Счетоводно отчитане на разходите за подобрения на наети активи

Публикувано на 18.11.2014

д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор


    В бр. 6/2014 г. на сп. „Счетоводство +”,д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: За данъчни цели разходите за подобрения на наети активи се третират като нематериален актив, който се отнася в категория IV с годишна данъчна амортизационна норма не повече от 33,33 на сто. Как следва да се отчитат счетоводно тези разходи, при положение че не отговарят на дефиницията за нематериални активи както по МСС 38 Нематериални активи, така и по СС 38 Нематериални активи? Правилно ли е да се отчитат като текущи?

   Обстоятелството, че подобренията на наети активи нямат характер на нематериални активи по смисъла на МСС 38 и СС 38, не дава основание разходите за тях да се отчитат като текущи. Според принципа за предимство на съдържанието пред правната форма, регламентиран в чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, сделките и събитията се представят счетоводно не толкова от правната им страна, а според икономическата им същност. В съответствие с този принцип, когато подобрението на нает актив води до увеличаване ефективността на използване на актива или на неговия полезен живот, разходите следва да се капитализират, да формират оценка на нетекущ дълготраен материален актив, защото изгодата от тях е дългосрочна, независимо че активът не е собствен. По този начин се постига по-достоверно представяне на ресурсите на предприятието във финансовия му отчет. Това е особено важно при прилагането на международните счетоводни стандарти. Ето защо разходите за подобрения на наети активи следва да се отчитат по реда на МСС 16 Имоти, машини, съоръжения. Компании използващи в практиката си МСС, представят във финансовите си отчети такива разходи като част от статията „имоти, машини, съоръжения“ (дълготрайни материални активи). Тъй като тази статия обикновено е една, в нейната разбивка в пояснителните приложения сe представя като отделна подстатия и такава за „разходи за подобрения на наети активи“ (както има и отделна подстатия за аванси и разходи за имоти, машини и съоръжения в процес на придобиване). Повечето от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), продължават да отчитат счетоводно разходите за подобрения на наети активи като нематериален актив, защото за данъчни цели те се третират като нематериален актив. По-обосновано обаче е тези разходи да се представят в баланса в състава на дълготрайните материални активи, както при прилагане на МСС, защото принципът за предимство на икономическото съдържание пред правната форма важи за всички предприятия.
При същата тенденция - с декларацията за 04.2017. Разгледайте Приложение 6 ППЗДДС и ще си изясните нещата.
 ЗКПО
Признаване на част от неразпределяемите разходи на юридически лица с нестопанска цел
Скрит текст :
Полезен ще Ви бъде и СС9.
И за тази закъсняла регистрация нямате акт ли ? В него биха били описани доста неща по интересуващите Ви въпроси.
И още нещо за подаване - Решение на собственика за приемане и одобряване на ГФО.
Здравейте!
Може ли всеки месец да се взема решение за разпределение на Дивидент?  Идеята е да бъде плащано в брой.

Може и всеки ден . :smile1:
Искам да попитам за ЕТ без дейност подава ли се нещо в статистика, имам предвид декларация за неактивност?

Да, подава.
А разходите как следва да се осчетоводят?

Като разходи ?
2010- загуба 6000 - приспадната 2014 6000
2011- загуба 7000 - приспадната 2014 7000
2012- загуба 4500 - приспадната 2014 3700 и остава 800
2013- загуба 3400
2015-загуба 1300

Общо за приспадане през 2016 - 800+3400+1300  = 5500
А какво ще стане, ако не чекнем нито едно ото двете.

Нищо - доколкото чувам от колеги системата приемала ГДД и без данни за съставител. Не знам последващ контрол ще има ли от страна на НАП.
Не, слава богу.  :yes3:
Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

да, в най-лявото.но 15 в две последователни

Попълнете 15 в първото квадратче - двете цифри заедно.
Според мене не, защото представлява плащане по договор на сума над 10 000 лв.
Моля Ви отново за съвет в този случай :)

Като подавахте декларация за имота в общината там не Ви ли разделиха земята от сградата ?
Най-лявото квадратче от т.14 и 15 ли попълвате ? 15 в една клетка - първата ?
Имам сключен договор  за услуга ,  еоод  като изпълнител ,възложителя ми превежда 1500 лв месечно , като по договор ДДС е за сметка на възложителя.

Това е направо нелепо - ДДС така или иначе е за сметка на възложителя, защото той ще плати издадената от Вас фактура вкл.ДДС .
Ще платите ДДС, но ще го получите от възложителя.
Проблемът е, че физическото лице - собственик и търговското предприятие на ЕТ са едно и също лице и няма как да бъде оформено облигационно правоотношение.

Направете запитване / документирано / в НАП . Ако го направите и получите отговор споделете как те предлагат да се преодолее този Параграф 22 .
За данъчния период данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството - това е актуалният текст в 1010А. Тълкуванието остава индивидуално. :smile1: