и аз съм за Б  :smile1:

Пъпешче, то няма друг вариант - чрез дружеството трябва да са, защото само така могат да се приспадат при определяне на данъчната основа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
А Вие плащали ли сте си осигуровките и ДДФЛ независимо, че не са подавани декларации обр.6 ? Защото, ако сте си плащали коректно осигуровки и ДДФЛ не бихте имали задължения, а надвнесени суми . След като пишете, че имате задължения не мисля, че те произтичат от неподадени обр.6.За тях биха могли да Ви наложат глоба за всяка неподадена декларация, но като гледам периодите, за които се отнасят е минал давностния срок за това.
и още нещо да попитам:
декларирам и плащам данъка с ГДД до 31,03,2016

Да, точно така. :smile1:
да аз прочетох тази статия, но понеже в нея става въпрос за бизнес среща с вечеря, а при мен си е "банкет с работниците" та затова попитах

Мисля, че и в двата случая имаме представителни разходи, обложени със съответния данък по ЗКПО.  :smile1:
 Аз хубаво ще го издам само на база ведомостите, но предполагам от НОИ ще му ги върнат поради липса на данни в персоналния регистър. Оттам насетне какво се случва? Глобяват ни? Правим д1 и д6 за въпросните години? Или какво?

При липса на данни в персоналния регистър при пенсионирането на едно лице ми поискаха за липсващия период / ставаше дума за 2 месеца / да издам УП2 и 3. Не знам това практика ли е или не, но беше само това без никакви последствия и глоби и дори не поискаха да подаваме обр.1 за тези месеци, които бяха доста назад във времето.
Как да определя отчетната стойност  на всеки обект поотделно и отчетнатастойност на земята?

Защо не го направите с лицензиран оценител ?
Мисля, че е правилно. Пише го в наредбата за медицинската експертиза.

Чл. 48. Болничен лист за раждане, станало в чужбина, се издава от личния лекар въз основа на следните документи:
 1. акт за раждане на детето;
 2. декларация, че детето е живо и не е дадено за осиновяване;
 3. документ за ползвания отпуск при бременност;
 4. служебна бележка от осигурителя, че лицето работи и се осигурява, или осигурителна книжка.

Много, много ти благодаря !
Спести ми търсене и време - благодаря ти !
Да ви попитам следното :
Майка ражда детето си в чужбина и впоследствие се връща в България.Ражда на 10.02.2015. Личният лекар на майката и издава болничен от 10.02.2015 за 42 дни. Според вас правилно ли е да е така след като в момента на раждането и след него / не знам точно какъв период / майката не е била в България ? И как е следвало да бъде издаден, ако не е правилно така ?

Благодаря предварително, дано някой е имал подобен случай и знае . :smile1:
Мисля, че слабото място на тази идея е в повтаряемостта на договореното - " при наличие на доставка, изпълнителят следва да извърши разтоварване на камиона, подреждане на стоката в склада и оформяне на складовите документи, свързани с доставката." . Гражданският договор следва да има за предмет извършване на услуга / в случая / с еднократен, инцидентен характер , а Вие смятате този предмет на договора да бъде повтаряем . Има различни видове ТД по КТ, от които можете да се възползвате с добър успех при "икономисване" на осигуровките. Все пак, ако след определени разяснения пред собствениците те поемат риска.......бихте могли, но на тяхна отговорност.
Указания за попълване на обр.1:

................
31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.

Единствените доходи, които са приравнени на доходи от трудово правоотношение са тези на СОЛ с личен труд в дружеството и получавано възнаграждение за този личен труд. Вашият случай не е такъв и не виждам защо говорите за чл.24 и СОЛ с НПР ?
Иначе, уверявам Ви, всеки е попълвал обр.1 на програмата на НАП, но не виждам с какво тази програма Ви задължава да вписвате нещо, което няма място там ? В случая - доход на СОЛ, който определено не е по чл.24 .
Здравейте, СОЛ получава доход от 1000 лв и има нормативно признати разходи от 40%... в клетка 31 от декларация 1(начислен месечен облагаем доход по чл.24 от ЗДДФЛ) каква сума трябва да се запише ? 1000 лв или 600 лв ...както и нетното възнаграждение в кл.34 -1000 лв минус осигуровките или 600 лв без осигуровки ?

Ако действително става дума за СОЛ с нормативно-признати разходи не мисля, че може да става дума за доход по чл.24 ЗДДФЛ.

ЗДДФЛ
.........
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.

Или имате СОЛ с НПР и подавате чл.55 за ДДФЛ и този доход не е по чл.24 или въпросът не е коректно зададен. Ако пък е СОЛ с личен труд , за който действително се попълва 31А то този СОЛ не е с НПР.
без да се посочи този данък  декларацията е некоректна 

Това не е вярно.
Защо трябва да попълни в случая кл.31 ?
Аз съм за "продавач" и в длъжностната му характеристика да бъде записано, че приема пари за продадените стоки/продукция , издава касови бележки и връща ресто. Това всъщност е и ситуацията на практика в много обекти, където един човек обслужва клиентите в даден обект .
Длъжностна характеристика сладкар, код по нкпд: 51202002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛАДКАР

Клас по НКПД: персонал зает с услуги на населението
Код по НКПД: 51202002

I. Длъжностни задължения
Характеристика на изпълняваната работа: организира, ръководи, координира, контролира и участва в процеса на приготовлението на сладкарската продукция, нейното външно оформяне и издаването й; съобразява асортимента с наличните суровини и потребителско търсене; контролира доставката и съхранението на необходимите продукти по време, асортимент и количество; следи за експлоатационната готовност, ефективното използване и поддържане на оборудването и инвентара; контролира санитарно-хигиенното състояние на производствените помещения; контролира сроковете по съставянето и представянето на първичните счетоводни документи; прави рекламация на некачествените стоки и некачествено извършени услуги.
Отговорности: отговаря за: ефективното използване на суровините без да се нарушава технологията; намаляване материалните разходи в производството без да се влошава качеството на произвежданата продукция; правилното съхраняване на продуктите и готовата продукция.

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните документи по организацията и технологията на сладкарското производство; качествената и физико-химична характеристика и кулинарното предназначение на използваните суровини в сладкарското производство; правилата за експлоатация на машините и съоръженията; установените норми и срокове за водене на необходимата отчетност. Да има завършено средно образование и курс за професионална подготовка. Трудов стаж по специалността 5 години.

ІІІ. Подчинен е на специалиста по храненето и началника на отдел “АО” и “КБО”.

ІV. Подчинени длъжности – помощник-сладкар и работник кухня.

Изготвил:……………………………….

Утвърдил:……………………

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:………………………………………………..
(трите имена)
Подпис:………………………

Дата:………………..
1.не в 29 и да в 31А

" Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

2.да
3.да

/ според мене /