Една МД- един документ в дневника за покупки.
Времето по трудов договор е трудов стаж, а като самоосигуряващо лице е осигурителен стаж. Ползвайте калкулаторите в сайта за изчисляването им. Няма как двата стажа да ги съберете на едно.Трудовият стаж се нанася в трудовата книжка, а осигурителният стаж на СОЛ - в издадена от НОИ осигурителна книжка. При пенсиониране лицето за целите на пенсионирането представя ТК и ОК.
Само нещо да добавя - счетоводната политика е част от Приложението, изисквано от СС 1 .
СС 1
.........
Приложение
24.1. Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци. То трябва:
а) да представи информация за счетоводната политика, която е прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяват причините за нея;
б) да съдържа оповестяване на информация, която се изисква от Закона за счетоводството и отделните счетоводни стандарти;
в) да съдържа допълнителна информация, която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярното и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието.
Първо с договора - при счетито за справка и молба да се види и ведомостта. Ако не стане - ИТ това чака . :yes3:
Интересно ми е заплатата за май , получена по карта съответства ли на фиша Ви като чиста сума ?
Необходимо е така или иначе да си направите справка какво наистина Ви начисляват, особено като се има пред вид фиша, за който коментираме сега. :smile1:
Трябва да си изисквате просто фиша, който е официален и съответства на ведомостта , а друг е въпросът дали и ведомостта е правилна, но това можете да проверите като я разписвате.
Чистата сума за получаване по фиша би трябвало да бъде сумата, на която сте се разписали във ведомостта. Иначе несъответствието между РЗ по договор и тази във фиша според данните, които давате е налице.
Фишът би трябвало да съответства на направената ведомост . В такъв смисъл е нередно да има несъответствие на начислената във фиша основна РЗ и тази , фигурираща във ведомостта . Фишът си е официален документ по принцип, но с тези различия между него и ведомостта се стига до въпроса - кое е вярното. Неподпечатан и неподписан от съответното длъжностно лице и работника фиш не би трябвало да има официален характер . Това  обаче му е най-малкият проблем - основният е разминаването му с ведомостта.
Може, не е нужно да попълвате нова. Имала съм ОК, попълвана от проверяващ и с такива корекции .

http://www.segabg.com/article.php?issueid=1501&sectionid=6&id=00001

Как само от страна на работника? Предложението може да е от работодателя или от работника, но трябва да е подписано от двете страни. Не е ли така?
Ето нещо по въпроса :

Скрит текст :
Ако питането е за авансовите вноски на ЕТ по реда на ЗКПО -месечни или тримесечни, то същите следва да се превеждат по ЕИК.
Съставителят на ГФО трябва да бъде в трудово правни или облигационни отношения с фирмата - не непременно на трудов договор. Бихте могли за времето на съставяне на отчета да сте на граждански договор / примерно / и , ако отговаряте на условията за съставител съгласно ЗСч да извършите възложената Ви работа.Какво включва ГФО е регламентирано в СС 1 и освен Баланс, ОПР, ОПП, ОСК включва и справка за ДМА, както и Приложение. Последното съдържа оповестявания по различните СС и счетоводна политика.
Да, ако глобата е наложена на физическото лице .
".............ВКЛЮЧИХМЕ И ДОД."

По принцип ДОД вече няма, а има ДДФЛ. Какво имате пред вид с това, че освен ДДФЛ сте включили и ДОД ?
Ако все пак ги платите от фирмени средства да бъдат " възстановени " от шефа ви с ПКО в касата.
 :thumbup:
 Да, в справката по чл.55 се декларира ДДФЛ по извънтрудови правоотношения .
Не, ДДФЛ по трудови правоотношения се декларира с подаване на обр.6 .