честнa дума   :good:
Няма никакъв проблем да е и с електронен подпис - редовни и коригиращи за 2014 може да се подават до 30.04.2015 .  :smile1:
Да, можете да подадете обр.5 не непременно за 12 месеца, а за определен период.
От Указанията за попълване на обр.5 :
"12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски."
През януари носих един такъв болничен / декемврийски / та да споделя от опит. След като предходният болничен е бил до 07.01.2015 следва да се ограничи този и да бъде посочено, че дните са от 08.01.2015. Бях го записала, както е в болничния, но ме върнаха точно заради тази подробност.
Другото - за вид болничен, вероятно е някакво изискване на програма, която се ползва в случая ? Защото си е болничен с продължение или болничен за бременност и раждане според мене.
Да права сте указанието е знаменито, но сега в ГДД за 2014 год. т.6 в справката за взаимоотношения със свързани лица няма. Т.4  - задължения към свързани лица е последна

Допълнителните парични вноски единствено биха намерили приложение и отразяване в т.4 на справката.Според мене там следва да бъдат записани.
Да. В случая е по-голям и следва да се включат данните от к.7 на Т1. В к.3 на Т1 в случая няма да има данни. Ще има само в Т2.

 :good:
Благодаря Ви! Мислех, че данните по Т1 и Т2 трябва да са равни. СОЛ има доходи и от други извънтрудови правоотношения в к.5.5. В осигурителната книжка трябва да се нанесат данните от к.7  или греша?

Не . Нямам възможност сега да погледна точно, но в к.7 влиза и колона 3, а доходът от к.3 може да е от трудов договор примерно.Ако сборът от 5.1 до 5.5 е по-малък от избрания осиг. доход то се вписва избрания ОД на лицето, а ако е по-голям - по-голямата сума  /в к.7 / без влиянието на к.3.
Благодаря Ви! Същото трябва да е и в табл.2 нали? А ЗО от 4,8% в/у 126 лв. също са за сметка на СОЛ нали?

В таблица 2 е същото в колона 4, но осиг. доход /420-294 = 126/ се посочва в колона 3 . Вижте в указанието към Т2.ЗО върху болничните  - да, за сметка на СОЛ са.
Здравейте,
При мен ситуацията е следната. СОЛ, който получава възнаграждение за личен труд 420 лв има болничен през месец април - 294 лв. възнаграждение и 126 лв. обезщетение. Какви суми трябва да запиша в табл 1 и 2 в колона 4 и 5.2?  Според мен би трябвало да запиша на ред 13 - 5040 лв и за всеки месец по 420 лв. т.е. колкото е осигурителния доход. Сумата от р.13 няма да е равна на сумата от прил. 1 (11х420 +294=4914), т.е. на сумата за реалното възнаграждение. Правилно ли е това?
Благодаря предварително!

Колона 4 - осигурителен доход - за месеца с болнични не пишете 420, а 294 / ако това е осиг. доход, върху който сте внесли осиг. вноски /.
Моля за помощ!
Бихте ли ме посъветвали как бих могла да продам шивашки машини с ПОЛЗВАНО  ДДС 44Х.ЛВ.?
Как да ги продам без да внасям тази сума?
Благодаря

Извинете, счетоводителят ли пита ?
Здравейте, собственик на ЕООД, не е полагал личен труд и се е осигурявал като СОЛ през 2014 г.
Трябва ли да попълва декл по чл 50 от ЗДДФЛ??


http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13342.msg79373.html#msg79373
Не е проблем, че сте внасяли осигуровки върху висок осигурителен доход, въпросът е, че не сте "защитили" този доход от 800 лв. , а сте реализирали 733.33 за месеците от 02 до 12.2014. За тях осиг. книжка ще бъде заверена на 733.33, а за 01.2014 също на 733.33 при 420 лв. избран осигурителен доход. Така разликите идват в размер на 420 лв. по-малък реален осигурителен доход за лицето и необходимост от връщане на недължимо внесени осигуровки.

/ да позавишите декемврийския личен труд ? /
изплащане на дивиденти -в брой до  14 900 лв?

Редактирах предходния си пост - моля , вижте го.
Декларирането на дивидентите става с декл. чл.55 ЗКПО до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето Решение за разпределение на дивидента. Плащането на данъка е в същия срок.
Изплатени дивиденти дек 2014.  Кога се декларират и кога с евнася данъкът?

Кога е взето Решението за разпределение на дивидента ?
Примерно удържано е 50лв от персонала
501/421 -50лв

Тази контировка не ми прилича на удръжка, а на внасяне на пари в каса от персонал.Удръжката си е начисление ДТ 421/ КТ ...........в зависимост от  причината за удръжката .
трябва ли да увелича прихода на фирмата със сумата от удружката от персонала
Примерно удържано е 50лв от персонала
501/421 -50лв
421/...........със коя с/ка трябва да я приключа ?  ( 709 ??)

Благодаря на отговорилите

Тази май ти е любима ?  :smile1:
Аз бих заложила на разчет, който се закрива с удръжката и до тука.
Мисле че да 461/621-- 5      621/123 -5    122/123 -5
 :good: :good: :good:

Бих избегнала този преход през 621 и 123 . Нямат общо тези две сметки с 2014 . А и ОПР-то как ще ги "намести".......:smile1:
все пак ще процедирам така 461/621-- 5      621/123 -5

 Препоръчителният подход при отчитането е - фундаменталната грешка която е свързана с предходни периоди, да се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от МИНАЛИ години.

стигаме май до 461/122.....
Взели сте 621/503 - 10 лв вместо 5.
Правилната контировка би била
621/503   - 5
461/503    -5   / разбирам, че ползвате 461 /

Корекция
621/503 - -5 / с минус грешно взетата контировка /
461/503 -5 / с плюс правилната сега /
Съответно преобразувате с /-5/ лв. резултата за 2014.
За данъчната от предходната година прилагате чл.75 ЗКПО./ за 5 лв........ :( /

дт  621/503-10 лв.

Излиза, че лихвите са били 5 лв, а сте осчетоводили 10 и оттам нямате по счетоводни сметки надвнесени пари. Би било правилно да осчетоводите ДТ 621/КТ 503 - 5 лв и евентуално ДТ455/СТ503-5 лв., ако парите са били по сметката на ДОО примерно. Така или иначе трябва да коригирате това осчетоводяване с цел правилно да отразите, че имате надвнесени пари и те ще закрият салдото ви.