То чисто в парично изражение е все едно дали ще са в отпуск или на работа като размер на дължими осигуровки и данъци. Поне да ги води на работа - по-малко нелепо ще е.За вярното не говорим. :smile1:
КТ
.........
Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
.............
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

Интересно ми е как би реагирал същият този работодател, ако му се предложи да увеличи договорения платен годишен отпуск на същите тези работници за 2015 г. вместо да ги ощетява авансово за 2016.
http://ekspertis.bg/document/view/other/133065/0/

Ползване на неплатен отпуск по инициатива на работодателя

Скрит текст :
Единствено някакво указание за процедиране с личните осигурителни вноски има в Т1 и 2 - текста под самите таблици.

" Пренесете сумите  от точки 2 и 3  под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва на съответните редове.  "

Евентуално на тази база можем да приемем, че след приспадането на личните осигуровки от дохода за личен труд не следва да ги приспадаме от доходите по чл.29. В самия ЗДДФЛ точно такова указание обаче не срещам.
Доходите за положен личен труд са приравнени на доходи от трудови правоотношения съгласно ДР ЗДДФЛ и са обложени с данък след приспадане на размера на осигуровките за съответния месец/месеци. Съгласно чл.43 ЗДДФЛ на авансово облагане подлежат и доходите от стопанска дейност по чл.29, каквито не са тези за личен труд. Въпреки, че доходът за личен труд е доход на лицето в качеството му на СОЛ то те не участват в базата за изчисление на ДДФЛ по чл.43 ЗДДФЛ. За тях е подаден обр.6 от платеца на дохода и данъкът е удържан от него. Следва да определите ДДФЛ за доходите по чл.43 . Прилагането на чл.43 изисква приспадане на осигуровките за съответния период преди изчисляване на данъка и да, получава се така, че тези осигуровки се приспадат и от дохода за личен труд и от този по чл.29. Така изчисленият данък обаче затова е авансов, както са авансови и внасяните от СОЛ осигуровки през годината. С подаване на ГДД ще се изравни както размерът на осигуровките така и размерът на данъка.
Извън законовите положения СОЛ би могъл да изчисли ДДФЛ и да внесе данък по ГД и без да си приспадне осигуровките като така вероятно би бил по-близо до точните изчисления в края на годината / не може да е сигурно пред вид , че не се знае какви още доходи ще има / .
за  съжеление е за стока

А стоката продадена ли е ? Иначе самата фактура - стандартно 304 , 4531 /401
Значи в окд 5 дата на започване на дейност 01.08, а ще се подаде на 03.08 в нап.

 :yes3:
Нали и сами бихме могли да си установим грешки и да подадем корекции - няма как да имаме винаги предписание.
С новото въведение с пик по ел.път май може и да стане от 01.08.2015, но на място в офис на нап?

По електронен път или на място никой не може да забрани на СОЛ да упражнява дейност от която и да е дата.
Е, в него нали пише да подадете корекция в Д1/6? Според мен е достатъчно.

 :good:
Аз ползвам това, което прикачам по-долу. :smile1:
От НАП казват, че там, където съм попълнила колонката с код корекция трябва да добавя и старата стойност на ЗО - подадена преди??? Защо да я посочвам - аз не я коригирам - тя си остава същата?

При корекция в намаление посочвате променените стойности по фондове, а непроменените записвате, както са били подадени - правилно са Ви отговорили от НАПV
ЗКПО
...........
Сделки между свързани лица
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.


Ако цената , на която продавате е тази, която бихте договорили и с несвързано лице няма проблем, но в противен случай бихте се оказали в хипотезата на чл.15 ЗКПО. Вие най-добре можете да прецените доколко тази цена е същата, на която бихте продали имота на когото и да било друг . С една дума продажбата между свързани лица трябва да се осъществи по пазарни цени .
Благодаря ви за отговора  , питам , защото е дадено мнение от някой си служител в службите по земеделие , че веднага трябвало да се започне осигуряване в НАП , което и според мен не е вярно.

 :good:
Има дейност - има осигуряване, няма дейност - няма и осигуряване.
Кога точно се подава декларация за започване на самоосигуряване в НАП , веднага/прочетох някъде 7 дневен срок/ след като се регистрираш като ЗП или реално когато започне дейността ти като такъв?

ОКД5 се подава в 7 дневен срок от започване на дейността като СОЛ - от тази дата следва да започне и осигуряването.
Публичните задължения , каквито са Вашите са обект на ДОПК , а не на ЗЗД .

Скрит текст :
Много от майките злоупотребяват с тази еднократна помощ. Лично аз познавам майки, които са записвали да учат само заради тази помощ.

Интересно ми е дали има обвързване на ученето със завършването / по-скоро мисля, че не / .....не съм на ти по темата, но ми е интересно - учиш и незавършваш, но вземаш парите учил-недоучил ли ? и като се има пред вид как се приема вече на много места.......става дълга тема.
Като писах си представих една майка, която взема обезщетение за гледане на първо дете от 1-2 г. и едновременно подава за еднократна помощ за второ дете .Частен случай, но това ми изплува на прима виста...Така или иначе се свива изтичането на средства за социални плащания .
Да не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете....тоест да не са на трудов договор ли?   Това ще ореже доста кандидатите...

Не мисля, че изключват наетите на трудов договор - смисълът според мене е да не са в периода до 410 ден и след това в отпуск за отглеждане на малко дете.