В темата всички пишещи твърдим едно - ако фирмата има дейност управителят се осигурява. Като пиша управителят да поясня, че този управител може и да не е съдружник - може да е лице по ДУК . Ако има други съдружници то в случай на неупражняване на дейност от тяхна страна те не следва да се самоосигуряват. А Вие искате да ни убедите, че всички съдружници трябва да се самоосигуряват - по-скоро Вие ни посочете това от къде да го прочетем.

Ами не всички внасяме осигуровки на управителите на основание ДУК. Ако Вие внасяте сигурно си знаете защо. Иначе тази тема с осигуряването на управителите беше широко обсъждана през 2010 и излязоха и разяснения на НАП, но всичко си е както се казва вече по местата.
" И моля, моля... това със СОЛ и заверяването на осигурителните книжки... виждали сме в НОИ... заверяват си ги, стига човек да докаже, а то има как, че е внасял осигуровките си."


Не това трябва да докаже, а да докаже, че е упражнявал трудова дейност.
" В някои ООД-та не се налага да се осигуряват тези съдружници, по други причини... може би се осигуряват на друго място....."

Никога не е било това да е основание да не осигуряваме някого - факта, че другаде го осигуряват, освен ако не е СОЛ и има право на избор от едно място да се самоосигурява. Ако е на трудов договор някъде това не го освобождава от самоосигуряване, ако има основание за това.


" Иди после доказвай откъде има доходи, откъде и защо се осигурява и какъв е във фирмата."

Ако има изплатен дивидент, макар да не се е осигурявал поради липса на основание за това си има узаконен доход.
Няма много време да се отдели за интересни иначе дискусии. Защо обаче искате да вмените на някого само поради обстоятелството, че е съдружник да се осигурява на всяка цена, след като не знам да има нормативен документ, позволяващ осигуряване без полагане на труд. Ако някой не полага труд и се самоосигурява то не биха му заверили дори осигурителната книжка, в практиката има такива не малко случаи - внасяни осигуровки, но неупражняване на дейност и незаверка на осигурителна книжка.
" Той, понеже ми е съдружник, но нищо няма да прави... въпреки че е вписан, че и той, заедно и поотделно с мен, ще управлява дружеството /интересно това дали не се тълкува като дейност/"


Това вече наистина никъде го няма. :laugh:


Или нищо не прави и съответно И не управлява дружеството или щом управлява значи нещо прави и тогава се осигурява.
" Ама не може да имаш фирма, да се изпраскаш за управител и да не плащаш осигуровки за тази си роля. Това, доколкото знам, никъде го няма. "

Ако са двама управители и единият управлява ефективно, а другият да не упражнява дейност няма основание да се осигурява.
 " Как може, примерно, да няма регистрация за осигуряване по никакво основание, на никое друго място и тук просто да присъства на хартия като съдружник?! "

При положение, че има съдружник, който реално управлява и се самоосигурява , а другият не упражнява никаква дейност кое би било основанието да се осигурява ? Няма такова - в основата на осигуряването стои упражняването на дейност. Не упражнява такава - няма осигуряване и е съдружник, който си прибира дивидент от участието в капитала на дружеството.

По отношение на това дали е безработен - да, такъв е и следва да се самоосигурява по ЗЗО и да внася здравноосигурителните си вноски.
Не, ако има за довнасяне ще се направи с подаване на ГДД 2012 .
Да се допълня - не е задължен да прави авансовите вноски върху 600 лв. ,а върху минималния осигурителен доход за СОЛ. Би могъл да внася и върху 600 лв. стига при определянето на осиг. доход за 2012 да постигне този резултат. Но като задължение е вноските да бъдат върху МОД за СОЛ за съответната година, а ако има по-висок доход - да изравнява.
Точно затова проверих да попълня една в електронен вариант, но не дава да се въвежда с код 27, който е указан за етажната собственост. На практика - да, трябва - видях вече опцията и в справката, но не дава да се въвежда. Явно затова не са могли и да я въведат в НАП.
Аз мисля,че ако можеше единият съдружник да НЕ се осигурява при работеща фирма ,то тогава защо и другият да се осигурява  ;D . След като фирмата работи и има приходи и разходи ,отчита дейност , задължително се осигуряват и двамата съдружници най-малко като СОЛ. И това е написано в цитирания по-горе закон. Това е моето мнение.

Това не е точно така - осигуряването на съдружниците е в пряка връзка с това упражняват или не те дейност в дружеството. Това обстоятелство се декларира с подаване на ОкД5. Напълно е възможно единият да упражнява дейност, а другият не и да получава само дивидент от участието си в капитала на дружеството.
Чисто юридически, вписването на съдружника като управител го лишава от опцията да не се осигурява. Такава съществува само при условие, че не е вписан като управител, а единствено като съдружник.


Според мене не би могло да се твърди това. Един управител, вписан като такъв не може да се осигурява, ако не упражнява дейност в дружеството. И ако самото дружество не упражнява такава. По тази логика би следвало има или не дейност дадено дружество вписаният за управител да е задължен да се осигурява или самоосигурява.
За 2012 данъка е платен още м,10,2012, От прочетените коментари разбирам, че не трябва да подавам никаква декл, 55
Попълнила съм СПРАВКА 73 - КОЛ,3 С  - 4, ВЕЗ ИМЕ, АДРЕС ,СУМИ И КОД 27 -ЕТАЖНА СОВСТВЕНОСТ,
Днес ме върнаха от НАП, защото не знаят как да я въведат и не знам кое е правилно
ПОМОГНЕТЕ

С код 27 все пак в справката по чл.73 фигурира изискването да се декларират и тези наеми, които са в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците. При попълване обаче в електронен вариант за изпращане с ел.подпис на тази справка при избор на това поле дава съобщение да се избере друг код, различен от 27. Явно кодът е неактивен за попълване и не позволява избор на такъв вид доход.
ЗДДФЛ
чл.38
........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица

Доходът от наем за имущество в режим на етажна собственост се облага с окончателен данък по реда на чл.38 и поради тази причина не се вписва в справката по чл.73, в която се оповестяват доходи, получени от физически лица.
ЗКПО
Коригиране на счетоводни грешки

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
Филип, препродаването на билките на износители ни води към търговия на едро - както по-горе и Елена-С е писала - 4622 - търговия на едро с цветя и растения. По-подходящо не намирам, позициите са доста окрупнени - точно билки няма.
Недочела съм - не може да е растениевъдство, по скоро търговия - обаче на едро по-скоро.Освен ако не ги преработвате или пакетирате после с цел продажба на дребно на пакетиран чай примерно ?Какво правите с билките след изкупуването им ?
Може би растениевъдство ? На бърз прочит не видях билки.......
Темата е интересна - да я побутна, за да не я изпуснем и при повече време да я коментираме.