Ако апортиращото дружество няма да ползва сградата след апорта - под наем примерно - следва и партидите за консумативите да се прехвърлят на дружеството, собственик на сградата или на друг ползвател, ако ще бъде отдадена под наем на друго ЮЛ или ФЛ.
" Таблица 1 – Справка за непогасената част от предоставените през 2012 г. парични заеми (Справката се попълва, ако общият размер на предоставените през 2012 г. парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2012 г. част от тях не е погасена) "

 В тази справка се отразяват непогасените заеми , предоставени само през 2012 г. и непогасени в размер над 10 000.

" Таблица 2 – Справка за непогасените към 31.12.2012 г. остатъци от предоставени парични заеми (Справката се попълва, ако общият размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми през 2012 г. и през предходните пет данъчни години надхвърля 40 000 лв.)"

В тази справка се отразяват непогасените остатъци от предоставени заеми, ако общият им размер от предоставените през 2012 и предходните 5 надхвърлят 40 000 .


Според мене двете справки отразяват две различни основания за деклариране.
Проверете си внимателно записвате ли датите в т.4 от...до....
Определено в случая лицето попада в изискването да попълни работното време.
Не го правете, не става дума за нарушение, а за неправомерно действие..........

Благодаря, :bow:
а нарушение ли ще  е , ако се удържи данъка?
Часовете се попълват в прил.15 т.4 последната графа - работно време. Там пишете работното време по трудовия договор - при вас 4 и по двата.
Никой!

ЕТ издава фактура за наема.
При попълване на прил.15 се изисква и посочване на работното време на реда, където попълвате работните дни в болнични. Там ще запишете 4.
ФЛ, получатели на доходи по граждански договори сами ще внесат ДДФЛ за доходите си от четвърто тримесечие при подаване на декларацията по чл.50 в определените за това срокове.
След като подава декларация чл.50 следва да подаде и приложението за трудови доходи.
ФЛ декларира предоставения на ЮЛ заем в ГДД чл.50 в частта за обявяване на заемите - част  VIII  а ГДД , а не в Приложението за доходи от трудови правоотношения. Лихвите се дължат от ФЛ и не се декларират - те се явяват приход на ЮЛ.
Смятам, че по-коректно е да се направи отчет за продажби по ваучери и да се осчетоводи като такъв.
По принцип нямате право да удържате от заплатата на работника въпросното обезщетение. Следва да изплатите работната заплата в пълен размер , а работникът да плати дължимата сума.

Независимо, че документът Ви е фактура по същество това си е чист отчет за продажби по ваучери.

Ок, мерси, а нали не пречи че фактурата е по банка, т.като ние пускаме една фактура с получател клиенти по ваучери и получаваме превод от Грабо, но тъй като той е само посредник по сделката, издаваме с получател клиенти по ваучери, а превода получавме от Грабо. А отделно си осчетоводявам и отчет за продажбите за продажбите в брой.
Защо не осчетоводите фактурата в месеца на ползване на данъчен кредит ?
Ако не може би да опитате това :
За целите на ДДС-регистрите осчетоводявате
Дт 304
Дт 4531 / всичко на Кт 498
и след това счетоводно Дт  304 / Кт 498 - с минус сумата по 304, за да не ви се дублира ?
Другаде ту слагат, ту не.......... :laugh:
Не се попълва  данък в обр.6 13.2012 на СОЛ и не се пише дата . :smile1:
Питате за ЕТ и личен труд, но личният труд и документирането му съгласно ЗДДФЛ се отнася за съдружници в ООД или собственик на ЕООД. Ако все пак питането е за ЕТ под каква форма получава този " личен труд " и как е оформен ? Малко повече инфо по въпроса .........нещо сякаш не е ясно.......