create ,

аз също знам счетоводства, в които група 60 отива направо в 123 . Някои колеги просто нямат време да правят разни разпределения . :laugh:
"......В края на годината сметката за заплати по гд трябва да се занули ли?"

Не може да има заплати по ГД, а възнаграждения . "Зануляването" зависи от това дали са изплатени или не тези възнаграждения.
Аз също водя, но забелязвам, че доста колеги отнасят с-ките от гр.60 направо в 123.

Това е въпрос на счетоводна политика, както казва и create , но ако ви е прегледно и удобно да водите 611 не виждам никаква пречка за това.
Не е грешно, а необходимостта е според индивидуалната преценка на счетоводителя за организация на счетоводния процес. Аз лично имам такава .
"...Сега през ноември има болничен с друго заболяване..."

Това си е първичен болничен и ЛКК ще има, ако това заболяване изисква още болнични като продължение на тези по първия болничен лист.
Следва да Ви възстановят данъка, а внесеният в повече от фирмата данък ще прихванат от следващи задължения . Удържаният Ви данък е недължимо внесен и си го дължите Вие, а не фирмата. :smile1:
Не, вече не било необходимо да се подава ОКД5. Това категорично потвърдиха от НАП.

Не следва да се декларира, че упражнява дейност ли твърдят от НАП / с което няма как да се съгласим / ? Защото именно това " съобщава " ОКД5, а ако лицето е пенсионер и не желае да се осигурява просто няма да посочва избор на вид осигуряване .
Малко да продължа темата. Съгласно писмо на НАП  " От 1 януари 2010 г. лицата, които получават доходи на основание разпоредбата на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ, задължително подават информация за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ по реда, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица."

Писмото прикачвам към темата. По граждански договори не декларираме ДДФЛ с обр.6 , а ДДФЛ на доход от личен труд на СОЛ се декларира. Явно за целите на новата ал.10 личният труд ще се разглежда като трудово правоотношение / а не само за целите на ЗДДФЛ / и за него ще си подаваме обр.1 независимо дали лицето / СОЛ е осигурен на максимума на основание чл.4 ал.4 от КСО.
Така е, create , СОЛ не е в чл.4 ал.1 , а в ал.3 !  :thumbup:
Това не променя обаче питането дали , ако лице на ТД осигурено на максимума е и СОЛ дали личният труд попада в доходите от трудово правоотношение или от извънтрудово и оттам подаването или не на обр.1 .
Само да допълня, че ако е първия вариант - с минаване на разходите през 601, то отговорът е дала ХХХХХ.
При втория вариант - без минаване на разходите през 601, а направо натрупването им в 613 - не се отразяват в ОПР. :wave:
Приех, че 613 не е разходи за бъдещи периоди, а разходи за придобиване на ДМА - нали така е озаглавена и темата . И ако се натрупват разходите директно в нея не намира отражение в ОПР.
".....направо 613/401. Ако е втория вариант, къде се отразява в ОПР "

Не се отразява в ОПР. Като въведете в експлоатация ДМА ще начислявате на разход амортизациите, които ще намират място в ОПР - разходи за амортизации.
Мен ме притеснява факта, че над т. 26 пише:
§ 1.  По смисъла на този закон:

А "този" закон е ЗДДФЛ, а не КСО.
Също има много неясноти в понятието "работа без трудово правоотношение". ГД е най-тесния обхват.


Права си - по смисъла на ЗДДФЛ личният труд е трудово правоотношение. Иначе си е на основание на граждански договор. Един път няма да има нещо, което да бъде недвусмислено и категорично...........Ка то се замисля обаче обр.1 за личен труд си съвпада с обр.1 на СОЛ като има разлика единствено в клетки 31 и 31А за обл. доход и ДДФЛ. Когато личният труд е и единствен доход - няма проблем - подаваме си обр.1 , но ако СОЛ има ТД на максимума тука е питанката - подаваме ли за личния труд ?
26. "Трудови правоотношения" са:
.....................
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;


И за тях няма как да е приложима новата ал.10 , алфичка.  :smile1:
26. "Трудови правоотношения" са:
.............
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Това нещо колко пъти сме си го повтаряли и чели и като дойде такъв момент пак се чудим.......какъв смисъл са вложили "законотворците" в Н8 .

" (10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодек- са за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.“


Личният труд ще си го "отглеждаме" като трудово правоотношение и няма да се отнася за него новата ал.10 ми се струва.........
Не бях стигнала до този момент........Какво става примерно .....Да кажем СОЛ е осигурен на максимума като СОЛ и получава личен труд в същото ООД / ЕООД. Единствен доход е . Излиза, че хем е осигурен на основание чл.4 от КСО на максимума , хем има ГД .Без съмнение личният труд е на основание наличие на граждански договор за СОЛ.

" Създава се нова ал. 10:„(10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодек- са за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.“

Тука не се получават нещата по този сценарий - няма как да не се подаде обр.1 за СОЛ , този осигурителен доход му е единствен и то на максимума за пълен месец.Трябва да се подаде.
Интересен е моментът, в който СОЛ има трудов договор на максимума. И получава доход от личен труд. Излиза, че за този личен труд няма да се подава обр.1 ?
ХХХХХ,
като го чета само ГД се изключва от подаването на обр.1 в случай, че лицето е осигурено за пълен месец на максимума.


" Или ако по ТД е на максимума, то за втори ТД, за ДУ, за СОЛ и т.н. не се подава Д1"
Ако не подаваме за другите дни в осигуряване , но без осиг. вноски то наистина няма откъде да дойде 5 за 4...........хм, признавам, че още се колебая.........
Снощи го четох това. Излиза, че ако едно лице, осигурено по чл.4 ал.1 КСО е осигурено на максимума за пълен месец и едновременно има граждански договор, то за този ГД не се подава обр.1. Така ли го разбирате ?
Дано при разминаване / явно в стотинки ще е / между обр.1 и обр.6 софтуерът на НАП да ни изписва и сумата на неравнението, за да го " равним " .