Смятам , че това писмо не регламентира точно въпроса с прокурата , а с подаването или не на декларация за прекъсване на осиг. от СОЛ - майка. Ако фирмата има наети лица и работи то след 410 - ия ден СОЛ трябва да назначи прокурист.
Няма как лицето да знае през октомври дали до 15.11.2012 г. ще е без работа. Не може преди изтичането на законоустановения срок от един месец да се начисли това обезщетение.
Ще го начислиш след изтичане на един месец от прекратяването на трудовия договор при положение, че лицето докаже, че не е започнало работа. В случая начислението ще е през ноември. Обр.1 подаваш с код 27 за съответните периоди от интервала.
№ 94K-1305-1 от 10.09.2008 г. относно условията за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане на самоосигуряваща се майка - едноличен търговец
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
чл. 40,

чл. 50,

чл. 53 КСО,

чл. 21 ТЗ
На основание чл. 40, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж.

Съгласно чл. 50, ал. 1 от КСО осигурената за всички осигурени социални рискове майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

На това основание самоосигуряващите се майки могат да получават парично обезщетение за бременност и раждане в случай, че са изпълнени следните условия:

- първо - към деня на започването на отпуска за бременност и раждане майката трябва да е осигурена за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
- второ - да е налице най-малко 6 месеца осигурителен стаж с участие в осигуряването във фонд "Общо заболяване и майчинство";


- трето - през периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майката да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.


При спазването на посочените условия за периода на бременност и раждане (до 315 дни) на осигурената за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица самоосигуряваща се майка се изплаща парично обезщетение за бременност. За този период не се изисква управлението на едноличния търговец да се възложи на прокурист.


Посочените условия трябва да са изпълнени и с оглед изплащането на обезщетение за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст след изтичането на периода от 315 дни (чл. 53 от КСО). Ако майката - едноличен търговец, не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата не е преустановила дейност, парично обезщетение за отглеждане на малко дете се изплаща при условие, че предприятието се управлява и представлява от друго лице - прокурист по чл. 21 от Търговския закон. Ако няма сключен договор за прокура с друго лице, се приема, че майката упражнява трудова дейност по повод управлението на фирмата и няма право на парично обезщетение по чл. 53 от КСО.

Дано това писмо ви помогне. Успех.
Аз не съм " веща " по въпросите, свързани със ЗП, но ЗПроизводители се самоосигуряват върху 240 лв. , а СОЛ върху 420 лв.., та ми се струва, че не е възможно да има опция да избере по-малкия осигурителен доход.
Аз при начислени заплати подавам обр.1 и обр.6 с код начислени и с датата на начислението и нося болничните и др. документи в НОИ. В придружителното писмо си има опция изплатени / начислени . Не чакам последния работен ден за подаване на обр.6.
Заплатите за октомври са начислени ? И кога ще подадете обр. 1 ?
Според мене няма как да е шофьор на такси на граждански договор при условие , че всеки ден на практика ще кара. Може на 4 часа, но в този случай ИТ държи в договора да са упоменати тези часове от.....до.....А ако го проверят извън тях ? Най-редно би било самият шофьо да се регистрира като свободна професия.
В какво се изразява грешката ?
Към счетоводителя във фирмата, където сте били на трудов договор ?
Възможният доход на СОЛ в ЕООД би могъл да бъде доход от дивидент или доход за упражняване на личен труд.
Най - лесно е винаги с добре аргументираната истина - намерете подходящия за вашите намерения член от Кодекса .
От кочан касови бележки за сторно пишете такава за сгрешената сума с пояснение за причината - превод по банка на същата.В случая не става дума за върната сума. Осчетоводявате си прихода със сгрешената сума в по-малко за съответния месец.
Добре, че във фирмите нямаме стари самолети да им замерваме разходите  :rofl: :laugh:
Както се казва, топката е във вашето поле......ще намерите начин :)
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Разяснение 24-31-91 от 28.08.2009


В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-31-91 от 07.08.2009 г., в което поставяте въпрос, свързан с определяне на разходни норми на различни видове моторни превозни средства (МПС): леки автомобили, товарни автомобили, автобус и мотор, предвид обстоятелството, че същите не са посочени в Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите.

Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) не съдържа норми, които да регламентират реда за определяне на разходите за гориво и смазочни материали на МПС. За да бъде даден счетоводен разход признат за данъчни цели по реда на ЗКПО, най-общо същият следва да е документално обоснован и да е свързан с дейността на съответното данъчно задължено лице. Следователно по въпросите, свързани с определяне на разходни норми на МПС и по прилагането на Наредба № 3 от 1989 г. НАП не може да вземе отношение, поради това, че отговорът на същите е извън компетентността на изпълнителния директор на НАП, установена в разпоредбата на чл. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.

Независимо от това определянето на размера на разходите за горива и смазочни материали е пряко свързано с правилното установяване на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО. С оглед на това в своята практика НАП е отправяла запитвания до съответните компетентните органи с цел изясняване на въпросите относно разходните норми на МПС и съдействие на данъчно задължените лица.

В свой отговор, изготвен през 2006 г., във връзка с отправено запитване относно действието на Наредба № 3 от 1989 г., министърът на транспорта изразява становище, че същата следва да се счита за мълчаливо отменена, поради отмяна на основанието, на което е издадена. Същото становище е застъпено и в писмо изх. № 04-09-12 от 21.04.2005 г. на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като освен това е пояснено, че Република България е ратифицирала със закон присъединяването си към "Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни моторни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания" (обн. ДВ бр. 1 от 2000 г.). Спогодбата е в сила от 21.01.2000 г. и според ИА "Автомобилна администрация"от същата дата са валидни и могат да се прилагат нормите, посочени в техническата документация на МПС, издадена от фирмата производител на колесното превозно средство.

Имайки предвид гореизложеното, както и липсата на специална регламентация в ЗКПО, изразявам становище, че нормата, посочена в техническата документация на съответното МПС, може да служи като разходна норма за съответния вид (модел, марка) МПС.

Предвид спецификата на извършваната дейност в дадено предприятие разходната норма може да бъде допълнително коригирана (увеличена или намалена). Корекцията следва да бъде съобразена с особеностите на изминаваните маршрути, атмосферните условия, както и други влияещи експлоатационни фактори, като по този начин се достигне до реалната разходна норма при отчитане спецификата на експлоатация за конкретното МПС. Следователно в случаите, когато предприятието е в състояние по безспорен, логичен и недвусмислен начин да обоснове различен реален разход на гориво от посочения в техническия паспорт на автомобила, то считам че няма нормативна пречка същия този разход да бъде признат за данъчни цели. Начинът за установяването на реалната норма на разход при различни експлоатационни условия, не може да бъде регламентиран, тъй като не могат да бъдат обхванати всички възможни хипотези за специфични експлоатационни условия предвид бързо развиващите се техника и технологии, както и поради тяхното многообразие в практиката.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:

/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/
Това е най-хубавото, което бихме искали да ни кажат, но не го разбирам така. Дано аз да съм в грешка, това би било по-доброто, но коментарите тепърва предстоят :)
Въпросът е дали администрирането на осигурителните отношения на фирмата по повод наличието на работник и управляването на бизнеса ще се сторят на НАП упражняване на дейност от СОЛ.
А може би глобата за неподадена ОкД5 от 12.09.2012 ще е по-малка от осигуровките върху МОД на управител ?
Ако все пак обаче сключите ДС то трябва и да подадете уведомление.
Този линк отваря въпросния документ, но нещо не го виждам нито в сайта на НАП, нито на МФ. Иначе като го чета на прима виста не виждам да е отпаднало назначаването на прокурист, ако фирмата има дейност, но ЕТ - СОЛ не упражнява такава.