:wave:

Аз съм на същото мнение. Само да добавя, че за да е издържана документалната обоснованост следва да бъдат попълвани и пътни листове , доказващи именно използването на автомобила за основната дейност на фирмата.
Ето едно разяснение на НАП по въпроса , а иначе има и много теми, дискутирани тука - можете да потърсите.
 :wave:
Да си кажат хората, да се разпоредят . :laugh: Иначе си знаеш отговора със сигурност - прав си, а те - не. Иначе такива " съвети "  от тях могат да направят една доста забавна тема. И гледай печата да е правоъгълен ! И да изплатиш това обезщетение!  :laugh: :laugh: :laugh:
ЗДДС
..........
чл.113
.........
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

ДДФЛ се включва в обр.6 при изплатени заплати.
Така или иначе трябва да се издаде фактура - издайте я, внесете си ДДС-то и евентуалните лихви за закъснението - освен, ако не се разберете с другата страна да " върнете " парите по каса.
Ако нямате трудов и осигурителен стаж съгласно изискванията на НОИ нямате право на обезщетение за бременност и раждане, но имате право да получавате помощи от Социални грижи.

Месечни помощи за отглеждане на дете до една година в размер на 100 лв. се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката), чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв. при условие, че:
- майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
- детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка;
- детето живее постоянно в страната.
от указанията в карето на СИС 2013

" ЗАБЕЛЕЖКИ:
          1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудови правоотношения са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец."
За калкулатора за майчинство ли питате ? Не съм го ползвала, но като го гледам в момента всяка колона си има надпис какво се нанася в нея. Осигурителният доход е в третата колона, а в първата е брутната заплата, която може и да не съвпада с осигурителния доход.
 Да - най-общо казано, защото не е много коректно зададен въпросът Ви. Може би имате пред вид евентуално обезщетение за бременност и раждане ? Да ,ще бъде изчислено върху сбора от двата осигурителни дохода по трудов договор и като СОЛ.
Ако разликата, която не Ви възстановяват , а прихващат е за лихви бихте могли да осчетоводите сумата Дт 621 / Кт 4538 .
Не съм на 100 % сигурна дали не може и с едно УП 2 на два отделни реда, но бих го направила с две УП - та. :smile1:
Попълвате ТК за двата периода, през които лицето е било наето във фирмата - 11.05.2009 - 01.05.2011  и 04.05.2011 - 01.06.2013  като след всеки период слагате и правоъгълен печат.
Този "метод" с надценката се прилага там, където няма аналитичност на складовите наличности / разбирайте - не е създадена такава /. Вие имате , видно от примера, който сте дали и си изписвайте отчетната стойност на продадените стоки съгласно възприетата счетоводна политика - по метода на среднопретеглената стойност в случая .
За обр.1 от 2012 ще трябва да подадете молба за подаването и в НАП - няма да можете с ел.подпис, защото е изтекъл законоустановения за това срок. Обикновено искат предписания за това, но в случая имате просто неподадена декларация.За обр.1 от 2013 не би трябвало да имате проблем - редовни и коригиращи декларации могат да се подават до 30.04.2014 г.. Направихте ли си проверка на обр.1 с НАП-ската програма ?
Като СОЛ би могъл да получава възнаграждение за положен личен труд и то да му бъде счетоводен и данъчно признат разход. Само с ДУК не би могъл и да управлява и да работи като лекар - работата му и по ДУК и като лекар в случая ще изисква осигуряване на две основания - ДУК и СОЛ. По принцип самоосигуряването би му осигурило възможност да полага личен труд и да управлява ЕООД-то си.