Добре, че при мене лицето излезе в неплатен за гледане на дете до 3 години, а после ще го мислим...........иначе и тримата поискаха да плащаме по равно.......никой не дава от баницата.......... :laugh:
То ако сумите са големи, а заплатите малки има да минат десетилетия понякога..........ако трябва единия да чака, а в това време все пак си има права по запора и според мене е недопустимо да не се правят вноски и по другите запори.
(6) (Изм., изцяло - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Алинеи 1-4 не се прилагат по отношение на данъчния финансов резултат и данъчното задължение върху него за тази миналa годинa, за която към 1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години.
Далила, направо не искам да знам  :laugh:. То цяла наука, аз затова ги деля по равно, да не се сърдят......
То с какво право един ще иска първо на него, после на другите ..... те всички биха искали така.........първо на тях. :laugh:
Далила, важното е да се отчете правото на всеки ЧСИ върху запорираната сума. Аз имам лице с три запора и тримата ЧСИ ми казаха, че трябва на равни части да внасям, което и правя. Все пак колкото и запора да има едно лице сумата е една в зависимост дали е 1/4, 1/5 ..........:wave:
За корекция на грешки вижте чл.75 ЗКПО. Важно е да имате документална обоснованост за брака поради изтичане срока на годност, защото в противен случай няма да ви бъде данъчно признат разход.
Да, правят се, ограничението е само за пенсия под МРЗ.
Внасяте по равно за всеки ЧСИ . Ако има два запора , определяте сумата и делите на 2.
Независимо от размера на заплатата удръжка се прави винаги - въпросът е само каква част от нея се удържа. Ограничение има само за пенсия под МРЗ. Това, което цитирате е за принудително изпълнение, а не за запор.
След като земята е под наем няма как да я заприходите. Ще имате начисления  за наем по сключения договор за наем, които ще осчетоводявате като разходи за услуги.
Записвате стойността без ДДС.
В таблици 1 и 2 се попълва осигурителен доход, а не осигуровки, каквито и да са те.В таблица 1 - доход, от който са изчислени паричните обезщетения, а в таблица 2 - доход, върху който са внесени здравните осиг. за периода на временна нетрудоспособност.
стойността на актива на баланса
Да, правилно е - за месеците с дни в болничен сборът на колона 3 и 4 трябва да е 420.
Мисля, че след като лицето се осигурява на максимума по ТД като СОЛ също подава декларация с код 12 и дните в т.16.4. Не би било правилно да заличавате, защото лицето все пак упражнява дейност като СОЛ .
Ти като си и казала, Алфа, че не може да ползва НПР и въпреки това се регистрира с това убеждение, че може - да не забрави какво си я предупреждавала......... Кой знае кой " специалист" е казал нещо, пък и какво е разбрала тя......... :no:
ЗДДФЛ
...........
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.;изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;


Ползването на НПР е за физически лица, регистриране като ЗП.
Намирате реда на тази дейност и след това колоната, която съответства на първата цифра на НКПД на лицето. В случая продавач-консултант - колона 5.

http://www.kik-info.com/useful_info/mod2013.php
Попълвате в колона 3 осиг. доход за дните в болничен, а в колона 4 осигурителен доход за дните в самоосигуряване.