Какво значение има вида на документа, като сделката и в двата документа е еднаква.

Точно. По-напред в темата коментирахме, че независимо дали е отчет или фактура се попълват едни и същи клетки. Точно това е пейстнал и Angel Halembakov в 15.58 вчера.
Колеги, получили сме от наши клиенти фактури с доставка на брашно, като доставката е с 20 % ДДС. Фактурите са от средата на м. юли. Какво да ги  правим ?! Ако ги осчетоводим така , с право но ДДС, което сме си и платили ?! Имаме ли нарушение ?!

Имате - ползвате неправомерно начислен ДДС. Върнете фактурата на доставчика.
Ей тази алинея втора ме накара да слагам код 07 и в Дневник покупки на 01.08.2022г., както е в примера който съм дал в началото на темата, и после махнах... Писах, че го считам за изчистено като въпрос, заради преобладаващото мнение на колегите. Счетох, че не разчитам текста правилно.
Май остава отворен въпроса :smile1: :smile1: :smile1:

И според мене е така,Angel Halembakov.
§ 20а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.)
(2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът на хляб на територията на страната или вътреобщностното придобиване на хляб по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "07".
(3) Доставката на брашно с място на изпълнение на територията на страната, вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на брашно по § 15д, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС" на съответния отчетен регистър по чл. 124 от закона с код "08".


Това ме кара да мисля друго, а може би не разчитам правилно написаното...
Здравейте,
                    Във връзка с Дневник покупки:
1. Това за код 07 в 8а, мисля че го изчистихме, че не се попълва ако е покупка от български доставчик /etog ми направи забележка в тази тема и изтъкна аргументи, че е само при ВОП и внос, с което се съгласих и благодарих/;


Нещо аргументите ми убягват обаче - сякаш го приехме ей така ...
Иначе и Микроинвест смятат така / без попълване на 8А/ , но това не е меродавно.

В този случай програмата на НАП "пищи" за различна стойност от 20% от основата. Не че е фатална грешка,но все пак е някакъв ориентир,че не е за там.

Точно така и е дразнещо да го подминаваме, защото при такова съобщение човек първосигнално гледа да си оправи грешката. Все пак това разминаване е наречено именно грешка.

Друг довод че хляба и брашното са за колона "без ДК" е че пълното наименование на клетката завършва с "и такива БЕЗ данък".

Търся логиката на другата страна - може би имат предвид фактури без начислен данък, а не с начислен 0. но това не ме прави по-голям фен на новия прочит.
м воя софтуер пък при покупка на брашно в страната 8а е с код 08 и сумата ми отива в колона 10  :hmmm:, колона 9  ми е нула ?

Гледам фактури за хляб на 4 фирми и всички са със "собствен" принос в написването на реквизитите. Явно и в софтуерите на различни фирми е така - творчество, породено от липсата на ясни правила, разписани от НАП. А НАП мълчи ли, мълчи...или говори на различни езици.


Дневник покупки:
Колона 8а-код 07
Колона 9-стойността на хляба 100.00

Чета в момента форума на Микроинвест и указание там в една от темите фактурата за хляб/брашно да се посочва като такава с право на пълен данъчен кредит. Вярно, че и нулата е число, но това сякаш е в пълен противовес на досега коментираното за покупките.
Иначе 8а при покупка от доставчик в страната не се попълва.
Явно няма край тази сага...
Според вас биха ли ми направили проблем от НАП при евентуална проверка?

Как да го гарантираме това ? може ли някой да предположи каква ще е реакцията - зависи от проверяващия. Постъпете по Ваша преценка. Вярно, сумата не е голяма, но е ясно, че не би било коректно да подадете така.
Здравейте, ЗП получава заем от физич. лице на стойност 10 хил лв. Декларира ли се този заем в ГДД, тъй  като не надхвърля  10 хил. ?

Прочетете Указанието към Приложение 11 на ГДД чл.50 - много добре е обяснено кога какво се декларира.
когато осчетоводяваме фактура за покупка на брашно или хляб ...... се разнася направо  като доставки и внос без право на данъчен кредит или без данък

Ето така. :smile1:


Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на хляб с място на изпълнение на територията на страната, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“


Да, така е. Благодаря ти, Angel Halembakov!
И с отчет и с фактура се посочва код 07 в 8а, а код 84 в к.3 е за отчета. Фактурата отива с номера си.

Допълнете и отчета продажбе да е с код 84 в колона 3

Сега забелязах, че при избор на съответния отчет кодът 84 се генерира сам във файла за НАП.

 а аз питам при ф-ри за продажба на хляб  попълва ли се колона 8а с код 84 или кода е само за отчет продажби ?

Проиграх го , за да видя чисто технически какво се случва - попълва колона 8а с 07/08, но вместо код 84 примерно се отразява номера на фактурата. Не съм и аз като вас сигурна обаче дали при фактура това следва да се прави - ще търся да чета.
И дневник продажби разгледах - продажбите в 8а, 9 и 19. Съответно избиране на 07 или 08 за вида стока.

Кому беше нужен този популизъм - за едното съмнително поевтиняване на хляба, за единия доста съмнителен социален ефект всичко това...но това е друга тема.

Спорна работа, колеги ! И повече добро настроение !
Благодаря ви, колеги, че сте коментирали и написаното от всички вас ми помогна да се ориентирам по-бързо. Сега си актуализирах и програмата и "проиграх" новостите. В началото и аз се подведох за покупките и това 8а, но ясно е вече, че при покупките нямаме промяна по същество - колона 9 в Дневник покупки. Имам фактури за покупки със смесени стоки - с 20 % и 0 % ДДС. Въвеждам ги два пъти - в колона 9 е данъчната основа на тези с 0% ДДС, а 10 и 11 - данъчната основа и ДДС-то на тези с данъчна ставка 20 %.

Продажбите не съм разгледала още в програмата.
Aко не попълня дата на договора не ми дава програмата да запиша уведомлението.

Да, така е - това поле беше задължително. Направих проба с така попълнено уведомление и при проверка чрез програмата на НАП дава, че е редовно. Не знам защо го връща системата на НАП.
Не попълвайте дата на трудовия договор.
Фирмата си е действаща и дейността не е прекъсвана/малко магазинче/, Просто се сменя собственика.

Отново ще Ви дам същия отговор. :smile1:
На датата, от която започва да упражнява дейност, която и да е тя / разбира се не по-рано от 26 юли, когато става собственик на дяловете / .

Той се отнася за новия собственик, а не за фирмата.
 Въпросът ми е от коя  дата  трябва новият собственик да започне да се осигурява като СОЛ-на договора или на вписването?

На датата, от която започва да упражнява дейност, която и да е тя / разбира се не по-рано от 26 юли, когато става собственик на дяловете / .
 дали срещу кредита на 425 в дебита да е 123.

Според мене - да, все пак разпределяме текуща печалба.

 в края на годината салдото на 123 няма да отговаря на счетоводната печалба.

Не е и необходимо - важното е ОПР да дава верен резултат.