Да започнем по малко... :smile1:

"... от едното предприятие са удържали ЗОВ и данък и са подали декл.1, което мисля, че е неправилно. В такъв случай мога ли да приема удържаните неправилно ЗОВ като авансови внесени? Според мен не мога "

И според мене - не. Правилната процедура е да си оправят нещата възложителите, а лицето да си направи изравняване и да си плати дължимото. Другият вариант / не е законосъобразен, но ... / - да не се прави изравняване върху точно този доход и да не се вписва в Т1/2.

Въпросът е :дължи ли собственикът осигуровки.А съпругата е назначена
14203003 Управител,търговия на дребно.

Този управител 14203003 е управител на даден обект или на определена дейност , но не и "заместващ"  ФЛ  - ЕТ в управлението на фирмата . Този въпрос малко наподобява един друг поставен тука, в който пак имаше такава заложена идея за избягване на осигуровките.
 https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26922.0

Явно е доста разпространено това мнение, че едно пълномощно на  ФЛ с дадени определени права замества управлението на фирмата и спестява осигуровки. В конкретния случай обаче, ако лицето не е прокурист, както е писала и registrirana собственикът си дължи осигуровки при упражняване на дейност.

Да, това беше и моята логика, но от друга страна при тегленето на средствата трябва в пенсионното дружество да определят годините, за които е ползвано дан. облекчение, за да  обложат с 10% средствата, след което да изплатят остатъка от набраните средства.
Т.е ми се вижда резонно при тегленето да се определи правото на ползване на дан. облекчение и за 2019г.


Това си е задължение на самото пенсионно дружество и те следва да съобразят тези неща, но това не лишава лицето от правото му на данъчно облекчение.
Въпросът ми  е правилно ли е за 2019г да не се ползва дан. облекчение, при положение, че към момента на подаване на ГДД за 2019г. средствата са вече изтеглени от дружеството?

Според мене ползването на данъчно облекчение в Приложение 10 на ГДД чл.50 не е обвързано с условието да не са изтеглени парите в следващ период, а касае само направените през годината вноски за ДПО.
Не попълвате колона 3.
 Ако е до 27,01,2021г ще се получат 411дни, а не 410. А ако е до 26,01,2021г какво става с този един ден до навършване на една година на детето (съответно, ако ползва и втората година майката, до навършване на две години на детето)?

Подавате Заявление - декларацията до 26.01.2021- трябва да бъдат 410 дни . От следващия ден - 27.01.2021 до навършване на 2 г. на детето / вкл. рождената дата / майката ползва отпуск за гледане на дете до 2 г. / ако го ползва / .
От Указанията за попълване на Таблица 1
5. В колона  5 се попълва облагаемия доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:
- за собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези дружества, се попълва съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с код 102;


Включването на неплатената сума за личен труд за декември не е правилно.
Вижте СС8 и по-точно т.7.1.1.  дали не е за Вашия случай.
Здравейте, има ли начин да се додаде корекция на декл.1 и 6 за миналата година в НАП онлайн заради извънредното положение  или трябва да си се ходи на място ?

За съжаление онлайн няма да можете да подадете - или на място в НАП или евентуално по пощата. Сякаш на място е за предпочитане - така или иначе няма да си спестите излизане.
Не може да се измиват ръцете с мярката.

Така става в момента - създават се законодателни текстове за конкретния случай вместо да съществуват такива принципно, в които би се вписала настоящата ситуация.  :good:
 Как попълва колона 5 от справката за изравняване на ДОО в декл. чл. 50? Целият облагаем доход дели на месеците до пенсионирането и само за тези месеци попълва осигурителен доход, в останалите месеци 0?

Да, правилно - това е за попълването на Т1.
 Питането ми беше точно заради това, как може да бъде коригирано,  освен със заличаване и подаване наново уведомление за лицата, което не ми се струва редно.

Чисто технически / подчертавам това / бихте постигнали желания резултат, ако подадете уведомление за сключено допълнително споразумение, в което да въведете правилния КИД и актуалните данни за лицето / в тях няма да има промяна / . Не коментирам в случая правилността на това действие - ясно е, че уведомление се подава при промяна на срок на договор и заплата.
Milana Petrova ,

понеже ме заинтересува причината за отказа, който сте получили и исках да си обясня / за себе си / някои положения отново прегледах сега темата. Мисля, че първоначално съвсем погрешно съм Ви разбрала и оттам нещо в обясненията впоследствие не ми се "вързваше".
Дали може да ми потвърдите сега правилно ли Ви разбирам ?

" Проблемът идва от следната ситуация, през 2017г се въведе изискване за посочване на работно място на заетите, и наложи промяна на вече регистрираните трудови договори, подадени са с общ файл и при подаване е посочен КИД по първоначално решен от фирмата КИД 10.89 и в НАП са с този код."

Искате да кажете, че при подаване на уведомления за вписване на ЕКАТТЕ сте променили КИД на всички наети и те вече са с един и същ КИД в системата поради тази причина ?
И гледайки този КИД в справката за трудови договори при проверката от НАП констатират, че нямате диференциране на работниците според вида на дейност, защото сте въвели 2017 еднакъв КИД за всички  ?

 за съжаление с Д1 не се променят, защото тогава всички щяхме да сме с един КИД в справката по трудови договори,а преполагам там е гледано.
Ако по-горе правилно съм разбрала, че 2017 с ЕКАТТЕ сте уеднаквили КИД-а на всички то това не го разбирам.
В справката на НАП КИД би бил променен, ако се подаде ново уведомление за тези лица по друг повод или специално . За Д1 съм писала, понеже в съвсем друга светлина разбрах нещата - като корекция на Д1 поради неправилно посочен КИД там.

Дали не бихте пояснила, ако това не Ви затруднява ?
 Питането ми как мога да променя в НАП КИД на служителите така, че да отговарят на реално заетите в производство и в ресторантьорство работни места

Бих искала да Ви попитам евентуалната промяна и привеждането в съответствие на  КИД по дейности ще даде ли възможност на фирмата да поднови кандидатстването си по програмата ? И проверката от НАП само на Д1 ли е била или са гледани и трудовите договори на лицата, от където евентуално би била видна необходимата информация ? И ако са били гледани и трудовите договори не се ли е направила препоръка за корекция на подадената информация ?
Иначе промяна би могла да стане с коригиране на Д1 .
 
Прагът се определя по един ред от ЗБДОО за цялата фирма.


Само едно допълнително пояснение :
Това с "един ред за цялата фирма"  не е задължително да е така. Извън конкретното питане в темата - при една лекарска практика имаме една и съща дейност и различни редове от класификацията за общия персонал и лекарите и отделно за мед. сестри.
Не, няма да мине с по-нисък праг. Прагът зависи от т. 12.3, а не от 12.2. Прагът се определя по един ред от ЗБДОО за цялата фирма

Всъщност да, Хиксче , на принципа на различните прагове за медицинските сестри в болнична и доболнична помощ - различен ред от класификацията. Там имаме една и съща дейност , а тука в случая са различни. Редът ще "обедини" осигурителните прагове. Не съм го правила на практика - би трябвало това да е правилния път като краен извод .

Само разсъждавам - не е невъзможно, а дори е много вероятно някоя от неосновните дейности да имат по-високи прагове от основната. Като ги въведем като КИД , различен от основната дейност дали такова Д1 ще мине с по-нисък праг ? Иначе за спомагателните работници с нулите е ясно - така е.

Milana Petrova всъщност точно това и се пита ми се струва :
 Ведомостта е една за всички служители, ако в д1 бъде посочен различен от основния КИД, то осигуровките,  ТЗПБ няма да са верни или бъркам.
 при проверка в НАП въпросните лица са с един и същи КИД, и сега заради тази "грешка" отказват изплащане на компенсации

Здравейте ,
погледнах в Указанието за попълване на Д1. Там чета следното :
" 12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000"."

Всъщност за целите на осигуряването и на подаването на информация с Д1 не мисля, че може да имате различни КИД за различните групи лица освен указаното в горния текст. И ако въобще говорим във Вашия случай за "грешка" то тя би била само тази, че не посочвате за лицата от спомагателната дейност КИД с нули / това всъщност е доста масово / .
Това е и смисълът на определяне според мене на основната икономическа дейност за целите на осигуряването - да се впише този КИД, който формира осигурителните прагове . В уведомлението може КИД да е един според конкретната дейност , в която е заето лицето, но в Д1 би трябвало да е КИД на основната ИД според най-много заетите лица в нея.
А за да са самоосигуряващи лица,нали трябва да са собственици на капитала,а те не са такива!

Явно самоосигуряването отпада след като пояснявате, че не са собственици на капитала . За позицията на адвоката - като дава някаква идея все пак трябва да е наясно с реализирането и. Би било интересно до какво решение и основание за неосигуряване ще стигнете - явно това е целта.
Хубав ден !
За целите на евентуалното довнасяне гледайте не помесечно, а общия сбор и съответно разликата в колоните на ред 13.