Във всички справки си пише първо тримесечие, срок за плащане на задължение - 30.04.2014

Ще трябва да отидете на място в НАП за коригиране на декларацията , явно  .
В такъв случай защо не ми отхвърли и предната декларация, щом е изтекъл законоустановения срок за подаване??  :(

Това ме учудва още от самото начало на темата, но приемам, че не грешите - действително сте подали като период първо тримесечие ? Вжте и формуляра на декларацията в системата на НАП - наистина ли там фигурира първо тримесечие ? И в справката за задълженията това задължение за първо тримесечие ли е отразено ?
Според мен в срока на подаването може да се коригира.

Точно така е - казвам го от личен опит. Декларацията по чл.55 е на принципа на тази по ЗДДС - всяка следваща подадена в срока на подаване остава като окончателна.
След като е подадена декларацията за първото тримесечие какво плащане за второто? С плащането е закрито задължението и има лихви за закъсняло плащане. Получило се е като - един миг невнимание ... малко лихви.

" Вчера подадох декларация по чл. 55 за разпределен пред 2-рото тримесечие дивидент, но грешно съм отбелязала 1-во тримесечие."

Плащането си е правилно за второ тримесечие, но погрешно е подадено първо. Реално за първо тримесечие няма дължимо плащане.

към  illusion - подайте си една молба за разрешаване на корекция на декларация чл.55 и преразглеждане на лихвите.
декларацията е приета, задължението е закрито, тъй като данъка сме го платили по - рано. единствено има лихва.. всъщнист аз така разбрах грешката си...

Искате да кажете, че подавайки декларация за първо тримесечие ви е закрито плащането, отнасящо се за второ тримесечие ?
Като сте подали сега декларация за първо тримесечие интересно какво задължение и за какъв период е формирано в единната сметка ?
Да, следва да се регистрирате на основание чл.97 А ЗДДС и то в 7 дневен срок преди датата, на която данъкът става изискуем. Може да помислите като вариант и доброволна регистрация, като плюсовете и минусите би Ви обяснил счетоводителят Ви .

http://zakonnik.bg/document/view/komentar/130252/195933

" За лицата по ал. 1 и 2 на чл. 97а възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък."
Благодаря ти за споделения опит ! Всичко е добре, свършва ли добре .  :smile1:
Добре, просто не знаех, дали лекарите могат да й пуснат болничен просто така за да не работи, понеже е бременна и й се гади постоянно. Прощавайте :) Знам че не може ТЯ да си пусне болничен. Просто се чудих дали няма такава "традиция" да излизат болничен докато им е лошо в началото на майчинството.

По преценка на лекаря, съобразена с общото състояние на бъдещата майка често се издават болнични - непрекъснати до първия болничен от 45 дни за бременност и раждане. Нормално е да говорите с лекаря и много вероятно е това да се случи .  :smile1:
НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, съответно до 15-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението с документите по чл. 4 - 5.
Ако само ще управлява е добре с ДУК / щом предпочитате / . Обаче, ако освен това ще върши и друга работа в дружеството - оставете си го СОЛ, защото в това си качество може да упражнява каквато и да е дейност, свързана с дружеството, включително и да управлява.  :smile1:
Колко дни от болничния са за сметка на работодателя и какви осигуровки се дължат за тези 5 дни временна неработоспособност.

Няма дни за сметка на работодател, защото вече няма такъв. Не се дължат и осигуровки от този вече бивш работодател - той само има задължението да представи болничния лист в НОИ.
Промяната на вида на осигуряването става до 31.01. на всяка календарна година - законово не можете да направите промяна със задна дата и следва да си внесете разликата в осигурителните вноски за този период.

http://www.noi.bg/benefits/insurance/1913-singlel

Ако някой от НАП Ви приеме със задна дата ОКД5 за промяна на вида на осигуряването би било на добра воля от негова страна .  :smile1:
Да се поправя - това по-горе не е актуалното указание.

Ето го :
"Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията."

http://www.nap.bg/page?id=204

Ще се попълни и позиция 12 - код за вид осигурен .Така очевидно ще се заличи записът именно за този код - 01 или 12 .
От Указанията за попълване на обр. 1 :
........................ ........................ ................
Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице и се налага да се заличи една от декларациите, първо се подава една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни като основни.

При заличаване не се попълва , както е видно от указанията , код за вид осигурен .

 Сега ако се снабдим с копието, което да е с мокър печат на доставчика и надпис вярно с оригинала, всичко ще е наред нали?

Наред ще е, ако го приведете в ред.  :smile1:

ЗДДС
...........
Чл. 124.
.............
(5) Независимо от ал. 4, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени.

Вижте и чл.75 ЗКПО за коригиране на грешки, ако това КИ променя данъчния Ви резултат.
Вижте и чл.126 ЗДДС в случая.

Корекции на грешки при декларирането
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.


Благодаря ви за мненията, Марпан, Бобо и ХХХХХ !
Хубав ден ви пожелавам ! :smile1:
Имах преди години един нает работник и се пенсионира юли месец като до тогава беше в неплатен. Бяхме го подавали целия без право на стаж и така и попълнихме документите. Като си ги подаде съответно се почна - защо нямате 30 дни с право на стаж. А той човекът си имаше предостатъчно, та да зависи от един месец и то неплатен. Не искам, казва. Не може да не искате, отговарят. И докато не направихме всичко с корекции и прочие порцедури по обр.1 нямаше мира. та и сега - ще подам корекции за януари и февруари та да са първите дни, но просто се запитах защо пък да са точно първите и защо това право на тези 30 дни да прераства в задължение..........

Прочетох те, ХХХХХ - така излиза, да - 30 дни са стаж и толкова. Само може да се поспори защо да са първите точно.......да не правя примерно корекции, а да ги отразя сега да рече юни и юли.
Благодаря ти, Марпан !
И само да допълня въпроса си в първата му част - това, че лицето има право на тези 30 дни поражда ли задължение при неплатен отпуск да се възползва от това си право или може всички дни неплатен да са без стаж ?