Не знам кое Ви обърква - може би е добре да зададете по-конкретен въпрос. В чл.27 доста обстоятелствено е обяснена процедурата. Завеждате автомобила в имуществото на ЕТ по документално доказана цена и при спазване условията на чл.27 , начислявате амортизации, ползвате разходи за гориво , ремонти и прочие по общия ред.
Вижте чл.27 ЗДДФЛ.
Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Скрит текст :

Не подавате ГДД. :smile1:
По-конкретно ще се признае ли ддс на фактури от м. 4 2018.

Да, до 04.2019 включително.

ЗДДС
Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
Имате вече даден отговор .
Възмножно е. Аз не знам, да са писали, че деня трябва да е работен.

При попълване на декл. по чл. 50 приложение 3 ли се попълва - доходи от друга стопанска дейност /за получената комисионна от застраховките/.

Да, ако лицето е получавало тези доходи като ФЛ , а не като ЕТ . Доколкото знам се изисква и да е самоосигуряващо при извършване на дейност като застрахователен агент.

В коя колона на табл. 1 и 2 трябва да ги посоча, за да може да се изчислят осигуровки.

Единствено възможната е колона 5 на двете таблици.
Ако лицето е на трудов договор и получава наем няма да изравнява.
Ако е безработно и получава наем - ще изравнява.
Ако една част от годината е безработно, а друга - наето по трудов договор ще изравнява за периода на безработица.
Ако се зачетеш още по-внимателно ще се улесниш и повече. :smile1:
Ще минеш и само с един съкратен баланс без нищо друго .
Трябва да се приспадне. Работя по трудов договор и ми се приспада пенсията от осигурителния доход за здравно осигуряване.

Може би с пенсията надвишавате максималния осигурителен доход ? Иначе не намирам основание.
Хиксче, това дружество не предоставя, а получава .

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

А мястото на изпълнение съгласно чл.21 е България. Трябва да се регистрира по ЗДДС.
Да. Всичко това при положение , че ЕООД е фирма с дейност.
... затова не знам дали ще ме пусне в декларацията да посоча 1 000 лв. тримесечен авансов данък печалба.

Ще те пусне и 1 лв. да посочиш, давай смело.
Според мен на 12,защото е упражняван труд цялата година

Точно така. :good:
Промоция. Опашка. Един мъж изведнъж започва да масажира раменете на стоящият пред него. Той подскача:
- Какво си мислите, че правите?
- О, извинете! Беше машинално - аз съм масажист по
 професия и...
- Е и какво от това!? Аз съм данъчен инспектор, но не бъркам в джоба на този пред мен...
........................ ........................ ........................ ..............
Старшина пита новобранец:
- Какъв си бил в цивилния живот?
- Данъчен инспектор.
- Добре, значи ти ще будиш ротата сутрин.
- Защо?
- Вече си свикнал всички да те мразят.
........................ ........................ ........................ ............
Данъчните служби напомнят: щастието не е в парите все пак.

"Не знам как да тълкувам чл,126 - тази санкция, "25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв."
25% върху нула лева, ми изглежда"

2000-0 =2000 ЛВ. е в по-малко определения данък
25% е от 2000 .


Смятам, че така вече нещата са ОК.  :smile1:
"...т.е. е  ДЗЛ (макар и без ДДС регистрация? "
- да
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
.......................
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Ако Вие сте ФЛ, което е и данъчно задължено и предоставяте услуги с място на изпълнение територията на друга държава - членка от ЕС се регистрирате по чл.97А. В случая вижте чл.21 относно правилното определяне на мястото на изпълнение.
Вижте мненията по-горе и линка към другата дискусия и сама преценете. :smile1: