5) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

Тази алинея ми е "убягнала" - именно тя регламентира явно назначаването / евентуално / на сума под МРЗ. Благодаря !
Нов шанс за 8000 души по програма „Младежка заетост“
Скрит текст :


 :good: Много благодаря, точно по въпроса !
По програма ще назначаваме лица с цел обучение по чл.230 и ще бъде възстановявана 90 на сто от брутната заплата по договор. Лицата ще са на МРЗ. От БТ твърдят, че същите трябва да бъдат назначени на 0.9*420=378 лв., което ми се струва незаконосъобразно и неправилно.
Смятам, че каквато и сума да възстановят следва да назначим лицата по този договор на МРЗ.

Кой крив, кой прав.........?  :hmmm:
в случай, че линкът не се отваря


ПРОТОКОЛ
ЗА ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ
Днес, ............. 201... г., подписаният д-р ........................ ........................ ...............
/име и фамилия/
на длъжност ........................ ............ към ОДБХ гр. ........................ ..........., на
основание чл.252, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, съставих
настоящия протокол, с който оставям на отговорно пазене в
...
...
/ вид на обекта, вет. регистрационнен №/
с адрес ...
следните суровини и храни от животински произход или продукти, получени от
странични животински продукти: ........................ ........................ ........................ .............
...
...
/вид, количество, идентификация, брой, вид на опаковката, други характеристики на продуктите и
...
суровините/
на които е наложена временна забрана с Акт за забрана№. ....................../..................
Отговорното пазене на посочените суровини и храни или продукти
възлагам на: ...
/трите имена, длъжност или качество на лицето, на което суровините и продуктите се оставят/
...
... .
Суровините, храните или продуктите да се съхраняват при следните условия: ..........
...
...
... .
/описание на специфичните условия на съхранение/
Лицето, на което продуктите са оставени на отговорно пазене е длъжно да ги
съхранява до окончателната преценка, извършена по реда на чл.252 т.2 от ЗВД.
Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра – един за ОВЛ,
втори за архив на ОДБХ и трети за лицето, което ще съхранява суровините,
храните и продуктите от животински произход.
Официален ветеринарен лекар: ........................ .....
/подпис и печат/
Лице, на което суровините, храните или продуктите
са оставени на отговорно пазене: ........................ .........
/ /
Изплатените суми през второ тримесечие са за два месеца - подавате Д55 с ДДФЛ за двата наема до 31.07.2016 .
Прикачвам изчисление с калкулатора на КиК , но питането Ви не съдържа достатъчно информация за коректен отговор. Най-общо казано осигурителните вноски са на по-голямата сума от РЗ и осигурителен праг. Приемам в случая теоретично , че РЗ е по-голяма от прага за длъжността. Друго, което е необходимо за точните изчисления е дали лицето е родено преди или след 1960 г.. В изчислението съм заложила, че е родено след 31.12.1959 г.Примерът може да Ви послужи като образец и да проиграете вашите варианти.
 Как се запълват декларации 1 и 6, ако сътрудникът е на договор за управление ?

Честно казано на мене ми ги "запълва" ТРЗ програмата .
Д1 е напълно достатъчна . :smile1:
ЗДДС
.........

Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност


Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива, или

2. активът не е данъчен амортизируем актив и същият е отписан в годината на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложена ал. 1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1.
613 e коя сметка при Вас ?
Аз само бих желал да вметна за следобеден завършек, че по принцип, ако човек разполага с излишни пари, може да даде документите на счетоводителя когато желае.  :smile1:   :wink1:

Така де - има обикновена поръчка, бърза поръчка, експресна поръчка..... :good:
човека ми отговори стига сте се карали затварям темата благодаря

Е, не виждам да сме се карали - малко следобедно бърборене . :smile1:
Това си зависи и от обема на работа и броят на фирмите - за ден-два преди срока и денонощната работа няма да помогне в определени случаи. Ама кой както я докара....
Ако е за ДДС ден - два преди подаване на ДДС / краен срок 14- ти/.

Само си представих за момент какво ще стане, ако клиентите на една счетоводна къща и занесат документите за ДДС ден-два преди срока за подаване...
чл.96
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3

Всъщност следва задължително да се съобразите с чл.96 ал.3 и да изключите от оборота за регистрация продадените от Вас ДМА , които са използвани в дейността на фирмата.
Привет!
Може ли да се доподаде декл. 6 само за разликата в периода или не?

Точно така трябва и да се подаде - като редовна Д6 / 13 с разликите в повече.
Специално болничния на СОЛ има срок на подаване до 10 число на месеца, следващ месеца на ИЗДАВАНЕ на болничния.
http://www.clubtrznormativi.bg/statii/bolnichni/izplashtane-na-lichen-trud-v-eood-v-broy-nadvishavashto-15-hillv-154.html

Вариантът Ви е да правите договора за личен труд примерно за година или за интервал, в който няма да надхвърлите ограничението от 10 000 лв.