ЗКПО
...........
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.


В чл.10 се визира изискването на ЗКПО за документална обостованост на счетоводния разход, за да бъде признат същият за данъчни цели.
ЗДДФЛ

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.
Според приложеното по-горе в темата в поста от 11.36 писмо на НАП е необходим и документ от лицето за придобития доход , съдържащ реквизитите по чл.7 ЗСч.
Аз мисля, че в случай, че лицето не е подало ОКД5 за полагане на личен труд, макар и да е съдружник и има сключен с дружеството трудов договор  то облагането му е вече по общия ред на наетите лица и определянето на месечната му данъчна основа не е като на лицата по т.26 И , още повече, че и вида на осигуреното лице ще бъде 01, а не 12.
Писмото третира личния труд за целите на ЗДДФЛ, а не на осигуряването.
Кактус15, личният труд не е по трудов договор . Личният труд е приравнен на трудово правоотношение само за целите на ЗДДФЛ, а по същество си е вид граждански договор.Ако обаче сключите трудов договор за тази работа то осигуряването  ще бъде ограничено до 2200 лв.. Удържането на осигуровки и ДДФЛ ще бъде по общия ред като на наетите по ТД. В обр.1 лицето ще бъде с код 01.
Явно проблем се явява размерът на осигурителните вноски за довнасяне от СОЛ по ГДД. В случай обаче, че този труд за 8000 лв. ще бъде положен в ООД, то идеята на Алекс е много рационална, защото там - в ООД-то - би могъл да бъде сключен срочен трудов договор и тогава осигуровката ще се ограничи до 2200 лв. за месеца . По този начин ще се избегне довнасянето на годишна база като СОЛ.
от указанията за попълване на Таблица  1 за изравнителните осигурителни вноски

2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване, лицата по т. 1 от указанията определят окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (2 000 лв.), през месеците, за които е упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски,  се дължи осигурителна вноска в размерите, определени за осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд “Пенсии”) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд.
Да, за дохода за личен труд не се подава декларация чл.55.
делнах тази част от отговора си по-горе, за да я изкоментираме отделно....

от указанията за попълване на Таблица 1
"Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността."


Както пишете СОЛ упражнява дейност като такъв целогодишно . Би следвало да се раздели целият му осигурителен доход като СОЛ за годината на броя на месеците . Така ще се промени и сумата за довнасяне.Първият ми отговор беше , както се казва на " прима виста" ..........Разминаването е от гледна точка на месеца на полагане на труда , защото тези 8000 са за юни , но ако те са положени в качеството му на СОЛ следва да се съобразим с даденото Указание. Ако лицето имаше граждански договор без да е СОЛ то нямаше да има задължение да попълва тази таблица, която е само за самоосигуряващи се лица.
Kaktus15
За личния труд - да трудово правоотношение е и правилно ще удържите ДДФЛ без приспадане на личните осигуровки, които не се внасят чрез това дружество. Заблудих се в отговора по-горе точно поради тази причина, че осигуровките не се внасят чрез ООД-то . Грешката е моя.
да се проверя :smile1:
въпрос 1 - да, подава ОКД5 за упражняване на дейност в ООД , считано от 15.06.2013

въпрос 2 - да, няма да се приспадат личните осигуровки от възнаграждението за личен труд, както и няма да се удържа ДДФЛ . Ще се подаде обр.1 с код 90 и с размера на сумата за личен труд. Лицето само ще внася ДДФЛ и съответно ще подава като ФЛ и декларация по чл.55 за дължимия ДДФЛ за съответното тримесечие на придобиване на дохода.

Скрит текст :

въпрос 3 - да, подава ОКД5 за прекратяване / прекъсване на дейността от 01.07.2013

въпрос 4 - да, подава ежемесечна декларация обр.1 за личните осигуровки и по ЕГН годишна обр.6

въпрос 5 - да, при определяне на изравнителните вноски осигурителният доход за 06.2013 ще се ограничи до 2200 и ще довнесе за разликата от 1780 , ако няма и други доходи, които върху които да довнася на годишна база.
" Едната  е с дата края на месеца, която трябва да е с вид плащане 2, но грешно е подадено-3,  съдържа всички фондове,вкл. и ДДФЛ/грешно/."

Тази декларация следва да се коригира - вид плащане 2 и без ДДФЛ .

" Втората е с дата на изплащане/внесените осиг-ки/, която трябва да е 3 и е подадена като 3, и съдържа само ДДФЛ/вярно/ "

Тази декларация трябва да бъде с дата на изплащане на заплатите, а не на внесените осигуровки - евентуално също би трябвало да се коригира, ако не е правилната дата .

Друг вариант е заличаване и на двете и подаването на две верни обр.6  - с начислените суми за осигуровки при начисляване на заплатите и само с ДДФЛ при изплащане на заплатите.
За върнатата стока - КИ от доставчика . Иначе описаната ситуация не мога да я оприлича на бартер.

По принцип за бартера - малко помощ от ЗДДС.

Скрит текст :
Обичайната практика е месец за месец .
Фактът, че продавате автомобила на загуба не води до преобразуване на финансовия резултат. Увеличавате финансовия резултат със счетоводно начислените амортизации, намалявате същия с начислените данъчни такива . Друг е въпросът, ако продажбата е между свързани лица и цената на автомобила следва да е пазарна. Тогава възниква въпросът пазарна ли е тя във Вашия случай , ако сделката е между свързани лица , но това отклонение от данъчното облагане / евентуално / няма връзка с преобразуването при продажба на загуба .
Кое те кара да смяташ, че трябва да преобразуваш ?
Да, kamych, формата не е от значение - важното е да има документ с необходимите реквизити.

Bojidara, аз също съм си направила фактура в екселски файл и това ползвам.
ЗДДС
..........
Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

Чл. 50. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Предишен текст на чл. 50 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 .
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Алинея 1 не се прилага, когато по реда на чл. 79, ал. 8 е упражнено право на данъчен кредит или е извършена корекция.


Нямате задължение да продавате на по-висока от остатъчната стойност и не е нужно да преобразувате финансовия резултат със сумата от 750 лв..
 :wave:
Елена , голямо единомислие........... :laugh: