Надявам се тука да намерите отговор на въпроса :

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/132184/0/   :smile1:
от Указанията за попълване на обр.1:

29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Не само, че не е грешка, но и не следва да се попълва.
Може ли да има нещо по-точно и конкретно от Кодекса на труда ? Как издържахте да очаквате тука готов отговор вместо да го отворите ?
Иначе за улеснение - КТ Раздел трети, от чл.186 нататък - всичко по въпроса.
кое е правилното ново нето.

Бих казала, че правилното ново нетно следва да го получите от правилното ново брутно.
Явно ще си остане само на хартия. Вчера гласували отмяна на това данъчно облекчение. Източник - телевизорът, по-точно новините.

Това данъчно облекчение в този си вид беше едно данъчно недоразумение, та ако са го отменили или го "пооправят" ще е от полза за тези, които искаха да облекчат с него.
Според мене няма проблем, ако обвържете това документално и не вписвате такова изискване в длъжностната му характеристика.
Сертификат за езика поне да има! Давам пример: юрист, със сертификат "Кеймбрич" е назначен като преводач!

Представи си на човек , учил или живял в САЩ примерно да му искат сертификат за езика . Или на чужденец , чийто роден език е този точно.......Варианти всякакви , но фирмата да си прецени за целите на дейността и какво да изисква.
СС 16
.........
Отписване на дълготрайни материални активи
11.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него.

Вие няма да отдавате актива под наем, но пишете, че в бъдеще смятате да го продавате.С една дума очаквате бъдещи изгоди от него.Може би този актив следва да се трансформира в инвестиционен имот ?
Мисля, че всичко зависи от изискванията към лицето, заемащо тази длъжност , които са заложени в длъжностната му характеристика.
КТ
..........
чл.70
........
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Според мене работата на двете длъжности не е една и съща, а вероятно такова тълкуване влага и работодателят в случая.
Може ли да бъде управител с ДУК с код 21 или трябва да е на трудов договор и съответно да има уведомление по чл.62? Защото ДУК е от 01.11.2014г и няма пуснато уведомление....ако трябва да е трудов договор сме закъсняли много....

Управителят може и да не е на трудов договор . В този случай ще бъде с код 10 в образец 1.Начислените осигурителни вноски и ДДФЛ ще са като на наето по трудов договор лице съгласно ДР пар.1 т.26 "и" ЗДДФЛ .  :smile1:
Д-т 411/К-т 702;4532,
Д-т 509/К-т 411,
Д-т 503/К-т 509.

Да, правилно.
Някои изключват 411, а други 509 и закриват 411 с 503. :smile1:

/ други пък нищо не изключват /
Не, все пак си подавате обр.6 с данни за осигурителните вноски, за които се търси равнение с обр.1.
Според мене лицето си е СОЛ без да е прекъсвало дейността си като такова. ЕООД-то започва да функционира през 2013 , но лицето си е СОЛ и преди това. Смятам, че следва да внася осигуровки върху 550 лв. през 2014 г..
След като въобще не са подавани следва да си ги подадете като редовни със записите съответно за код 5 и 8, ако има ДДФЛ.Всъщност ще подадете обр.1 и редовната обр.6 .
Нямам възможност да търся сега в КТ - имаше в задължителните реквизити на ТД име на фирмата мисля, а то е друго та затова се замислям дали не следва да се направи, за да се оповести новото / в смисъл , че е ЕООД / ?
Пасат, за промяна на име не мисля, че трябва да се прави ДС. Промяната се прави с подаваните Д1 на лицето с новата фамилия, да не говорим, че имат служебна информация за това по ЕГН.
За ООД в ЕООД - няма промяна на ЕИК ?
ЗДДС
...........
чл.118
........
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила
от 01.01.2014 г.) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства,издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

Да, касова бележка се издава . Самата тя служи за отчитане на продажбата , но осчетоводяването на плащането по продажбите чрез постерминал, ваучери и др. заместващи парите средства става по банка . С една дума - издавате касова бележка, но не осчетоводявате плащане в брой.
Няма разлика в попълването на документите за болничен за общо заболяване и този за 45 дни преди термина. Вашият счетоводител без съмнение знае кои са те.