http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12577.0.html

Вижте в темата Указанието на НАП по въпроса с вноските по чл.134 и капитала на дружеството в отговор 6 от темата.

"    Допълнителните парични вноски се правят по решение на общо дружество с ограничена отговорност само при определената от чл. 134, ал. 1 от ТЗ с цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.
В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).
След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.
"
само допълвам :

данъчни амортизации : от началото на месеца на въвеждане в експлоатация или от началото на следващия месец
Понеже не уточнявате за счетоводни или данъчни амортизации е питането :

данъчни амортизации : от датата на въвеждане в експлоатация

ЗКПО
.............
Начисляване на данъчни амортизации
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.


счетоводни амортизации

от цитирания по-горе СС4

при покупка - от месеца, следващ месеца на придобиване
при придобиване по стопански начин - от месеца, следващ този на въвеждане в експлоатация

Не, става въпрос за ЕТ, само д.1

Подайте си две Д1 - няма да имате проблем . Реално Д1 се подава до 30.04.2016 за 2015 г..
Закон за адвокатурата
........................ ...............
Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите, както и адвокатите от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да образуват адвокатско дружество. Адвокатското дружество е юридическо лице.
А едновременно няма ли да подавате и обр.6 ?
Дай боже всекиму такъв ДУК от 7000 лв. !  :smile1:
Попитах така, че в един момент се замислих да не би да правят ДУК всеки месец - месец за месец , за да избегнат банката хехех..... :yes3:
А Вие защо мислите, че може ?
ЗДДС
Скрит текст :

Постъпвате точно, както сте описала. Не уведомявате НАП / това е само за неправилно отразени в регистрите документи / и всичко е съобразено с чл.126 ЗДДС. :good:
Имам майка,която е по майчинство втората година.
.......
 Чудя се дали да удържам здравни и ДОО. Мненията,които изчетох са долу горе 50:50.

Всъщност големият въпрос тука е дали лице, което е в отпуск за гледане на дете до 2 години и този период е признат за осигурителен стаж се счита за "неосигурено на друго основание" . И отговорът му според Вас определя и Вашето решение. :smile1:
Не съм срещала официална позиция на институциите по въпроса, но моето мнение е, че следва да удържате осигурителни вноски в този случай.
Пише се брутната - тя е и изплатената. Изплащате я на две части - чиста сума за изплащане на работника и ДДФЛ платен към бюджета , който си е за негова сметка. :smile1:
дали да не направя един договор за безвъзмездно ползване
ЗКПО
................
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
................
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
...............
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;


Хубава и спокойна вечер :)

Подобно ! :smile1:
Според мене всяко лице - съдружник в дадено дружество, което упражнява дейност в същото без значение  каква е тя следва да се осигурява. Ако лицето извършва дейност като съдружник извън управленската следва да е СОЛ / . Ако извършва единствено управленска дейност може да е с ДУК или СОЛ / или и двете / . Ако лицето - съдружник и управител - извършва само управленска дейност, няма ДУК или договорено възнаграждение за управленската си дейност, то същото това лице следва да е СОЛ.
Не засягам варианта с трудов договор, защото не е предмет на питането.
Или с две думи мнението ми по въпроса - да, следва лицето да се самоосигурява.
ще продаваме книги , закупени директно от автора.
Проблемът е , че авторът е физическо лице и трябва да измисля начин -документално обоснован , за да закупим тези книги и да ги препродаваме.

Не измисляйте нищо .  :smile1:
Лицето, издаващо и продаващо книгите си би следвало да Ви издаде документ с реквизитите по чл.7 ЗСч. .
1. Едно придружително писмо- в него отбелязвам един брой опис на хартия.
2.Един опис като в него описвам болничните и приложение 15-2 бр. и  приложение 7-1бр.


В придружителното писмо отбелязвате в т.1. Общ брой приложения към болнични листове (включително допълнително представени) - 3 броя. В самото придр. писмо не се отбелязва, че представяте опис специално - тази информация се съдържа в т.12 от писмото .
Можете да ги занесете и сега, след като вече са представени. За всеки болничен правите по едно приложение 15 / както вече описахме по-горе / като към единия маркирате и декларацията за банкова сметка и в придружителното писмо ще имате три представени Приложения.
" Но за сега е така не работи нищо извън България."

Дали да не се хванем за думата и да ни зарадва косвеното "признание", че все пак има нещо, което работи в България ?  :ok:

Иначе дано нещо се промени за Вас в добра посока. :smile1: