При смъртен случай на наемодател договора за наем,който не е изтекъл ...

...........е вече прекратен.
стоката не напуска страната (България).

ЗДДС
Чл. 7. (1) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Нямате ВОД в описания случай и би следвало да начислите ДДС.
Много Благодаря за бързият отговор! 
Разбирам, че може данъчната и сч. амортизация да са еднакви. 
Датата на въвеждане в експлоатация трябва да е на базата на документ. Т.с. каквато я напишем в протокола за въвеждане в експлоатация. Може и да е 30.08.

Съобразете обаче начисляването на данъчната амортизация с чл.58 и визираното в него "начало на месеца..." .
По първи въпрос  - да, може да е така .
Имайте предвид, че ЗКПО определя максимални норми , а за счетоводни цели може да имате различни от данъчните амортизации. 
По втори въпрос :
ЗКПО
........
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

Датата е тази от Протокола за въвеждане в експлоатация - каквато я фиксирате там. :smile1:
Гледам на плажа как едно момиче яде баничка. Прекрасна е. Сигурно е със сирене.


Седят две блондинки на плажа. Едната погледнала нагоре и казала:
- Ииии, гледай какъв хубав самолет лети!
- Да-а-а! Сигурно е правителствен.
- А, не е!
- Защо пък да не е?
- Ами да виждаш някакви мотоциклети около него?!
Да, програмата определено не може да направи файла.Какво ще ме посъветвате? Как да постъпя?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

Тука има прикачено от Алфа много полезно Разяснение на НАП точно по този въпрос.
Бих подала Д1 корекция като посоча последен ден в осигуряване 31.07.2018 и бих включила тогава обезщетението по чл.224. Може и да приложите варианта, предложен от Марпан.

Иначе Д1 по принцип се подава от "Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица ..." - текстът е от чл.2 на Н-8. За това лице конкретно в питането фирмата не се явява нито работодател, нито осигурител за 08.2018.
И други ТРЗ програми правят такова предупреждение. Правилно или не мисля, че няма да стане с обезщетение чл.224 в месец без отработени дни. Съответно програмата няма да генерира Д1 за 08.2018.
Но знам ли, НАП може вече и по телефона да са обаждат?

По същия такъв повод при мене ФЛ си получи писмо по имейла и с него / като основание / отидохме след това в НАП за ...начало на процедурата.
По същество тази сума дължи ли Ви я отсрещната страна независимо, че нямате фактура ?
 .....може ли да се направи нещо в посока деклариране за 2017 год., защото според мен не може да се подава коригираща декларация.

Да, коригираща няма да може да се подаде. По въпроса за подаване на редовна лицето следва първо да е наясно, че с подаване на редовната то де факто признава, че е извършвало независима икономическа дейност и да не се изненадва / евентуално / от действия на НАП в посока търсене на дължими суми за данъци, осигуровки и каквото там следва от упражняване на дейност от ФЛ. Следва да подадете на място в НАП тази декларация за 2017 и да "се оставите" вече на техните процедури в случая.
Малко ми е странно защо НАП ще се обаждат по телефон на лицето като за това има имейли и адреси по местоживеене...
До 30.09.2018 г. е срокът за подаване на коригираща ГДД. Такава не може да подаде при неподадена редовна в законоустановения срок.
А ако не даде плодове?
от линка в предния ми пост :
" Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването..."

Това е и нищо друго извън тази законова постановка не е вярно. :smile1:

..............Това така ли е или не ?

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
НОИ са се постарали да дадат подробни обяснения и разяснения по всички въпроси, касаещи паричните обезщетения. Конкретно по въпроса вижте т.6 от страницата в линка.
Това, което са Ви казали вероятно не се отнася за изчисление на обезщетението, а за наличието на осигурителен стаж, който Ви дава право на обезщетение.
 Наредбата за отпускане на парични обещетения при безработица
чл.10 ал . (2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Ако приемем , че датата на отпускане е 13.08.2015 г. вече за Вас е минал срокът от 3 години . За получаване на по-висок размер на обезщетението не следва да сте Вие инициатор на прекратяването на ТД.
Мястото на изпълнение е извън територията на страната и съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС не начислявате ДДС. Вписвате обаче като текст освен основанието и "Обратно начисляване" , което ще е грижа вече за Вашия контрагент. :smile1:
Е, не така...Става въпрос eвентуално за определяне на по-широк времеви диапазон за първоначално явяване на работа, а не за изпълнение "тука има - тука нема" .
http://www.qwerty1/1742-ugovarjane-na-srok-za-postypvane-na-rabota/

"От тези разпоредби следва, че когато страните сключват трудов договор за сезонна работа, те трябва да уговорят и срока, в който работникът или служителят ще започне работа. Ако те не уговорят изрично това, тогава влиза в действие законният срок от 7 дни."

Е, Хрили, не е невъзможно това с уговарянето на срока... :smile1:
Имам ли право на обезщетение и дали може да е максималното?

Да, имате право на борса. След като не напускате по собствено желание и не Ви уволняват дисциплинарно ще имате максимално високо / съобразно осиг. Ви доход / обезщетение на борсата.
Само да се оправдая, че горе под "законово твърдо установен срок" съм имал предвид такъв, без обтекаемото "...освен ако страните са уговорили друг срок" :)

А, много добре си го казал даже. Този уговорен срок може да е уговорен по много начини. Примерно "да постъпи до...някаква крайна дата" или в интервала от...до..., което не е невъзможно. :smile1: