delphine, тази наредба е ОТМЕНЕНА. Като се отвори линка също на цялата наредба го пише.

Да, сега погледнах в лекс-а за актуалната версия. Не знам защо този вариант го държат на сайта на НОИ . Все пак подаването на Д1 с код К и последен ден в осигуряване трябва да отговори на въпроса.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26738.0
https://noi.bg/images/bg/legislation/ordinances/Naredba_N-8.pdf

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 се подава с код „Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
тази мярка с 60/40 дава ли възможност на СОЛ да кандидаства в частта, където е полагал личен труд или е само за нормалните работници на ТД.

Аз си мисля, че това е само за "нормалните" работници. Иначе и тези с ДУ ще поискат...и стана ...
Благодаря ти за споделения опит. Някак така си и помислих, че това, за което мислех не е много ОК.  :wave:
От вчера всички работодатели наскачаха за тези пари ....все едно аз ги раздавам

Добре беше казал един бивш министър да не се дават помощи, а поръчки и работа.
https://www.nap.bg/news?id=4211

" Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща "

Дали по този нов начин бихме могли да подаваме ГДД на физически лица , които иначе отиват да си ги подават в пощата ? Запознат ли е някой ?
 А  в НАП  трябва ли да се подаде ГДД по чл.92 при условие, че приходите от стопанска дейност са под 500лв.

Имало ли е някога изобщо такова законово положение, при което подаването на годишна декларация да се обвързва с приходи над 500 лв. ???
Едно нещо не мога да си обясня - всички тези срокове бяха променени от грижа за здравето на хората, за да имат възможност да се изолират, да не се ходи на места със струпвания на хора, да се ограничат контакти...списъкът може да е дълъг. Защо остана срокът за физическите лица ???
Това са предимно хора с доходи от наем, граждански договори, хора с доходи от селскостопанска дейност...с една дума маса народ, който в повечето случаи е в една по-висока възрастова граница. И тези хора ще отидат да се редят в НАП, в пощи, в куриерски фирми вместо да си стоят в къщи и да се пазят. Много от тях нямат ПИК, а и да имат не могат да борявят с него, нямат компютри или грамотност за това.
Защо оставиха тези физически лица в такова положение ??? Защо решиха, че в извънредното положение и епидемиологичната обстановка е особено важно да си подадат точно в пика на заразата данъчните декларации ? Още повече, че данъците по тези доходи в една значителна част са удържани и платени от платците на доходи .
В Т1 колона 4  - осиг. доход, върху който са внесени дължимите осиг. вноски
В Т2 колона 3 -  осиг. доход, от който е изчислен болничния / кл 17 на Д1 /
         колона 4 - като същата колона на Т1
Като автоматичните данни не се коригират /реално декларирания доход от дружество е част от целия получен доход/ и съответно ги зареждам, излиза само този доход на реда в приложението с код 306. Там коригирам с цялата сума.

Точно така. Ако подадените данни са всички с код 306 те се отразяват на реда срещу този код, но там вписвате правилната крайна сума. Иначе принципно системата дава право да се коригират зареждащите се данни, но това би трябвало да се прави , ако според лицето не са верни.
Автоматично заредените данни, ако са верни и лицето наистина е получило тези доходи си ги оставяте. Ако има други доходи ги добавяте в самата декларация, а не в прозореца при автоматичното зареждане. Имайте предвид, че с код 306 за доходи от свободна професия данните за платците не се изписват в таблицата по-долу . Вписвате правилната обща сума горе на реда с код 306 - тя е сбор от подалите дохода с код 306 плюс доходи, за които платецът не подава 73/1.
 трябва ли в такъв случай да има дата от която влизат в сила,

Разбира се - нали трябва да се знае от кога да се начисляват сумите, договорени в тези ДС.
Да попитате НОИ ?
Или да си вземете ПИК код от тях и да си гледате инфото там ?
Правилно ли разбирам, че данъчната основа, формирана от доходите от наем се намалява първо с авансовите вноски (тоест при 22.4 лв през 2019 сумата е 268.8 лв), а после, след като попълня таблица 2 слагам сума, която дължа като окончателни ЗО в приложение 4 ред 8, да кажем, че е 2000 лв. Тоест намалявам данъчната основа с тези 2000 лв?

Точно така.  :smile1:

Върху годишния осигурителен доход, получен под табл. 1 - осигуровките за довнасяне се допълват в т. 2 за сол с нисък процент, в т. 3, ако е с висок процент и в т. 4 ДЗПО като проценти върху този доход, в табл. 2 - съответно 8% ЗО
И в допълнение се добавят в приложение 3 като окончателни.
Така ли е?

Да. :smile1:
В приложение 3 след като се попълни облагаем доход, трябва ли точка 7 за "Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗ0, удържани и внесени авансово през годината" - да бъде попълнена с тези осигуровки върху 6720 за годината? Или спира до т. 6 и всичко останало се попълва в табл. 1 и табл 2 само?

Авансово внесените осигурителни вноски ги попълвате  в Приложение 3 като обща сума в съответната точка , а в Т1/2 попълвате осигурителния доход, върху който са внесени.


Ако облагаемия доход от дейността като СОЛ за годината (9,600 лв) е платен еднократно - разнася ли се по месеци в табл 1 и 2 или само в м. 12 се посочва?

В Указанията е записано - дели се на месеците на упражняване на дейността като СОЛ независимо от броя на отработените дни. Делите на 12, ако е бил СОЛ цялата година. Ще има и осигуровки за довнасяне, които също трябва да отразите в Приложение 3 на съответния ред за окончателни осиг. вноски.


Ако е по месеци това ще доведе ли до приложение 3, част 2 - т.1 Авансово удържан данък - да бъде попълнен?

Както и да е попълнена Т1/2 , ако има авансово внесен данък се вписва в Приложението. Ако не е внасян такъв няма какво да записвате.

 Какво става с платените ЗО? Да ги добавя  към обявените със Спр.73/6 в Приложение 1?

Авансово внесените осигуровки вкл. и здравните за периода след полагане на личния труд са суми, които лицето в ГДД декларация следва да ползва в намаление при определяне на данъчната основа. Дори и непосочени в справката по чл.73/6 следва да се имат предвид при попълването на ГДД. Дали да ги посочите в нея ? Ще срещнете отговори и да и не. Важното е СОЛ-ът за попълни правилно декларацията си. Може би ще стигнем до извода, че един от начините за това е посочването на тази информация в 73/6.
Здравейте, имам следният казус. В момента съм в майчинство до навъшване на 1 година на детето ми. По мое решение подадох молба и бях освободена от работа. До навършване на 1 годинка на детето ми ше получавам парично обезщетение, въпросът ми е какво следва да направя за да получавам такова и до навършване за втората година.?

Трябва да сте осигурена за общо заболяване и майчинство , което е възможно само , ако сте наето по ТД лице във фирма или собственик на такава с подходящ вид осигуряване . Това най-общо казано .
Точно заради втория абзац от текста, който сте постнали мисля, че сумата трябва да се раздели на 12месеца, макар и да е получена еднократно.

Да.