Поднесено , както се казва сдъвкано и готово за употреба - благодаря много за навременната и така прегледно поднесена информация! :flowers:
.............Срочен трудов договор, сключен на основание чл.68 ал.1 т.1,  автоматично е преминал в безсрочен с изтичане срока на договора, като не е сключван нов договор или ДС за това........

Все пак бихте могли да подпишете едно ДС с цел промяна срока на предизвестие, ако този 3 месечен срок не е целесъобразен - още повече, че след като договорът е вече безсрочен  имате и законово основание за това.
Отговорът на този въпрос зависи много  от члена от КТ , по който сте назначена. Също така не е без значение и как е разбрал работодателят, че сте бременна - уведомили ли сте го за това писменно ? Дайте още информация по въпроса.
Защо длъжникът да трябва да възстанови сумата под формата на заем ? Не виждам проблем в тристранния договор да е записано просто да възстанови сумата по сделката на поемателя. Ако длъжникът няма пари да плати, то по-добре да заеме тези пари и да си плати задължението вместо друг да го плаща и той да ги връща заемообразно.
И аз се замислих, но нека " отлежи " малко  казуса...........
Ако допуснем, че помещението е било старо и без смяна на дограмата то не е можело да функционира може да бъде защитена и тезата, че това не са разходи за подобрения и оттам - формиране на ДНА, а разходи за необходим ремонт на това помещение. Обичайно действаме на принципа на предпазливостта и формираме ДНА при положение, че често това са обикновени разходи за ремонт.
Климатикът си е ваш ДМА, ако отговаря на условията за това - не е нито ремонт, нито подобрение. Ако напуснете помещението един ден можете да си го вземете и него. Начислявайте си му амортизации по общия ред.
Да :)

Да - попълва същите клетки или Да - греши ? :)
Да - същите клетки.
Елена -С, пошегувах се, разбрах ти отговора, но просто стана като игра на думи. :laugh:
ЗОПБ
..........
чл. 2. Законът не се прилага при:
               1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
               2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
               3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
               4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
               5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
               6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.


Не намирам след изключенията въпросната ситуация - според мене би трябвало да ги връщате по банков път. Впрочем една вноска ли е за 80 000 или няколко за обща сума от 80 000 ?
А имате ли въобще някакво основание да завеждате като нематериален актив разходите за ремонт на нещо, което не притежавате нито ползвате под наем............поне не и за данъчни цели.
........... ще загуби ли майчинството

То нали е прехвърлено на бабата ?
Ако имахте сключен договор за наем амортизацията щеше да бъде за срока на договора. След като нямате договор за наем , а правите ремонт възниква въпросът - как ремонтирате нещо, което нямате.........
ЗКПО
чл.16
..........
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
.......................
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;


Безвъзмездното ползване на помещението би се считало за отклонение от данъчното облагане. Както е писала и irenabrili , за да имате право на данъчно признат разход за ремонтите би трябвало да имате договор за наем на помещението. Право на данъчен кредит също имате - според мене независимо за какъв срок сте наели актива.
Ако не намирате основание за отлагане на платения отпуск съгласно коя да е от алинеите на чл.176 от КТ - не би могъл да отложи целия си отпуск за следващата година.
чл.176 от КТ
...........
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.

Не би трябвало да има проблем работникът да си ползва целия отпуск следващата година, ако отговаря на по-горе цитираното условие. Примерно, ако по график работникът е имал платен отпуск, но в същия интервал от време излезе в болнични не би могъл по обективни причини да ползва полагаемия платен отпуск.
Ако го дължите този данък върху разходите то така или иначе ще трябва да го начислите и платите - има само лихви за закъснението.
Това да не се пишат пътни листове само на пръв поглед е чудесно, че се премахва едно досадно задължение и го позволява и закона. Мисля си обаче, че именно те биха доказали, че горивото е използвано за управленски или представителни разходи, но свързани с дейността , защото ако не са свързани с дейността и да им платите окончателен данък пак не са данъчно признат разход.
Коректното осчетоводяване изисква да изчакате изхода от заведените съдебни дела.
едно разяснение на НАП по въпроса - относно данъчното третирането на лихвата, получена от физическото лице
Основен трудов договор е този, който е възникнал първи по време , независимо за колко часа е. Вече съществуващият трудов договор на 4 часа е основен и не би могъл да стане втори , освен ако не го прекратите и сключите отново след подписването на трудовия договор при другия работодател.