Според въс фирмата кандидат свързно преприятие ли е

ЗМСП
Скрит текст :
Преценете според изброените по-горе условия от ЗМСП. Това , че собственикът е един и същ не прави предприятията непременно свързани.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(3) Месечната данъчна основа се намалява със:
1. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2;


Лицето има право на данъчно облекчение 660 лв. месечно независимо от работното време.
Разглеждам справките за плащанията и установявам,че от 2019г. стоят едни 500 лв.надплатени.

Едни ама какви ?

https://www.nap.bg/news?id=4252
Писмо Изх. № 94-ВВ-368 от 29.12.2011 г. на МТСП

Относно: Основен Трудов Договор и Договор за Полагане на Допълнителен Труд

 

Скрит текст :
Здравейте ,

вече имате даден отговор от Angel Halembakov по същество. Струва ми се, че ако подадете сега едно искане за прихващане/възстановяване ще задвижите процедурата по извършване на проверка на обстоятелствата и в хода на тази проверка ще изискат да си направите всичко останало - имам предвид  корекции на декларации по ДДС и каквото останало преценят, че е необходимо.
наш клиент от Румъния поръчва стока но иска да я изпратим до негови клиенти в Италия. 

Здравей,
не си дал достатъчна информация, но ако приемем , че двете страни - доставчик и клиент са ДЗЛ , регистрирани по ЗДДС в своите страни имате ВОД .

ЗДДС
Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка
Да, имаше го и преди . Сега малко по-подробен ми изглежда / банките сякаш специално са вмъкнати в текста като имаме предвид точно техните искания за документи по кредити  / . И с инициативата за по-бързо обработване на отчетите може и да проработи.
Какво значи това?От кого няма да се изискват?
ТР
"ВНИМАНИЕ!!! Съгласно Закона за Търговския регистър чл.23. ал.4. ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър."
Да.Точно така - някак трябва да се навакса забавянето на обработките. Това обезсмисляше идеята за публикуването на ГФО . Сега гледам върви надпис, че при публикуване на документи с ЕИК в ТР същите няма да се изискват вече от други институции. Така и трябваше да е и до сега, но...знаем какво ставаше.
Разгледах Държавен вестник брой 38, с който се въвеждат и някои промени . Чета следното :
Скрит текст :
Това предполагам е в подкрепа на факта, че Декларацията по чл.62 е актуална, но до влизане в сила на ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще бъде достатъчно подаването на другата декларация по чл.13 . Така ще се обхванат подадените и все още необработени ГФО след 14.03.2020 , за които не е подадена Декларация чл.62.

Ако има други мнения за или против моля, споделете.
Благодаря още веднъж на zippppo . :smile1:Прочете внимателно съобщението в Агенция по вписванията. Според мен Декларацията по чл.62а, въобще не отпада при подаване на ГФО, а просто служителите които "одобряват" вписването на отчетите подадени до 24.04.2020г, от приложените документи при заявяването ще разглеждат само Декларацията по чл.13 ал.4 .

Здравейте ,
написаното от Вас е повод за размисъл. Честно казано в мене остана едно леко съмнение за отпадането на декларацията по чл.62 и то беше породено от факта, че ако тя отпадаше напълно и от 24.04.2020 вече не се изисква нямаше да стои в съобщението на страницата на ТР. Това наистина ме озадачи, защото при отпадането и биха написали, че се изисква единствено другата декларация.
Не ми се изяснява обаче и логиката на написаното от Вас по-горе . Аз например съм подала до 24.04.2020 всички ГФО и то с подаване на декларация по чл.62 . В такъв случай , ако предположението Ви е вярно защо след като съм подала Декларацията по чл.62 ще разглеждат само тази по чл.13 ? Всъщност може би този срок 24.04.2020 е някакъв предел за тези, които не са подали декларацията по чл.62 с цел по-бързо обработване да им бъдат евентуално приети отчетите.
Говорих с адвокат към една фирма, който ще им подава отчетите тепърва и той ми отговори, че ще приложи декларацията по чл.62. .

Много благодаря за мнението, с което се включихте !  Всеки да прецени как да постъпи .

Хубав почивен ден ! :smile1:
Микропредпиятията подават: съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.13 ал. 4 + платена такса

След актуалния прочит на последните промени - да.
Само да добавя, че можете да изберете да не подавате ОПР. Основанието е чл.38 ал.4 и във връзка с § 3 от ДР на ЗСч.
В случая законно установеният срок е 30 юни и моята чуденка е може ли многократно /примерно 2 пъти/ да се прави корекция на подадена декларация по чл.92 до 30/06.

Никъде не срещам законов текст, забраняващ това в рамките на срока на подаване. Вижте и чл.104 от ДОПК.
ЗКПО
чл.75
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите по ал. 1 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването и е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация.
Ха сега иди обяснявай на някой, на който си казал, че има надвнесени пари, че все едно не са такива и да се бръкне пак!!! И да изглеждаш виновен за това, че си си свършил работата по-рано :noexpression:

Точно ! Да се чувстваш и виновен и наказан ...
Н-13
чл.9
(8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.

В старата Н-8 това положение е същото, считано от 01.01.2018 .

По-долу прилагам и едно писмо на НАП - вижте в него Пример 1 и текста преди този пример.

. Срокът за корекция на д6 не е ли до края на май месец?

Системата на НАП обаче отчита този срок именно по начина описан от Вас - че срокът / в случая / е до 30.04.2020. Доста колеги са споделяли такава причина за отказ и явно няма какво да се направи въпреки така цитираната нормативна уредба. И аз не разбирам защо данни за март не могат да се коригират май.
Това направо е ненормална работа. Като си подавах ГФО-тата точно беше излязла промяната за подаване на декларацията по чл.62. Добавих я. Подала съм ги вече и не съм гледала повече.
То докато се родило и остаряло - "живяло" един месец... Просто нямам думи.
Само дето информацията ти е стара, и подобна декл. по чл.62, ал.2, т.2 не се подава от края на април.

от линка :
" Обстоятелството, че ГФО са приети от съответния компетентен орган,  се доказва с представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.
Промените влизат в сила от 14.03.2020 г.,
с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел."

Колко да ми е стара информацията ?

Сега го чета :
" Според новите текстове, обстоятелството, че ГФО е приет от съответния компетентен орган, се доказва само с  декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ ."

Във връзка с Нови правила при подаването на годишните финансови отчети и доклади за дейността - за подаване в Агенцията по вписванията:
Искам да питам: микропредпиятията подават съкратен Баланс + съкратен ОПР + Декларация по чл.62а, ал.2, т.2 /т.е. отпада протокола от общото събрание/
Така ли е? Пропускам ли нещо?

Всичко е точно така. Протокол от ОС или Решение на ЕСК вече не се изисква . Подава се ГФО според вида на предприятието, въпросната декларация чл.62а ал.2 т.2 , подава се и декларацията по чл.13 ал.4 или 5 в зависимост от обстоятелствата. Промените са в сила от март / не помня точно датата / .

тука за повече информация