личен труд. Комбинацията СОЛ и липса на личен труд е просто невъзможна.
Ако искате да попитате дали едно лице - съдружник и управител може да е СОЛ - да, може. В качеството си на СОЛ може да извършва всякаква дейност, свързана с дейността на фирмата вкл. и управленска. Не следва обаче да има ДУК с възнаграждение, ако целта е да се самоосигурява.
Не е приятно човек да очаква едно, а да получава друго. Все пак обаче тази услуга на НАП е изключително полезна, а точно в този момент ни спестява риск и време. И пропуски има да, но тенденцията е определено към подобряване на електронното подаване на декларации.
В конкретния случай , ако сте имали ЕИК-а на фирмата е можело да го впишете заедно с наименованието и да не искате служебна бележка - нали вече не се прилага.  :smile1:
така но въпроса ми е като какво ще се разглежда тази земя

Като каквото сте написали в заглавието на темата . Ако отговаряше на определението за инвестиционен имот щяхте да си го заведете така. Това, че не се е изпълнил бизнес плана на фирмата не променя статута на земята като актив, какъвто най-вероятно е в амортизационния Ви план. За материални запаси не коментирам...
ЗДДС
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Санкцията 5% от недекларирания данък ли ще е (чл. 180 ал.3 ЗДДС)?
Изобщо да го декларирам ли сега?

Декларирайте го. Санкция - ако Ви проверят специално, но едва ли. Независимо от това обаче следва да си доплатите ДДС-то.
Вероятно ще има някакви Указания по въпроса. И не само КТ ще е важен, но и КСО ще трябва да се произнесе / евентуално / за времето на неплатен отпуск, зачетено за трудов стаж, ако тръгне да става повече от 30 работни дни в тази ситуация.
Да премине първо всичко и да сме всички живи и здрави !
Пишат в медиите, че хората са в неплатен отпуск, но на какво правно основание ?

Правното основание може да е единствено сред съществуващите в Кодекса на труда. Настоящата ситуация само показва, че последният има нужда от спешно "ремонтиране", за да е в състояние да даде адекватни "правни основания" в ново време.
" Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)"
Имам лица на граждански договори и не мога да се ориентирам кои суми трябва да попълня. За м. Декември 2019г. възнагражденията и осигуровките са платени през 2020

Давате в увеличение неплатените възнаграждения и осигуровките за работодател, свързани с тях. Ако давате разходите за възнаграждения в 602, а за осигуровки от работодател в 605 то увеличавате резултата със сумата 602+605 за тези граждански договори.
Не трябва целта да е салдата в двете дружества да са еднакви . Едните имат задължение, а другите имат вземане и тези суми се отписват съгласно ЗКПО в различни срокове. Виж чл.37 и 46 от ЗКПО. При реалното погасяване , ако преди това са били отписани има обратно действие.
maxi,
нали имаше вече една твоя тема с това равнение и закръгление...за всяка фирма поотделно ли преживяваш тая драма  :(
По-горе пишеш за точни числа, а сега за числа в хиляди. Все нещо ще пипнеш, ако е печалбата да е нула няма да е голямо прегрешение, спокойно. И което и да пипнеш - все същото.
Пренасяме данъчна загуба и нее внасяме данък, мога ли да запиша в ОПР И Баланс 0 за печалба от текущата година?

Данъчната загуба няма място в ОПР - там имаме счетоводна печалба или счетоводна загуба. Това ще отразиш в ОПР. След като фирмата има счетоводна печалба 630 лв. без значение каква е данъчната , декларирана в ГДД в ОПР имаме печалба 1.

Интересно си формулирала въпроса си - май отговорът е, че правилното е най-лесно.  :smile1:
По-скоро мисля, че първо изпращат един вид сметка за плащането и след това вече фактурата с номера.
Въпросите ми са следните:
- Как точно да процедирам с фактурите, които не са издадени на фирмата? Мисля да ги осчетоводя като разчети със собственика, но не съм сигурна дали трябва да ги включа в дневника с доставките и дали и за тях важи това със самоначисляването на ДДС с протокол по чл. 117?

Правилно се ориентирате към Протокол по чл.117 и възниква въпроса за регистрация на собственика по чл.97А преди тези фактури...


- Другият ми проблем е, че една от фактурите, които е издадена на фирмата, няма номер на фактурата.

Потърсете най-долу в десния ъгъл на фактурата - изписват номерата с много ситен шрифт.
Съответно ще има намаление на осигурителните вноски по д6. Какъв е начинът да направя корекцията по електронен път или ще трябва да се подава заявление до НАП.

Ще трябва да отидете до НАП в случая на намаление.
Сега преобразубах финансовият резултат. От тук нататък трябва да начисля данъка, който трябва да се отрази в ОПР и така попълнен се подава в НСИ, правилно ли е?

Правилно е, да.  :smile1:

Следвате последователността приключване и получаване на счетоводен резултат - преобразуване и получаване на данъчен резултат - изчисляване и начисляване на данък - подаване на ГДД и НСИ.
От Указанията на Т1:
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

Няма място за чудене, ditzve . :smile1:
тоест приключвам ли ги в 123 , или само в данъчната декларация си попълвам клетката за преобразуване на резултат, но нали ще имам разлика в ОПР? Благодаря.

Да.
Здравейте искам да попитам декларация 6 с код 13 са самоосигуряващо се лице за 2019 по електронен път ли е само

Не, може и по поща или на място .
В данъчната декларация, за да преобразувате в увеличение трябва да имате сумата осчетоводена на разход. Не се преобразува с неосчетоводен разход.
май се оказва ,че ще трябва да корегирам подадената вече чл.73,ал.6???!

Всъщност не съм сигурна, че трябва. Попълнила сте, каквото сте приспаднали. Иначе съм приятно изненадана, че системата зарежда всички осигурителни вноски, независимо от посочените - така и трябва да бъде - лицето има право да ги ползва, ако не от този от други доходи в ГДД.