https://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

от Указанията под таблицата в декларацията по чл.92 :

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
•   съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
•   работодател и работник;
•   лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Т.е. те са свързани лица, но не се декларират в справката.
Подадох заедно заличаване и редовна Д1, Д6 не съм пипала, приет ми е файла

 :good:
Точно .
Ако изключим работата по администрирането на личния труд използването му / с начисляване на възнаграждение / води до намаляване на данък дивидента. :smile1:
Здравейте отново!

А когато и данъка е в намаление във втора или в трета колона трябва да се напише?

Според мене просто си попълвате поредната колона - важното е да е с код 8 , код  корекция , правилната сума и датата на преди подадената Д6.
Не знам да има някаква програма, която да не изисква никаква намеса. До преди година ползвах една "много ръчна"  :smile1:, но пък безотказна. Сега съм на друга , но каквото и да става след актуализацията не мога да си помисля да не мина проверка човек по човек - искам да кажа не се доверявам сляпо. Никак не ми се струва излишен този труд.  :smile1:
Успех в търсенето на програма.  :smile1:
Има си обнародвана МРЗ за 2017и в момента това е фактът.
Не беше удачен примерът с Метро за фирми, които търгуват с подобни стоки. Изходих от моята практика, където има много малко такива фактури, а и дейността е различна.
Но мисля, че стана ясно за закупените стоки за лично ползване.

Честно казано продължава да ме "гложди" въпросът и не споря, а се опитвам да се убедя, да дискутираме. Фактурата е на фирмата / за каквото и да е - стока или услуга/ . С една дума по документи е фирмена собственост /актив. Някой плаща фактурата 501/... и съдържимото в нея става на лицето ??? Не знам зали се изразявам правилно, но все си мисля, че едното плащане просто не прави стоката от Метро на лицето, което я е взело за себе си чрез фирмата. Така и с други стоки/услуги . Точно това се опитвам да си изясня, но не намирам убедителен довод - според мене излиза, че трябва да префактурираме и при двата варианта.
Ще видим - ще четем разяснения, ще следим практика ...Иначе е просто супер - един разчет, една вноска на каса и всичко е ОК. :smile1:
Ако дадена фирма има закупени стоки от Метро и същевременно има търговска дейност много трудна работа е доказването кои стоки от фактурата са за лични нужди. Дори именно тях може да приемат, че са за лична употреба от лицето, а видно от фактурата стоките са на фирмата. Всъщност много от нас са се сблъсквали по ревизии с този проблем "Метро".
Една регистрация като СОЛ - свободна професия или ЕООД би решило тези административни проблеми. :smile1:
Ако установя личното ползване когато отразявам разходите - не ползвам данъчен кредит и не го признавам за актив / разход - оставам го на разчетна сметка с персонал / собственик и след това закривам разчета с постъпването на парите в касата.

.........
Ако персоналът / собственикът ще заплащат за личното ползване - то тогава това са облагаеми доставки между свързани лица и следва да се третират като такива. Доставката се документира съгласно закона - фактура или отчет за продажбите и фискален бон (ако е в брой).


Дали бихте обяснили разликата между двата варианта ?
"когато за използването им се дължи възнаграждение" го разбирам така - давам колата/лаптопа под наем за един ден и за този ден не начислявам и плащам данъка.

Ти , т.е. фирмата не плаща данък лично ползване / това е недвусмислено / , но какво прави - прибира едни пари на каса от лицето или префактурира / особено като са под наем / ?
delphine, вижте т.3 под линията в края на статията.
Насочват към  § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал


Да, прочела съм го , n_alex76  - остава да приемем , че това възнаграждение е 501/499 / примерно / , а не префактуриране на лицето. Тогава само нещата се "вързват " , ако е така.
Бих казала, че много е приемливо даже работникът да си заплаща , но ме смущава това, че няма текст в Закона, регламентиращ точно това положение. Още повече, че в цитирания текст е отбелязано " трябва да изберете един от двата възможни законови варианта на данъчно третиране:
първи вариант - облагане по реда на ЗДДФЛ.
втори вариант - облагане по реда на ЗКПО."

Не намирам текст в законите , регламентиращ възможността за плащане като избор въобще или може аз да съм в голяма заблуда .
Благодаря, но ако не ги плаща коя ще бъде сметката и как ще се приключи тя?

Сметката така добре сте си я упоменали в заглавието на темата , а тя обикновено се приключва със 123. :smile1:
Така е- прав сте, затова и мнението ми е, че не би трябвало да се прави, но сме коментирали с колеги, че в предходни години са имали проблеми, че не правят преизчисление САМО на доходите от работодателя към 31 декември

Имате тези притеснения, защото знаете , че лицето има и други трудови договори. Не са малко случаите в практиката, когато казват, че това е първата им месторабота, не дават книжки, защото нямали и не са работили до сега без това да е вярно.
Здравейте ,
много е примамлив вариантът за внасяне на пари в касата от лицето, ползвало актив за лични нужди. Аз самата до момента съм го ползвала в определени случаи, но признавам, че сега имам резерви. В ГДД правим избор дали разходите за лични нужди ще се облагат по ЗКПО или ще бъдат третирани като доход на лицето. Този тънък момент да не представяме дадена сума за разход, а за разчет е един опит да заобиколим и ЗДДФЛ и ЗКПО. В една статия за личното ползване от януари 2017 Л.Мермерска пише :
Скрит текст :

Та в тази връзка се питам - каква е разликата между внасянето на пари в касата на дружеството и фактурирането на физическото лице на дължимата от него сума по пазарни цени за ползваните активи за лични нужди ? Доколкото разбирам смисълът на въведения данък целта е ползването за лични нужди да бъде облагано с данък независимо от кого - от фирмата или лицето.
Иначе ми се иска да не съм права и да може да даваме сумите на разчет, който да се закрива с вноска на каса.
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) За целите на чл.17 ал.2 и чл.37, ал. 2
"Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

В сила е от 01.01.2017, но може да Ви ориентира дали съгласно  тази точка от ДР на Закона за счетоводството имате или не дейност. Според мене извършването на тези разходи са предпоставка за осигуряване за времето, през което се реализират и смятам, че е трябвало да подадете ОКД5. Ще срещнете и обратно на това мнение и обикновено човек приема това, което иска да чуе.  :smile1: