Ако всъщност е налице желание да се изплати такова обезщетение винаги може да се направи анекс към договора. В противен случай няма основание за изплащането му .
...или следва и в договора за счетоводно обслужване да се посочи изрично, че това ще ми влиза в задълженията?

Това ми се струва излишно , ако не е повод да поискате увеличение на възнаграждението.
В случая няма взаимоотношения между две СОЛ, а между ФЛ-ЗП и ЮЛ-ЕООД. Доколкото при изплащане на наем се издава СИС / вкл. и на СОЛ / платецът на дохода - юридическото лице - удържа и внася данъка като подава и декларация по чл.55 в определените за това срокове.
Точното наименование на описа е :
" Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС "
Описът е за "налични активи към дата..." и "получени стоки преди дата...". Имаме стоки, закупени преди датата на регистрация, но част от тях и са продадени преди датата на регистрацията. Хранителен магазин със стоки колкото ти душа иска. Ако разбирам правилно "получени стоки преди дата...", следва в описа да включва всички фактури без значение, че част от стоките в тези фактури са продадени, говоря за срока преди датата на регистрация.

Стоките са също активи, но краткотрайни и следва да се включат в описа само наличните към датата на регистрацията стоки. Идеята е да ползвате данъчен кредит за непродадените стоки, а при продажбата им да начислите и платите ДДС.
Подавате редовни с правилните суми. На практика  Д1 и Д6 са отхвърлени и неподадени.
НЕ, не е правилно, както и да го погледнете! И  програмния продукт на НАП приема по-нисък доход от МОД при СОЛ без отметка на "само здравно"....но, то затова и методистите им се ограничават само да цитират изгодните текстове.....

Аз мисля, че Вие тълкувате нещата откъм изгодната им страна / условно казано / . Ако успеете да ни убедите в правотата си/ в момента не успявате /  с радост ще Ви последваме - това ще е революция в отношението ни към здравното осигуряване на СОЛ-пенсионер.:smile1:
Не в кръга на неосигурените, смея да забележа, а "лицата които не подлежат на осигуряване по ал.1,2 и 3......"не внасят социални осигуровки, по изброените алинеи и те не внасят, нали така. За това мисля, че попадат "чл.40, ал.5 ЗЗО" след като няма изричен текст в ЗЗО.

Мисля, че категорично сте в грешка при тълкуването на КСО и ЗЗО в този случай. Това, че едно лице е пенсионер и е избрало / каквото право има / да не се осигурява за ДОО не го прави безработно лице по чл.40 ЗЗО, а то си е СОЛ със задължението за здравно осигуряване като такова. С една дума следва да внася здравни осигуровки върху 420 лв. в размер на 33.60 лв.. Ако бяхте права нямаше да има нито един пенсионер СОЛ с вноска от 33.60, а щеше да е 16.80 - кой счетоводител щеше да осигурява неправомерно СОЛ на по-висок доход ???
Писмо № 94-00-114 ОТ 03.05.2010 Г.
 
Скрит текст :

За годишното изравняване - не забравяйте в колона 3 на Т2 да впишете размера на пенсията и тогава да изчислите сумата , върху която ще дължите изравнителни вноски
Трябва ли да я анулирам и да пусна нова с датата на плащането?

Всъщност срокът за издаване на фактура за аванс е 5 дни от датата на плащането .
Този договор за счетоводно обслужване едва ли би могъл да бъде "по-граждански".........типичен пример за граждански договор за извършване на определена работа.
ЗЗО
Скрит текст :

Къде в чл.40 ал.1 т.2 ЗЗО видяхте възможност лицата по чл.4 ал. 3, т. 1, 2 и 4 да имат "възможността" да не се осигуряват здравно върху 420 лв  ?
Според мене няма как да е осигурен след прекратено ТПО. И няма как да е във ведомостта след като не е вече наето във фирмата лице. Не се подава и Д1. Преди две години съм имала такъв човек - не съм подавала Д1, не е бил във ведомостта. Сега освен, ако има някаква нова практика......
Само още нещо - след като ми се представи болничният лист аз го подавам в НОИ но на вид осигурен какво да посоча? За това лице Д1 трябва ли да подавам?

Може би няма да посочвате нищо, защото по-горе в т.1 ще отбележите, че към датата на болничния лицето не е осигурено за съответния риск. На практика лицето има прекратено ТПО, но има право на болнични до 30 ден след датата на прекратяване. Така мисля.
Сървърите са напълно амортизирани и  са отписани от амортизационният план.

Пълното амортизиране не е причина един ДМА да се отпише от САП. Ако се използва в дейността на фирмата / макар и напълно амортизиран / следва да стои в САП, а да e отписан от ДАП.
Датата на сключване може да е различна от първия ден в осигуряване. Примерно в договора може да е предвидено лицето да се яви на работа след 10 дни. В такъв смисъл пишете дата на сключване реалната дата на сключване на ТД. За срок на договора посочвам последния ден в осигуряване. Тука има доста теми по въпроса и различни мнения , но пиша последния ден в осигуряване и не съм имала проблем с това.
"стойност на сделката :  256.93 / данъчна основа /"

А тази сума как осчетоводявате ?
Не мисля - направете аналогия в случая.. :smile1: