Благодаря за мненията - явно ще действа принципа на "солидарността" - и за даване и за вземане - до 30.06.2020.  :smile1:

Хубав ден! Бъдете здрави !
Здравейте ,
дали има някой с надвнесен данък по ГДД чл.92 , който не е поискан за възстановяване и вече да му е покрито някакво задължение ? Подадох ДДС, излезе ми тримесечната авансова вноска , но нямам прихващане на сумите с надвнесения данък .
Да, по-горе не съм съобразила, че е ЕТ.  :good:
Внасяне на авансовите вноски


Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

(2) Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

https://www.nap.bg/page?id=764
вписвам ли и какво точно в част III на прил.11?

Част ІІІ – Непогасена част от получени през годината парични заеми
от Указанията :
В Част ІІІ се декларира непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.

Не попълвате при Вашите данни тази част.
Здравейте !
Преди 2 години бях подала точно по този начин довнасянето - за двете години - отчетната и предходната. Формираха се лихви. Ходих на място в НАП - според тях следва да се подаде една Д6 с всички суми за довнасяне само за отчетната година понеже тогава е възникнало задължението. Подадох наново по този начин и лихвите отпаднаха.

Тука има един по-ранен коментар по въпроса :

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20150.0
Добре, но част IV  и част IX подаваш ли? На мен не ми позволява да ги премахна.

Подайте си без премахване - ще си отразите авансовата вноска, а непопълнените части няма да създадат никакъв проблем.

корекция на декл. 1  и 6 и верните данни в декл. 1 и 6.

Правилно ли съм разбрала?

Правилно, да!
Д1 с код К за всички наети, Д6 с код К и верните суми със същата дата като на преди подадените Д6.

Хубав празничен ден ! :smile1:
Несеквестируемият минимум по ГПК е една МРЗ, а тука става въпрос за този по чл.213 ал.1 т.5 от ДОПК. До сега той беше 250 лв. за публичните изпълнители , а сега вече и той става една МРЗ.
Прикачвам една табличка за улеснение. В нея отговорът на въпроса е в т.4 на Таблица1.


По-горе " Включвате я в клетка 19. "
"Това при положение, че е част от международен транспорт" - да се чете " Това е при положение, че е в случаите от Таблица 2 "
Включвате я в клетка 19. Друго не се подава.

Това при положение, че е част от международен транспорт. Ако не - в клетка 23.

Писмо 96-00-451
Скрит текст :
В коя клетка на дневник продажба трябва да включа фактурата? Ще трябва ли да се подават други декларации?

Включвате я в клетка 19. Друго не се подава.
Попълнете и потвърдете Приложение 10 за данъчните облекчения - няма как да е попълнено предварително.
 Еоод-то няма дейност, освен един лиценз, заради, който фирмата се води активна въпреки, че не осъществява дейност.

Как да съвместим тези неща ? Иначе вижте ДР на ЗСчетоводство и преценете отговаряте ли на определението , дадено в т.30 на фирма без дейност. Тогава и ще си отговорите на въпроса.
Имаме фактура от Google и Facebook (Иралндия), за реклама и абонамент за ползване на бизнес акаунт.
Кои колони се попълват при ВОП на услуги в дневника на продажбите?
Колона 13 или колона 14?

Това не е ВОП. Попълвате колона 14 на дневник продажби.
Според мене би трябвало да стане и по двата начина.
Има право на обезщетение за безработица, но зависи как ще бъде освободена.

Зависи за размера на обезщетението - да  , но не и за правото на обезщетение . И разрешението е, ако инициативата е на работодателя. По взаимно съгласие пак е вариант, ако и лицето го иска.
Чл. 54а. в сила от 01.01.2018 г.
 Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
....
2. (, в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
 не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл.168

И аз имам такъв случай в момента - стигам до извода, че при пенсия по болест има право на борса.