Да, правилно сте се ориентирали.
Благодаря ви за отговора. Правилно ли разбирам, че при подаване на ГДД за 2015 г.  корекцията на осигурителния доход я правя в Справка 2014 (която тогава ще е налична). Там ли се прави корекцията на Т1 и Т2?
Да, корекцията ще направите с подаване на ГДД 2015 и тогава ще попълните образеца на Т1 иТ2 за 2014 като отбележите в ГДД , че подавате и коригираща справка за минали години.
По отношение на дължимия за годината ДДФЛ доходът ще се декларира в годината на изплащането му. За целите на изравнителните вноски ще подадете коригиращи Т1 и Т2 за предходната година и ще отразите труда за месеца на полагането му - 12.2014. За 2015 ще разпределите три месеца според случая, който сте описали.
Има ли разлика между отчетната и балансовата стойност на инвестиционнен имот отчитан по модела справедлива стойност, ако е закупен за 5 млн. лв. през 2010 г. има една преоценка от 50000 лв през 2014 г.

Скрит текст :

от текста по-горе :

" При отчитането на инвестиционните имоти не трябва да се забравя данъчното им регулиране по ЗКПО. Когато сграда, отчитана като дълготраен материален актив, се преобразува в инвестиционен имот (например поради промяна на счетоводната политика), който се оценява по модела на справедливата стойност, амортизационни отчисления няма да бъдат начислявани. Активът се превръща от амортизируем в неамортизируем и се изисква отписването му с балансовата стойност от счетоводния амортизационен план и увеличаване на счетоводната балансова стойност на актива (съгл. {#}чл. 66, ал. 1 от ЗКПО). "

В СС 40 се използват понятията справедлива стойност и балансова стойност, но не и отчетна стойност при характеризиране на инвестиционните имоти.Смятам, че един ИИ има балансова стойност , която се определя към всяка отчетна дата и е резултат от прилагания в случай метод на справедливата стойност. Така мисля . :smile1:

Само при метода на "цена на придобиване" СС40 препраща към СС16 за отчитане на ДМА.
Прикачвам едно разяснение на НАП по въпроса за ЧСИ и декларирането на доходите им в справката по чл.73 . Задължено лице за това не е фирмата, изплащаща на ЧСИ запорните суми , а взискателят по изпълнителното дело.
Благодаря!
А разликата м/у балансова и продажна  се отразява в ОПР  като загуба .  Правилно ли е?

Отразява се в ред "Други разходи " в т.ч. "балансова стойност на продадените активи" . :smile1:
Значи
 - ако прекратява участието си в дружеството си по някой от случаите по чл.125 - данъчното облагане е по чл.38 и данъка е 5%
- ако прехвърля дяловете си по чл.129 ТЗ - облагането е по чл.33 ЗДДФЛ, т.е. ставката е 10%http://balans.bg/1424-schetovodni-i-danychni-efekti-ot-napuskane-na-sydrujnik-v-ood/
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

В тази тема Алфа е прикачила нещо изключително полезно и смятам, че ще Ви свърши отлична работа.
На първо четене голям смях в "Господари на ефира" ! На второ четене - също !  :lol:
Спирам да "чета" , че не спирам да се смея. Сатирата е голяма сила , факт . И вече наистина стават за смях, а освен това студиото изглеждаше изпълнено и напълно заето с твърде много наглост.
Добро утро ! Да ви кажа само, че всичко е ОК, Подадох, прието е и много ми помогнахте вчера като ми спестихте време да търся може ли или не може. Може  :good: .
Хубав ден на всички и спорна работа ! :smile1:
Благодаря ви, момичета ! Ще подам пак обр.1 с код К и да видим. Не ми се е налагало два пъти да коригирам, дано и трети не стане, както е тръгнало............ :smile1:
Аз мисля,че може пак да коригирате декл.1

Дано си права ! Това е най-доброто решение за случая.
Заличи си първо Д1, като ти излезе, че е приета си подай с редовен запис вярната :)

Ели, като залича обр.1 какво ще стане с обр.6 ? Няма ли да ми отхвърли заличаването, защото ще се наруши съответствието на обр.1 и 6 ? Ей това ми е притеснението.
Да попитам, че и аз се обърках в ситуацията.
Фирма има едно наето лице. Месец март е в отпуск - платен за 2015 г..
Подадох обр.1 и обр.6 - до тука добре.
Преди седмица лицето донесе болничен за март 2015 . Направих корекция и подадох обр.1 с код К и коригирах също обр.6. И това добре.
Днес обаче ми носи втори болничен за март , че първият бил анулиран като погрешно издаден. Дните в болничен са различни. Пак ще трябва да правя корекции.

Първата корекция беше в намаление. Подахох я и всичко е ОК. Сега втората ще е в увеличение на вече наличната информация. Ще подам редовна с разликата в увеличение по фондове.

С обр.1 обаче ми е объркването. След като съм подала веднъж корекция на обр.1 втори път не можеше, нали ? Трябва да заличавам ? И мога ли едновременно да подам заличаване и редовна обр.1 ?   :(
Струва ми се, че в тази статия става дума за изплащане на дела на съдружник от дружеството, а не за продажба на дела на един съдружник на друг в същото дружество.
" съдружник напуска доброволно ООД и продава дяловете си на другия съдружник "

Мисля, че така създадените обстоятелства формират отношения между две физически лица и фирмата няма общо с тези взаимоотношения. Едно физическо лице продава дела си на друго. В статията на Български законник  е обяснено как се изчислява дружествения дял , който едното лице продава на другото. Лицето, продало дела си следва да подаде и ГДД. Така мисля.
Прихващането отразява начина , по който ще се уредят плащанията по фактурите. Всяка фактура ще си бъде записана в съответната книга за приходи или разходи / или евентуално инвентарна или материална книги  / , но няма да имате реални плащания  по тях . В касовата книга няма да имате запис за приход/разход , ако плащането е в брой . Ако е по банка просто няма да имате банкови преводи в двете посоки.