Здравейте, при брак на ДМА-в ГДД-какво отражение намира това? в увел и намаления-по коя точка?Не преобразувате финансовия резултат !
 " 2. През месец 01.2014 г.  съм осигурен върху максималния осигурителен доход:  да         не    "

eekoleva ,

имате пред вид, че този период, попълван от ФЛ  не излиза в СИС ? Вероятно визирате СИС от калкулатора ? Не знам защо не излиза, може би Катя ще прочете питането Ви ?
" чл.28 (2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси."

Този текст визира непризнаването за данъчни цели на брака на материални запаси. Бракът на ДМА е данъчно-признат разход , мисля.  :smile1:
Новата СИС вече не съдържа като реквизит период.
И аз така мисля , че не е сделка , по пък знаеш ли ги тези  какво мислят .....

Ние ще си го "измислим " правилното, Алфичка.
Напълно грешно съм ти отговорила за ДДФЛ - дааа, посочва се в т.31А. Извинявам се .  Тя бързата работа е така..........:blush:

нали затова копнах писмото - там си има всичко по въпроса....
Друго се замислих , за личните вноски по чл.134 ТЗ от собственика - дали и те не са в точка Е

Това все пак не е сделка, нали ? По чл.134..............не, не / самоуверявам се / .
кажи, стига да не си свързано лице с тях............ :smile1:
Може и така - има и такива изказани мнения във форума, но аз ги "внасям на каса " . " По-доброволно " ми се струва... :smile1:
Според мен и личния труд и ДУК трябва да се посочат в Приложението

така ще е, Алфичка, да... :yes3:
Да, така е. Посочва ли се в Д1 удържания данък?

Не, само в обр.6.
Писмо № 94-00-114 от 03.05.2010 г.
Скрит текст :
По т.7 - обр.1 е за ЕГН, а обр.6-за ЕИК. :smile1:

по т.2 процедирам като Алфа, въпреки , че има и други мнения по въпроса. Всеки си преценя.
Не виждам причина да намалявате историческата цена на активите към датата на регистрацията. Друго би било, ако в цената не бяхте включили ДДС, а беше дадено в разчетна сметка и с приспадането на ДДС да я закриете. При Вас няма да има преобразуване на фин.р-т и ще дадете на приход ДК по описа.
Реших да копна определените за свързани лица по ДОПК, за които ще попълваме Приложение 4, та да " поумуваме " по-нагледно...

Скрит текст :

Личният труд не го ли "припознаваме" в подточка Е ?
А може би заплатата Ви е по-висока от прага ?
чл.43 (3) Разходите за лихви включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал. В разходите за лихви не се включват разходите за:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;
2. наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;
3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона
Именно - не са Ви данъчно-признат разход, а регулирането е за данъчни цели.
ЗДДС
..........
Чл. 47. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива,


Не правите преобразуване на финансовия резултат.  :smile1: